Περιγραφή Προϊόντων και Κανονιστικό - Θεσμικό Πλαίσιο

Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν εισάγεται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών ή Warrants.

Σε συνέχεια της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών με βάση την σχετική Πράξη (Αρ. 38 της 9-11-2012) του Υπουργικού Συμβουλίου, οι ιδιώτες που συμμετέχουν στην ΑΜΚ μιας τράπεζας λαμβάνουν warrants, τα οποία εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και καταχωρούνται στο Σύστημα 'Aυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της ΕΧΑΕ. Αυτά τα warrants διαπραγματεύονται στην κατηγορία διαπραγμάτευσης με την ονομασία «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών» του ΧΑ.

Τα warrants αποτελούν κινητές αξίες, ελεύθερα μεταβιβάσιμες, οι οποίες εισάγονται στη δευτερογενή αγορά προς διαπραγμάτευση ταυτόχρονα με τις νέες μετοχές που θα προέλθουν από την ΑΜΚ. Τα warrants αυττά έχουν χαρακτηριστικά δικαιωμάτων αγοράς (call warrants), ενσωματώνουν δηλαδή το δικαίωμα - αλλά όχι την υποχρέωση - στον κάτοχό τους να αγοράσει:

  • προκαθορισμένο αριθμό μετοχών της Τράπεζας που ανακεφαλαιοποιείται
  • σε καθορισμένη εκ των προτέρων τιμή (τιμή άσκησης) και
  • σε συγκεκριμένες ημερομηνίες

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένο το ενημερωτικό υλικό με πληροφορίες τόσο για τα warrants όσο και για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ενημερωτικό και Κανονιστικό Υλικό

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων