Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 31/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 10.397.431 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (GRS289103004), οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Ε.Β.Ε.». Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 32.413.681 (ΚΟ) μετοχές.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων