Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών της 26/06/2020, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και κατόπιν της άρσης της αναστολής διαπραγμάτευσης, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας «EPSILON NET Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (GRS498003003) (παλαιές και νέες) μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με νέα τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €2,4000. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 14.967.936 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (GRS497003012), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 16.838.928 (ΚΟ) μετοχές.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS438003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,053 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,05035 ανά μετοχή).

 

 

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων