Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/12/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΛΑΜΔΑΔ - GRX245003033) της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 16/12/2019.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Α.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 861/11.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS279003008) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων