ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 30.11.2017 είναι 19,3138.

Για τα στοιχεία ενεργητικού Διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.


Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher