(νπ ε) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΗμερομηνίες διεξαγωγής:     θα ανακοινωθεί συντόμως
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     θα ανακοινωθεί συντόμως
Σύνολο ωρών:      
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     200 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:      
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
 

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα, παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Θεματικές ενότητες

1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί (ν. 4514/2018, άρθρα 2 και 4).
1.2 Επενδυτικές υπηρεσίες (ν. 4514/2018, Παράρτημα Ι, Τμήματα Α-Β, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.3 Χρηματοπιστωτικά μέσα (ν. 4514/2018, Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.4 Εκτέλεση εντολών (ν. 4514/2018, άρθρα 27, 28 και άρθρα 64-66 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.5 Διατάξεις για την προστασία των επενδυτών (ν. 4514/2018, άρθρα 24-30, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.6 Παρακολούθηση προϊόντων (ν. 4514/2018, άρθρα 16(3), 24(2), και άρθρα 9, 10 της κατ' εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών, όπως έχουν ενσωματωθεί με την 1/808/7.2.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
1.7 Tα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP): άρθρα 1-9 και άρθρο 17 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2.1 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)/ Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) (ν. 4099/2012, άρθρα 2-8, 59, 75 και 80, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.2 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) / Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) (ν. 4099/2012, άρθρο 39, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.3 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ): Υπηρεσίες και κανονισμοί συμπεριφοράς, (ν. 4099/2012, άρθρα 12 και 23, και απόφαση 15/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.4 Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
2.4.1 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) (ν. 3371/2005, άρθρα 27, 28 παρ. 1-3, 29-30 και 33, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.4.2 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) (ν. 2992/2002, άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.4.3 Εταιρεία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) (ν. 2367/1995, άρθρο 5, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.4.4 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) (ν. 2778/1999, άρθρα 21 παρ. 1, 22 παρ. 1-2, 23 παρ. 1, 25 και 30 παρ. 1, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.5 Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων - Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) (ν. 4209/2013, άρθρο 4 παρ.1 στοιχ. α και β, 5, 6-8, 12, 14-17, 22-23, 31, 41, 53, κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 2-5, 16-29, 30-37, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.6 Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 2/462/7.2.2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.7 Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 1/438/1.8.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.8 Διάθεση μεριδίων μετοχών ΟΣΕ που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (απόφαση 21/530/19.11.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.9 Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004 (απόφαση 2/317/11.11.2004 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.10 Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 6/587/2.6.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.11 Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ - Δομή κυρίου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ - Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος (απόφαση 16/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.12 Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ (απόφαση 17/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.13 Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ (απόφαση 3/645/30.4.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.14 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων - Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ (απόφαση 12/638/11.2.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.15 Tα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP): άρθρα 1-9 και άρθρο 17 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
3.1 Η έννοια της ρυθμιζόμενης αγοράς και τα κύρια στοιχεία λειτουργίας της (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 21 και άρθρα 44-47, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.2 Άλλοι τόποι διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων: Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) [ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 22 και άρθρα 1819, όπως εκάστοτε ισχύουν], Αγορές ανάπτυξης ΜμΕ (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχεία 12-13 και άρθρο 33, όπως εκάστοτε ισχύουν), Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) [νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 23 και άρθρα 18 και 20, όπως εκάστοτε ισχύουν].

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
4.1 Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά (ν. 3371/2005, άρθρα 2-10, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.2 Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση (ν. 4514/2018, άρθρο 51, κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/568 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2016 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, άρθρα 1-5, και Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό 3.1.1-3.1.2, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
5.1 Κατάχρηση αγοράς Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις (Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί - (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 1-3, ν. 4443/2016, άρθρο 35, όπως εκάστοτε ισχύουν). Απαλλαγή για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε αυτά (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 5 και κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής)-Απαλλαγή για τις δραστηριότητες νομισματικής διαχείρισης και διαχείρισης δημοσίου χρέους και για τις δραστηριότητες κλιματικής πολιτικής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 6 και κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, άρθρα 1, 3 και Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.2 Προνομιακές πληροφορίες, κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών (Προνομιακές πληροφορίες, κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, σύννομη συμπεριφορά, βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών, κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες) ( Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 7-11 και 14, όπως εκάστοτε ισχύουν - εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/959 της Επιτροπής, εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 2016/347, και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/960 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
 5.3 Χειραγώγηση της αγοράς (χειραγώγηση της αγοράς, αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς) (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 12, 13, 15, Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, άρθρο 4 και Παράρτημα ΙΙ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.4 Πρόληψη και εντοπισμός κατάχρησης αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 16, παρ. 2 και 3, άρθρο 43 ν. 4443/2016, κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής 2016/957, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.5 Αναφορά παραβάσεων (άρθρο 32 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Απόφαση 1/798/12.10.2017 του Δ.Σ. της ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν).

6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
6.1.1 Γενικά (ν. 4557/2018, άρθρα 1-2,όπως εκάστοτε ισχύει).
6.1.2 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 1415 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.3 Εγκληματικές δραστηριότητες - βασικά αδικήματα (ν. 4557/2018, άρθρο 4, ν. 4443/2016, άρθρα 28-33, ν. 4514/2018, άρθρα 69(6) και 90, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.4 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα (ν. 4557/2018, άρθρα 5-6, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.5 Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα (ν. 4557/2018, άρθρο 10, όπως εκάστοτε ισχύει).
6.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών (ν. 4557/2018, άρθρα 11-19, απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 1/506/8.4.2009 Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.7 Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο (ν. 4557/2018, άρθρα 20-21, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.8 Υποχρεώσεις αναφοράς (ν. 4557/2018, άρθρα 22 28, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.9 Φύλαξη αρχείων, προστασία προσωπικών δεδομένων και στατιστικά στοιχεία (ν. 4557/2018, άρθρα 30 -33, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.10 Μέτρα εφαρμογής (ν. 4557/2018, άρθρα 35 -38, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.11 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του ν. 4557/ 2018, άρθρα 39, 45 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.12 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες («Αρχή») (ν. 4557/2018, άρθρα 47-49, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (EE) 847/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

  

Εισηγητής


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βιογραφικό


 

 

 


Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

ATHEXGroup Certifications

ATHEXClear Certifications

HCMC certifications

     

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher