Seminar

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1129, 2019/980 ΚΑΙ 2020/1273Ημερομηνίες διεξαγωγής:     02 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     26 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     4
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     120 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:      
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η αξιολόγηση των σύγχρονων εξελίξεων του ενωσιακού δικαίου κεφαλαιαγοράς και της εθνικής νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρίες, που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά ή με εισαγωγή των αντίστοιχων τίτλων (μετοχών, ομολογιών) προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Θα εξεταστούν αρχικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διάθεσης νέων τίτλων στην κεφαλαιαγορά οι προϋποθέσεις υλοποίησης και διατυπώσεις έως την ολοκλήρωση τακτικής ή έκτακτης αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης κοινού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με έμφαση στις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και στις δυνατότητες σύνθετων μορφών τίτλων.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι μεταβολές που εισάγει το νέο ενωσιακό καθεστώς για το Ενημερωτικό Δελτίο, με έμφαση στις προϋποθέσεις απαλλαγής (εξαίρεσης) από την προετοιμασία, έγκριση και δημοσίευση Δελτίου και στις διαφορές της πληροφόρησης των επενδυτών σε σχέση με το προϊσχύσαν δίκαιο. Ιδιαίτερη συζήτηση θα γίνει σχετικά με προαιρετικούς μηχανισμούς πληροφόρησης και απλοποιημένα καθεστώτα γνωστοποιήσεων, ενώ θα διερευνηθούν ζητήματα αστικής ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων προσώπων (εκδότριας, νομίμων εκπροσώπων, αναδόχων, συμβούλων έκδοσης, διαμεσολαβούντων, ρυθμιζόμενων αγορών, θεματοφυλάκων, Αρχών κα.), σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εκδότη εισηγμένων ομολογιών ή εν γένει ζημίας των μετόχων ή ομολογιούχων, σε συνδυασμό με ελλείψεις πληροφόρησης ή ανακρίβειες του Δελτίου, μετά τη διάθεση των τίτλων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους εισηγμένων εταιριών, συμβούλους επιχειρήσεων, οικονομικούς διευθυντές, λογιστές, στελέχη τραπεζών και εταιριών επενδύσεων ή επιχειρηματίες, που ενδιαφέρονται για τα πλεονεκτήματα, υποχρεώσεις και διατυπώσεις δημόσιας προσφοράς και διαπραγμάτευσης τίτλων στην κεφαλαιαγορά της ημεδαπής ή/και των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Συνοπτική περιγραφή - Πρόγραμμα σεμιναρίου

Ι. Εισαγωγή

 • Κεφάλαιο και Χρέος στην Ανώνυμη Εταιρεία
 • Εισαγωγή τίτλων της ΑΕ σε ρυθμιζόμενες αγορές ή άλλους τόπους διαπραγμάτευσης
 • Κάλυψη εκδόσεων μετοχών ή ομολογιών με δημόσια προσφορά
 • Αύξηση κεφαλαίου στο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών (συγχωνεύσεων ή διασπάσεων) εισηγμένων εταιριών

ΙΙ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην εισηγμένη ΑΕ

 • Είδη αυξήσεων - Εταιρικές πράξεις (εταιρική απόφαση/-εις, καταβολή και πιστοποίηση αύξησης) - Χρηματοοικονομικοί   σύμβουλοι και Ανάδοχοι
 • Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου: εξελίξεις στο ενωσιακό εταιρικό, τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο αφερεγγυότητας
 • Ελαττωματική αύξηση κεφαλαίου

ΙΙΙ. Το Ενημερωτικό Δελτίο

 • Θεσμικό πλαίσιο - Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 και οι κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμοί (ΕΕ) - Δικαιοπολιτικοί στόχοι
 • Η λειτουργία του Ενημερωτικού Δελτίου
 • Προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης Δελτίου
 • Καθεστώς πληροφόρησης των επενδυτών για "μη μετοχικές κινητές αξίες χονδρικής"
 • Το "Περιληπτικό Σημείωμα"
 • Μηχανισμοί τμηματικής διάθεσης ενημερωτικών δελτίων - Το "Γενικό έγγραφο αναφοράς" - Ενσωμάτωση πληροφοριών διά "παραπομπής"
 • "Παράγοντες Κινδύνου" κατά την εισαγωγή μετοχικών και ομολογιακών τίτλων στην κεφαλαιαγορά και δημόσια προσφορά τους
 • Απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις
 • Το "Ενημερωτικό Δελτίο Ανάπτυξης ΕΕ"
 • Έλεγχος, Έγκριση και Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου
 • Ευθύνη από το Ενημερωτικό Δελτίο

ΙV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Εισηγητής


ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΙΤΗΣ

Ο Ιωάννης Λιναρίτης είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο University of Birmingham (Business School) της Μεγάλης Βρετανίας, όπου απέκτησε M.B.A. in International Banking & Finance (distinction merit) και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής την Πρόσβαση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet Banking).
Έχει δημοσιεύσει μονογραφία για τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών (Warrants), επιστημονικές εργασίες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, αστικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, και παράσχει έκτακτες διαλέξεις με αντικείμενο τα Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τη Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, τις Ηλεκτρονικές Εμπορικές Συμβάσεις/Έγγραφα/Άυλα Αξιόγραφα, τη Διαχείριση και πώληση Μη εξυπηρετούμενων δανείων κα., στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. Συμμετείχε ως μέλος στις Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναθεώρηση του δικαίου των Α.Ε. (Ν. 4548/2018) και των εταιρικών μετασχηματισμών (Ν. 4601/2019).

 

 

 

Information
Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

Contact

Please contact the Education / Certification Service for currently available options of seminars held in the English language at +30 2103366464 or send email at athexacademy@athexgroup.gr

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher