(στ2) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΗμερομηνίες διεξαγωγής:     21 Οκτωβρίου, 2 & 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     19 Οκτωβρίου 2022
Σύνολο ωρών:     12
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω Microsoft Teams
Κόστος συμμετοχής:     280 € + Φ.Π.Α. (24%)

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα, παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Θεματικές ενότητες
 1. Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία χρήματος)
 2. Σχέση κινδύνου και απόδοσης  
 3. Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
 4. Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου
 5. Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου (λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών, εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών, καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων)
 6. Χρηματοπιστωτικά προϊόντα (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)
 • Μετοχικοί τίτλοι  
 • Τίτλοι σταθερού εισοδήματος  
 • Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ? ΟΣΕΚΑ  
 • Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ? ΟΕΕ  
 • Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα  
 • Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards-FRAs)
 • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
 • Δικαιώματα προαίρεσης (options)
 • Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps)
 • Άλλα παράγωγα μέσα

7. Χρηματιστηριακοί δείκτες

8. Κίνδυνοι (μορφές-χαρακτηριστικά: αντισυμβαλλομένου/ αγοράς/ λειτουργικός/ συστημικός, διαχείριση κινδύνου,  περιθώριο ασφάλισης, ασφάλεια ? collateral, κεφάλαιο εκκαθάρισης)

9. Το σύστημα εκκαθάρισης (δομή και λειτουργία, φορείς εκκαθάρισης, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διαδικασία εκκαθάρισης, ο ρόλος της ΕΤΕΚ, σχέση εκκαθαριστικού φορέα-μελών, σχέση εκκαθαριστικού μέλους-επενδυτή)

10. Διακανονισμός (δομή και λειτουργία, διαδικασία).


Εισηγητής


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βιογραφικό


 

 

 


Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

ATHEXGroup Certifications

ATHEXClear Certifications

HCMC certifications

     

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher