Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 28/05/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Oι μετοχές της εταιρίας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (GRS488003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,12198534 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,115886076 ανά μετοχή).

Oι μετοχές της εταιρίας «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.» (GRS520003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,25 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά την περίοδο από 28/05/2024 έως και 25/06/2024, πρόκειται να εκποιηθούν:

4.000  (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (ISIN:GRS015003007), 10.500  (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (ISIN:GRS323003012), 600 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ISIN:GRS003003035), 12 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» (ISIN:GRS014003032), μέσω του Μέλους Διαπραγμάτευσης ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Λεπτομέρειες για την καθημερινή πορεία της εκποίησης είναι διαθέσιμες εδώ.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων