Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/07/2020

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
 
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 887/13.07.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» (GRS399163005), «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (GRS234003002) και «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» (GRS201003019)  αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ των ΔΕΙΚΤΩΝ Χ.Α.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας «EPSILON NET A.E.» της 10/07/2020 σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς για τη διάθεση νέων μετοχών της εταιρείας και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. οι μετοχές της εταιρείας θα αφαιρεθούν από τη σύνθεση του «Δείκτη Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.».

 

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων