(α1) ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣΗμερομηνίες διεξαγωγής:     17, 18, 21, 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 18:00 - 21:00
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     15 Φεβρουαρίου 2022
Σύνολο ωρών:     12
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     200 € + Φ.Π.Α. (24%)

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα, παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Θεματικές ενότητες

1.1 Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία χρήματος)

1.2 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυμβαλλομένου, συστημικός)

1.3 Σχέση κινδύνου και απόδοσης  

1.4 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου

1.4.1 Δείκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη)

1.4.2 Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλαγών

1.4.3 Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς

1.5 Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου

1.5.1 Οργανωμένες-OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, αγορές δημοπρασίας

1.5.2 Πρωτογενείς-δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγορές

1.6 Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου

1.6.1 Λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών πελατών

1.6.2 Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών πελατών

1.6.3 Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων

1.7 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

1.8 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

1.9 Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις: μερίδια/ μετοχές, ενεργητικό, αποτίμηση ενεργητικού, καθαρή τιμή, προμήθειες, τιμή διάθεσης και εξαγοράς, επενδυτική πολιτική/ κατηγοριοποίηση, μεριδιούχος/ προφίλ κινδύνου επενδυτή)

1.10 Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  ΟΕΕ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

1.11 Χρηματιστηριακοί δείκτες (βασικοί και κλαδικοί δείκτες ΧΑ)


Εισηγητής


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βιογραφικό


 

 


Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

ATHEXGroup Certifications

ATHEXClear Certifications

HCMC certifications

     

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher