(νπ στ1 - στ2) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΗμερομηνίες διεξαγωγής:     5, 9 & 10 Μαΐου 2022 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     4 Μαίου 2022
Σύνολο ωρών:     12
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω Microsoft Teams
Κόστος συμμετοχής:     200 € + Φ.Π.Α. (24%)
 

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα, παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Θεματικές ενότητες

1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Επενδυτικές υπηρεσίες (ν. 3606/2007, άρθρο 4, όπως εκάστοτε ισχύει)
1.2 Χρηματοπιστωτικά μέσα (ν. 3606/2007, άρθρο 5, όπως εκάστοτε ισχύει)
1.3  Επιχειρήσεις που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν δραστηριότητες  (ν. 3606/2007, άρθρο 3, όπως εκάστοτε ισχύει)
1.4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) (ν. 3606/2007, άρθρο  9, όπως εκάστοτε ισχύει) Αναστολή/ ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ  (ν.3606/2007, άρθρα 20-23, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.5 Κανόνες συμπεριφοράς των ΑΕΠΕΥ  
1.5.1 Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ν. 3606/2007, άρθρα 6-7 και 25 και απόφαση 1/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρα 1-20 και 27, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.5.2 Εκτέλεση εντολών (ν. 3606/2007, άρθρα 27-28 και απόφαση 1/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρα 21-26, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.6 Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι (ν. 3606/2007, άρθρο 29, απόφαση 5/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.7 Οργανωτικές απαιτήσεις - Συγκρούσεις συμφερόντων (ν. 3606/2007, άρθρα 12-13, απόφαση 2/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006, Παράρτημα 6, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.8 Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών  
1.8.1 Γενικά (ν. 3606/2007, άρθρο 19, όπως εκάστοτε ισχύει)
1.8.2 Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (ν. 2533/1997, άρθρα 61-68, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.8.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ν. 3746/2009, άρθρα 1-3, 5-7, 10, 12-17 και 21, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.9 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (ν.4261/2014, Κεφ. Δ άρθρα 29-32, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.10 Eκκαθάριση συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EMIR), άρθρα 1-13, όπως εκάστοτε ισχύουν)  
1.11 Παροχή πίστωσης για αγορά κινητών αξιών (ν.4141/2013, άρθρα 5-12, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.12 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) (ν.3606/2007, άρθρα 36-40 και αποφάσεις 9/452/1.11.2007 και 5/461/24.1.2008 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)
 
2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
2.1 Η έννοια της οργανωμένης αγοράς και τα κύρια στοιχεία λειτουργίας της (ν. 3606/2007, άρθρα 41-43 και 48Α, όπως εκάστοτε ισχύουν)
2.2 Άλλες αγορές (διαπραγμάτευσης) χρηματοπιστωτικών μέσων: Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ν. 3606/2007, άρθρο 15, όπως εκάστοτε ισχύει) και συστηματικοί εσωτερικοποιητές, (ν.3606/2006, άρθρο 2 παρ.4, και Κανονισμός (ΕΚ) 1287/2006 της Επιτροπής, άρθρο 21, όπως εκάστοτε ισχύουν)  
2.3 Η πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά και η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αυτής (ν. 3606/2007, άρθρο 45, όπως εκάστοτε ισχύει)
2.4 Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EMIR), άρθρα 14-20 και  36-50, όπως εκάστοτε ισχύουν)
2.5 Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών: υπό 1.5.1-1.5.6, ενοτ. 2 παράγραφοι 2.2.8 (προτεραιότητα/ κατάταξη εντολών), 2.3.2.1. (μέθοδος 1) 2.3.3.1. & 2.3.3.3. (μέθοδος 2) και 2.6. (μέτρα προστασίας της αγοράς), όπως εκάστοτε ισχύουν)   
2.6 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1 ? 2.4.1., 2.4.3., 2.4.7. και 2.4.9., Μέρος 4, παρ.4.1., Μέρος 5, παρ. 5.1 και 5.2., Μέρος 6, παρ. 6.1., Μέρος 7 και  ενότητα ΙΙΙ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.7 Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ, ορισμός 32 και άρθρα 2, 3, 3α, 12, 13, 15, 19, 20,21 και 21Β, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.8 Συναλλακτική διαφάνεια, (ν. 3606/2007, άρθρα 50-57, και  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, άρθρα 17-20 και 22-29, όπως εκάστοτε ισχύουν)
2.5 Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών: υπό 1.5.1-1.5.6, ενοτ. 2 παράγραφοι 2.2.8 (προτεραιότητα/ κατάταξη εντολών), 2.3.2.1. (μέθοδος 1) 2.3.3.1. ? 2.3.3.3. (μέθοδος 2) και 2.6. (μέτρα προστασίας της αγοράς), όπως εκάστοτε ισχύουν)  
2.9 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών της ΕΤ.ΕΚ.,  Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.7. και 2.4.9., Μέρος 3, παρ.3.1, Μέρος 4, παρ. 4.1., 4.2. και Μέρος 5 παρ. 5.1., Μέρος 6 και Ενότητα ΙΙΙ Μέρος 2 και Μέρος 3 παρ. 3.1, 3.2.1 και 3.2.2, όπως εκάστοτε ισχύουν)
 
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)  
3.1 Κατάχρηση αγοράς  
3.1.1 Γενικά - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί (ν. 3340/2005, άρθρα 1 - 2, 20-21, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.2 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών (ν. 3340/2005, άρθρα 3-6, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.3 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς (ν. 3340/2005, άρθρα 7-9, απόφαση 1/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.4 Υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών, υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών, υποχρεώσεις εκδοτών, υποχρεώσεις διαχειριστών αγοράς και εκδοτών στατιστικών στοιχείων, υποχρεώσεις προσώπων που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών, υποχρεώσεις προσώπων που εκπονούν ή διαδίδουν αναλύσεις (ν. 3340/2005, άρθρα 10-18, απόφαση 2/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απόφαση 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απόφαση 4/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απόφαση 5/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν)  
3.2 Ανοικτές  Πωλήσεις (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει).
 
4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  
4.1.1 Γενικά (ν. 3691/2008, άρθρα 1-2,όπως εκάστοτε ισχύουν)
4.1.2 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης («Αρχή») (ν. 3691/2008, άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει)
4.1.3 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα (ν. 3691/2008, άρθρα 5-6, όπως εκάστοτε ισχύουν)
4.1.4 Εγκληματικές δραστηριότητες - βασικά αδικήματα (ν. 3691/2008, άρθρο 3, ν. 3340/2005, άρθρα 29-30, ν. 3606/2007, άρθρα 8 και 22, όπως εκάστοτε ισχύουν)
4.1.5 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του ν. 3691/2008, άρθρα 45, 51-52, όπως εκάστοτε ισχύουν)
4.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών (ν. 3691/2008, άρθρα 12-25, απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 1/506/8.4.2009 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)
4.1.7 Υποχρεώσεις αναφοράς (ν. 3691/2008, άρθρα 26 και 44, όπως εκάστοτε ισχύουν)
4.1.8 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, όπως εκάστοτε ισχύουν)
4.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει).


Εισηγητής


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βιογραφικό


 

 

 


Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

ATHEXGroup Certifications

ATHEXClear Certifications

HCMC certifications

     

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher