Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 16/07/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.» (GRS520003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,15 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων