Seminar

INVESTOR RELATIONS - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΗμερομηνίες διεξαγωγής:     11, 13, 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 20:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     04 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     9
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     250 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:   Εισαγωγικό Εξειδικευμένο
Σε συνεργασία με:    

     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνοπτική περιγραφή

To συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν τις Επενδυτικές Σχέσεις (Investor Relations) και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν σε μία εταιρία, καθώς και τα θεμελιώδη εργαλεία και τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση της αξίας μίας εταιρίας.

H ορθή, αξιόπιστη και έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ μιας εταιρείας με εισηγμένες αξίες (μετοχές ή/και ομολογίες) και των διαφόρων stakeholders της μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη φήμη και την αξία μίας εταιρείας στα Equity Capital Markets (ECM) ή/και στα Debt Capital Markets (DCM). Σε αυτό το πλαίσιο οι Επενδυτικές Σχέσεις (Investor Relations) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, εξισορροπώντας τις εξωτερικές ανάγκες πληροφόρησης του χρηματοπιστωτικού και επενδυτικού κλάδου με τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανώτατης διοικητικής ομάδας.

Σε ποιους απευθύνεται
 • Μελλοντικοί ή νέοι Investor Relations Officers (IROs)
 • Managers Επικοινωνίας & PR Managers εταιριών εισηγμένων ή προς εισαγωγή σε οργανωμένο Χρηματιστήριο
 • Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και Investor Relations
 • Οικονομικοί αναλυτές
Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του ρόλου, των υποχρεώσεων αλλά και του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δουλειά του IRΟ καθώς και να εκπαιδευθούν άνθρωποι που θα βοηθήσουν εταιρίες να επικοινωνούν καλύτερα με την επενδυτική κοινότητα, αυξάνοντας την αξία τους και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στα κεφάλαια και στην ρευστότητα που παρέχουν οι κεφαλαιαγορές.

Στόχοι
 • Η εκπαίδευση ανθρώπων προκειμένου να εκτελέσουν καλύτερα και με επαγγελματικό τρόπο τα καθήκοντα του ρόλου του IRΟ εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς
 • Η κατανόηση του ρόλου του IR και της επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα από ανθρώπους που συνεργάζονται με τον IRO ή/και έχουν και αυτοί ρόλο επικοινωνίας εντός της εταιρίας, όπως στελέχη επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, κλπ.
Μεθοδολογία
 • Παρουσίαση κεντρικών ιδεών και νοημάτων με slides
 • Χρήση παραδειγμάτων & case studies
 • Αναφορά σε στρατηγικές, παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, ετήσια δελτία, κλπ, εισηγμένων εταιριών
 • Ασκήσεις σε workgroups
Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η Ημέρα
Τι είναι οι Επενδυτικές Σχέσεις (Investor Relations - IR) & σε τι χρησιμεύουν

 • Ορισμός του IR
 • Βασικές υποχρεώσεις του IRO
 • Ρόλος του IRO εντός και εκτός της Εταιρίας

Οργάνωση του γραφείου IR

 • Απαραίτητοι πόροι
  • Ανθρώπινοι πόροι
  • Συστήματα πληροφοριών
 • Θέση του Γραφείου IR εντός της οργανωτικής δομής της εταιρείας
 • Διάρθρωση των επικοινωνιακών ροών εντός της εταιρείας με την/τον CEO, την/τον CFO, την ομάδα ανώτατων και ανώτερων διοικητικών στελεχών, το Δ.Σ.

Βασικά χαρακτηριστικά αγορών και επενδυτών ECM & DCM

 • Ομοιότητες και διαφορές επενδυτών ECM & DCM
 • Οι ανάγκες για πληροφόρηση επενδυτών μετοχών / ομολογιών
 • Ενημέρωση Rating Agencies
 • Ενημέρωση τραπεζών


2η Ημέρα
Βασικά στοιχεία στρατηγικού σχεδίου IR

 • Η αποστολή του IR
 • Ο ρόλος του στελέχους IR
  • Αμφίδρομη επικοινωνία με επενδυτική κοινότητα και εταιρία και αντίστροφα
  • Προκλήσεις και ευκαιρίες
 • Πως τοποθετείται η εταιρία στην επενδυτική κοινότητα
 • Οι στόχοι του IR: θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές
 • Στρατηγικές και προγράμματα

Στοχευμένες Επενδυτικές Σχέσεις

 • Στόχευση αναλυτών (sell-side analysts)
 • Στόχευση διαφορετικών τύπων επενδυτών
 • Προσέλκυση νέων επενδυτών
 • Διεθνείς επικοινωνίες
 • Conferences
  • Roadshows

Επικοινωνία αξίας στην αγορά

 • Τα βασικά μηνύματα που αναμένουν να λάβει η επενδυτική κοινότητα
  • Αναλυτές (sell-side analysts)
  • Θεσμικοί Επενδυτές
  • Ιδιώτες / μικροεπενδυτές
 • Εργαλεία και συχνότητα επικοινωνίας


3η Ημέρα
Οργάνωση επικοινωνίας & το Ημερολόγιο IR (IR calendar)

 • Τακτική επικοινωνία με επενδυτική κοινότητα / Ημερολόγιο IR
 • Έκτακτη επικοινωνία με επενδυτική κοινότητα
 • Οργάνωση συναντήσεων με την επενδυτική κοινότητα
 • Εργαλεία και χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα
 • Κατάρτιση παρουσιάσεων προς επενδυτές και αναλυτές
 • Διαδικτυακές και εικονικές επικοινωνίες

Βασικό κανονιστικό πλαίσιο
Επισκόπηση των βασικών κανόνων και νόμων που επηρεάζουν μια εισηγμένη εταιρεία

 • Ρόλος και συνεργασία με Νομική Υπηρεσία εταιρίας
 • Δίαυλος επικοινωνίας με ΧΑ και ΕΚ
 • Υποχρεώσεις όσον αφορά τις εσωτερικές και εξωτερικές ροές πληροφοριών
 • Κατάχρηση αγοράς
 • Διαφάνεια
 • Εμπιστευτικές πληροφορίες
 • Υπόχρεα πρόσωπα, κλπ

Εισηγητής


ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

O Ηλίας Αθανασίου CFA έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων επί σειρά ετών σε μεγάλες ελληνικές πολυεθνικές εταιρίες, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλων οργανισμών. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του εργάστηκε ως χρηματιστηριακός αναλυτής (buy-side analyst) για 4 χρόνια. Μετέπειτα κατείχε για 14 χρόνια θέση που περιλάμβανε και την ευθύνη του τομέα Investor Relations σε εταιρία μεγάλης κεφαλαιοποίησης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όσον αφορά τις μετοχές, καθώς και του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, όσον αφορά τα ομόλογα.

Η επαγγελματική του πορεία συμπεριλαμβάνει εταιρίες στους κλάδους των ασφαλειών, των τυχερών παιχνιδιών, της προσέλκυσης επενδύσεων και της ενίσχυσης των εξαγωγών, των ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών, καθώς και της ενέργειας. Από το Μάιο του 2020 είναι ο Managing Partner στην Ελλάδα εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων με βάση τη Μεγάλη Βρετανία και παρουσία σε 40 χώρες, όπου, μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε μερικά από τα μεγαλύτερα Private Equity Funds Παγκοσμίως.

Είναι κάτοχος πτυχίων B.Sc. in Marketing Cum Laude από το Πανεπιστήμιο ULV California, M.Sc in Finance από το University of Strathclyde καθώς και της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. Τέλος, είναι μέλος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και εγκεκριμένος σύμβουλος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).


 

 

 

Information
Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

Contact

Please contact the Education / Certification Service for currently available options of seminars held in the English language at +30 2103366464 or send email at athexacademy@athexgroup.gr

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher