ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝΗμερομηνίες διεξαγωγής:     19, 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 18:00 - 22:00
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     12 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     8
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     100 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Εισαγωγικό
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνοπτική περιγραφή

Η τελευταία πιστωτική κρίση της Ελλάδας που ξεκίνησε το 2010 και κορυφώθηκε το Μάρτιο του 2012 (τα CDS ξεπέρασαν τις 25.000!!), μετά και την απομείωση της αξίας, ή «κούρεμα» των κρατικών ομολόγων κατά 53,5% της ονομαστικής τους αξίας, δυστυχώς κατάφερε  ένα σημαντικό πλήγμα αξιοπιστίας στην εγχώρια αγορά χρεογράφων. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η υποχώρηση των τιμών των ομολόγων προηγήθηκε κατά ένα τρίμηνο περίπου  αυτής της αγοράς μετοχών αποτυπώνοντας τους φόβους πτώχευσης της Ελλάδας και εξόδου της από το ευρώ.

Έκτοτε η επιβολή των μνημονίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα με αντάλλαγμα την οικονομική βοήθειά της, αλλά και οι σημαντικές θυσίες των Ελλήνων που οδήγησαν στην επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων που είχαν τεθεί, επέτρεψαν και πάλι το δανεισμό της χώρας και μετέπειτα των εταιρειών από τις αγορές.

Με το ελληνικό όνειρο που γαλουχήθηκαν ολόκληρες γενιές, αυτό της απόκτησης ενός ιδιόκτητου ακινήτου, ή ακόμα και της επένδυσης όλων των αποταμιεύσεων τους στα ακίνητα να έχει απομακρυνθεί, όχι τόσο λόγω της μείωσης του βιοτικού επιπέδου, όσο λόγω της σημαντικής αύξησης τη φορολογίας, και τη στιγμή μάλιστα που οι συντάξεις βαίνουν μειούμενες, η επένδυση σε ομόλογα προσφέρει μια τίμια ευκαιρία απόκτησης ενός σταθερού εισοδήματος, με υψηλότερο ρίσκο έναντι των καταθέσεων, αλλά και αρκετά χαμηλότερο έναντι μετοχών και παραγώγων.

Το σεμινάριο επιχειρεί μια εισαγωγή στα χρεόγραφα που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εξηγώντας τη λειτουργία, τα χαρακτηριστικά, την αποτίμηση, τα πλεονεκτήματα, αλλά και τους κινδύνους τους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική αξιοποίησή τους από τον ιδιώτη επενδυτή στην επίτευξη του ζητούμενου της διασποράς του χαρτοφυλακίου.

Προϋποθέσεις παρακολούθησης

Δεν απαιτούνται γνώσεις της λειτουργίας της πιστωτικής αγοράς.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

 • ιδιώτες επενδυτές,
 • επενδυτικούς συμβούλους,
 • στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς,
 • στελέχη του τραπεζοασφαλιστικού τομέα,
 • φοιτητές και αποφοίτους οικονομικών σχολών, αλλά και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν το πρακτικό εργαλείο των χρεογράφων.
Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να απλοποιήσει τις βασικές έννοιες και τη λειτουργία της αγοράς χρεογράφων, με τρόπο ώστε κάθε επενδυτής να γνωρίζει την επιλογή τοποθέτησης στα ομόλογα, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, στο πλαίσιο υλοποίησης της επενδυτικής του στρατηγικής και επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.

 

Στόχοι

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο ομολόγων, οι συμμετέχοντες:

 • Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας και βασικές έννοιες της αγοράς,
 • Θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις τιμές και να αξιολογήσουν τους κινδύνους,
 • Θα μπορούν να συγκρίνουν αποδόσεις ομολόγων μεταξύ τους και με άλλες επενδύσεις,
 • Θα   είναι   σε   θέση  να  αναζητήσουν βασικές πληροφορίες για την αξιολόγηση τους,
 • Θα μπορούν να επιλέξουν την κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων τους.
Μεθοδολογία

Η παρουσίαση του σεμιναρίου ακολουθεί μια πρακτική και χρηστική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στη μεταφορά βασικών γνώσεων, επιτρέποντας έτσι την ουσιαστική κατανόηση του θέματος.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Μια Πρώτη Εικόνα στην Αγορά Ομολόγων

 • Η επιθυμία να γίνει κάποιος ομολογιούχος (τι είναι το ομόλογο, γιατί να έχει κάποιος ομόλογα, κατηγορίες ομολόγων, επιλογές )
 • Αναπτύσσοντας το επενδυτικό σχέδιο (ορισμός στόχων, πέντε βασικές αρχές)
 • Ζητούμενο το τοκομερίδιο (εύρεση διαθέσιμων πληροφοριών, αναζητώντας σημαντικά στοιχεία, σταθμίζοντας το μακροοικονομικό περιβάλλον, κατανόηση της απόδοσης και της μεταβλητότητας)

Τρόποι για Κερδίσει Κάποιος στα Ομόλογα

 • Κρατικά Ομόλογα (Έντοκα Γραμμάτια, Τίτλοι Προστατευμένοι από τον Πληθωρισμό)   
 • Εταιρικά Ομόλογα (γιατί να επενδύσει κανείς, πιστοληπτική ικανότητα, ειδικές εκτιμήσεις)
 • Ομόλογα Υπηρεσιών, Δήμων & Περιφερειών, Υπερεθνικών Οργανισμών (εκτιμώντας την ύπαρξη τους)

Εξατομίκευση και Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Ομολόγων

 • Ρίσκο, Απόδοση και Ρεαλιστικές Προσδοκίες (είδη κινδύνων, υπολογισμός αποδόσεων, εύρεση επιθυμητού ρίσκου-απόδοσης)
 • Διαμόρφωση  Χαρτοφυλακίου (αναλογίες αξιογράφων, αναγνώριση του διπλού ρόλου των ομολόγων)
 • Χωρίζοντας την Πίτα (τι ποσοστό πρέπει να είναι σε ομόλογα, εκτιμώντας τη χρονική διάρκεια, ισορροπία)
 • Ποιά Ομόλογα είναι πιο λογικά (εξετάζοντας τη λογική πίσω από την τοποθέτηση σε ομόλογα, μετρώντας την ανάγκη διαφοροποίησης, σταθμίζοντας τη διαφοροποίηση έναντι της πολυπλοκότητας)

Πλοήγηση στην Αγορά Ομολόγων

 • Αξιολογώντας τις αγορές και πωλήσεις ομολόγων (ποιά είναι η κατάλληλη στιγμή για τοποθετήσεις, τοποθέτηση ομολόγων ή ομολογιακό αμοιβαίο κεφαλαίο).
 • Επενδύοντας προσεκτικά σε ομόλογα (κατανόηση της αγοράς ομολόγων, συναλλαγές με brokers και άλλους επαγγελματίες).
 • Επιλέγοντας ένα ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο που θα σε ικανοποιεί για όλη σου τη ζωή.

Ομόλογα ως Αντικαταστάτες της Μισθοδοσίας

 • Ικανοποιώντας την ανάγκη για σταθερό, άμεσα διαθέσιμο εισόδημα (υπολογίζοντας το επιθυμητό χαρτοφυλάκιο, αναδιάρθρωση)

Εισηγητής


ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΕΑΣ

Ο Στρατής Πολυχρονέας είναι Διαχειριστής/Οικονομολόγος. Σπούδασε Mαθηματικά (BSc) και κατέχει  Μεταπτυχιακούς Τίτλους στην Τραπεζική & Χρηματοοικονομική (ΜSc) και στις Χρηματοδοτήσεις (MBA). Κατέχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των χρηματοοικονομικών, μέσω της εργασίας του σε θέσεις ευθύνης χρηματιστηριακών εταιρειών, ως Υπεύθυνος σε Τμήματα Ανάλυσης, Διαχείρισης, Ομολόγων, Επενδυτικής Στρατηγικής και Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών. 


 

 

 

Information
Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

Contact

Please contact the Education / Certification Service for currently available options of seminars held in the English language at +30 2103366464 or send email at athexacademy@athexgroup.gr

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher