(νπ α1-δ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΗμερομηνίες διεξαγωγής:     13, 14, 16, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     06 Σεπτεμβρίου 2021
Σύνολο ωρών:   16
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     240 € + Φ.Π.Α. (24%)

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα, παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Θεματικές ενότητες

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
1.1 Επενδυτικές υπηρεσίες (ν. 3606/2007, άρθρο 4, όπως εκάστοτε ισχύει)
1.2 Χρηματοπιστωτικά μέσα (ν. 3606/2007, άρθρο 5, όπως εκάστοτε ισχύει)
1.3 Επιχειρήσεις που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν δραστηριότητες (ν. 3606/2007, άρθρο 3, όπως εκάστοτε ισχύει)
1.4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) (ν. 3606/2007, άρθρο 9, όπως εκάστοτε ισχύει) ? Αναστολή/ ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ (ν. 3606/2007, άρθρα 20-23, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.5 Κανόνες συμπεριφοράς των ΑΕΠΕΥ  
1.5.1 Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ν. 3606/2007, άρθρα 6-7 και 25 και απόφαση 1/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρα 1-20 και 27, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.5.2 Εκτέλεση εντολών (ν. 3606/2007, άρθρα 27-28 και απόφαση 1/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρα 21-26, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.6 Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι (ν. 3606/2007, άρθρο 29, απόφαση 5/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.7 Οργανωτικές απαιτήσεις - Συγκρούσεις συμφερόντων (ν. 3606/2007, άρθρα 12-13, απόφαση 2/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006, Παράρτημα 6, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.8 Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών  
1.8.1 Γενικά (ν. 3606/2007, άρθρο 19, όπως εκάστοτε ισχύει)
1.8.2 Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (ν. 2533/1997, άρθρα 61-68, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.8.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ν.  4370/2016, άρθρα  4 -5, 10, 12-16, 18, 30 και 46,  όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.9 Παροχή πίστωσης για αγορά κινητών αξιών (ν.4141/2013, άρθρα 5-12, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.10 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (ν.4261/2014, Κεφ. Δ άρθρα 29-32, όπως εκάστοτε ισχύουν)  
1.11 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) (ν.3606/2007, άρθρα 36-40 και αποφάσεις 9/452/1.11.2007 και 5/461/24.1.2008 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)
 
2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2.1 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) - Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) (ν. 4099/2012, άρθρα 2-8, 59, 75 και 80, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.2 ΟΣΕΚΑ - Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) (ν. 4099/2012, άρθρο 39, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.3 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ): Υπηρεσίες και κανονισμοί συμπεριφοράς (ν. 4099/2012, άρθρα 12 και 23, και απόφαση 15/633/20.12.2012 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)  
2.4 Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ)  
2.4.1 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) (ν. 3371/2005, άρθρα 27, 28 παρ. 1-3, 29-30 και 33, όπως εκάστοτε ισχύουν)
2.4.2 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) (ν. 2992/2002, άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.4.3 Εταιρεία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) (ν. 2367/1995, άρθρο 5, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.4.4 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) (ν. 2778/1999, άρθρα 21 παρ. 1, 22 παρ. 1-2, 23 παρ. 1, 25 και 30 παρ. 1, όπως εκάστοτε ισχύουν)
2.5 Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ? Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) (ν. 4209/2013, άρθρα 1-3, 4 παρ.1 στοιχ. α και β, 5, 6-8, 12, 14-17, 22-23, 31, 41, 53, κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013
της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 2-5, 16-29, 30-37, όπως εκάστοτε ισχύουν)  
2.6 Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 2/462/7.2.2008 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.7 Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 1/438/1.8.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.8 Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕ που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (απόφαση 21/530/19.11.2009 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.9 Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004 (απόφαση 2/317/11.11.2004 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.10 Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 6/587/2.6.2011 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.11 Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ ? Δομή κυρίου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ? Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος (απόφαση 16/633/20.12.2012 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)  
2.12 Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ (απόφαση 17/633/20.12.2012 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.13 Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ (απόφαση 3/645/30.4.2013 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.14 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο ? Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης ? Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων ? Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ (απόφαση 12/638/11.2.2013 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)
 
3. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
3.1 Η έννοια της οργανωμένης αγοράς και τα κύρια στοιχεία λειτουργίας της (ν. 3606/2007, άρθρα 41-43 και 48Α, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.2 Άλλες αγορές (διαπραγμάτευσης) χρηματοπιστωτικών μέσων: Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ν. 3606/2007, άρθρο 15, όπως εκάστοτε ισχύει) και συστηματικοί εσωτερικοποιητές (ν.3606/2006, άρθρο 2 παρ.4, και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, άρθρο 21, όπως εκάστοτε ισχύουν)  
3.3 Η πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά και η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αυτής (ν. 3606/2007, άρθρο 45, όπως εκάστοτε ισχύει)
3.4 Συναλλακτική διαφάνεια, (ν. 3606/2007, άρθρα 50-57, και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, άρθρα 17-20 και 22-29, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.5 Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών: υπό 1.5.1-1.5.6, ενοτ. 2 παράγραφοι 2.2.8 (προτεραιότητα/ κατάταξη εντολών), 2.3.2.1. (μέθοδος 1) 2.3.3.1. ? 2.3.3.3. (μέθοδος 2) και 2.6. (μέτρα προστασίας της αγοράς), όπως εκάστοτε ισχύουν)  
3.6 Λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Κανονισμός ΗΔΑΤ της Τράπεζας της Ελλάδος, άρθρο 32 (ορισμός Βασικού Διαπραγματευτή Αγοράς, ΒΔ), άρθρο 33 (υποχρεώσεις ΒΔ) και άρθρα 37 ? 43 (κανόνες διαπραγμάτευσης τίτλων), όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.7  Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1. ? 2.4.1. και παρ. 2.4.3. , 2.4.7. και 2.4.9., Μέρος 4, παρ. 4.1. ? 4.2. και Μέρος 5 παρ. 5.1., όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.8 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1 ? 2.4.1., 2.4.3., 2.4.7., 2.4.9., Μέρος 5, παρ. 5.1 και 5.2. και Μέρος 6, παρ. 6.1., όπως εκάστοτε ισχύουν).  
3.9 Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ, ορισμός 32 και άρθρα 2, 3, 3α, 12, 13 και 15, όπως εκάστοτε ισχύουν).
 
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
4.1 Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά (ν. 3371/2005, άρθρα 2-10, όπως εκάστοτε ισχύουν)  
4.2 Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση (ν. 3606/2007, άρθρο 44, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, άρθρα 35-37, και Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό 3.1.1-3.1.2, όπως εκάστοτε ισχύουν  
4.3 Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσων (ν.3606/2007, άρθρο 46, και ν.3371/2005, άρθρο 17, όπως εκάστοτε ισχύουν)  
 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
5.1 Δημόσια Προσφορά: Ενημερωτικό δελτίο - Πληροφοριακό Δελτίο  
5.1.1 Γενικά (ν. 3401/2005, άρθρο 1, και απόφαση 12/697/10.11.2014 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.1.2 Υποχρέωση δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου (ν. 3401/2005, άρθρα 3-4, όπως εκάστοτε ισχύουν)
5.1.3 Περιεχόμενο, έγκριση και δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου (ν. 3401/2005, άρθρα 5-7, 10 και 13-15, όπως εκάστοτε ισχύουν)
5.1.4 Κοινοτική διάσταση και ισχύς του ενημερωτικού Δελτίου (ν. 3401/2005, άρθρα 17-20, όπως εκάστοτε ισχύουν)
5.1.5 Υποχρέωση δημοσίευσης του πληροφοριακού δελτίου (ν. 3401/2005, άρθρο 24, όπως εκάστοτε ισχύει)
5.1.6 Περιεχόμενο, έγκριση και δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου (απόφαση 12/697/10.11.2014 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)
5.2 Υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους των εισηγμένων εταιρειών  
5.2.1 Γενικά (ν. 3556/2007, άρθρο 2, όπως εκάστοτε ισχύει)
5.2.2 Υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης (ν. 3556/2007, άρθρα 4-8, όπως εκάστοτε ισχύουν)
5.2.3Υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης (ν. 3556/2007, άρθρα 9-16, όπως εκάστοτε ισχύουν)
5.2.4 Υποχρεώσεις παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών από εκδότες κινητών αξιών (ν. 3556/2007, άρθρο 17, όπως εκάστοτε ισχύει)
5.2.5 Υποχρεώσεις διασφάλισης της πρόσβασης σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες και ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (ν. 3556/2007, άρθρο 21, όπως εκάστοτε ισχύει)

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)   
6.1    Κατάχρηση αγοράς
6.1.1    Γενικά ? Πεδίο εφαρμογής ? Ορισμοί (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 1-3, ν. 4443/2016, άρθρο 35, όπως εκάστοτε ισχύουν)
6.1.2    Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ( Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 7-11, και 14, όπως εκάστοτε ισχύουν)
6.1.3    Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 5-6, 12, 13, 15, Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν)
6.1.4     Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών για διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης,   πρόσωπα  που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών και άλλα πρόσωπα, υποχρεώσεις δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών, υποχρεώσεις προσώπων που παράγουν ή διαδίδουν επενδυτικές συστάσεις ή διαδίδουν στατιστικά στοιχεία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 16-21, Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 957/2016, Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 958/2016, ν. 4443/2016, άρθρο 43, όπως εκάστοτε ισχύουν)
6.2    Ανοικτές Πωλήσεις (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει)
 
7. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  
7.1.1 Γενικά (ν. 3691/2008, άρθρα 1-2,όπως εκάστοτε ισχύει)  
7.1.2 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης («Αρχή») (ν. 3691/2008, άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει)
7.1.3 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα (ν. 3691/2008, άρθρα 5-6, όπως εκάστοτε ισχύουν)
7.1.4 Εγκληματικές δραστηριότητες - βασικά αδικήματα (ν. 3691/2008, άρθρο 3, ν. 3340/2005, άρθρα 29-30, ν. 3606/2007, άρθρα 8 και 22, όπως εκάστοτε ισχύουν)
7.1.5 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του ν. 3691/2008, άρθρα 45, 51-52, όπως εκάστοτε ισχύουν)
7.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών (ν. 3691/2008, άρθρα 12-25, απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 1/506/8.4.2009 ΔΣ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)
7.1.7 Υποχρεώσεις αναφοράς (ν. 3691/2008, άρθρα 26 και 44, όπως εκάστοτε ισχύουν)
7.1.8 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, όπως εκάστοτε ισχύουν)
7.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει) 


Εισηγητής


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βιογραφικό


 

 


Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

ATHEXGroup Certifications

ATHEXClear Certifications

HCMC certifications

     

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher