Seminar

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΗμερομηνίες διεξαγωγής:     15, 17, 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     08 Νοεμβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     12
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     150 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Γενικό - Μεσαίου Επιπέδου
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνοπτική περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μία ταχεία εξέλιξη και εμβάθυνση στη μελέτη των χρηματιστηριακών αγορών, η οποία την τελευταία εικοσαετία είναι ιδιαίτερα εμφανής και στη χώρα μας. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη να εισαχθούν σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία για τη μελέτη των περιουσιακών στοιχείων αλλά και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αρκετές φορές αυτά είναι αρκετά προχωρημένα και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ακόμα και μαθηματικών ή χρηματοοικονομικών. Ταυτόχρονα όμως, καθώς δεν έχουν όλοι οι επενδυτές το απαραίτητο υπόβαθρο, υπάρχει και η ανάγκη για μεθόδους αξιολόγησης και πρόβλεψης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που να είναι απλές, κατανοητές και εύχρηστες. Μία από αυτές - από τις πλέον δημοφιλείς - είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση.  Αυτή αφορά στη διαδικασία μελέτης, ανάλυσης και επεξεργασίας των χρηματοοικονομικών μεγεθών των εταιριών σε μία προσπάθεια προσέγγισης της πραγματικής αξίας της μετοχής και προσδιορισμού του κινδύνου κάθε μετοχής ώστε ιδανικά να αποκτηθούν εταιρίες/ μετοχές που εμφανίζουν πραγματική αξία μεγαλύτερη από την χρηματιστηριακή τιμή και σχετικά μικρό κίνδυνο. Η εφαρμογή της Θεμελιώδους Ανάλυσης είναι σχεδόν επιτακτική στην περίοδο που διανύουμε όπου η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να συρρικνωθεί ως αποτέλεσμα της πανδημίας και άρα τα οικονομικά μεγέθη των εταιριών να επηρεαστούν.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών ή εργαζόμενοι με σχετικό αντικείμενο απασχόλησης ή ενδιαφέροντα. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται οι εργαζόμενοι σε Τράπεζες, Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Χαρτοφυλακίου, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ταμεία και γενικότερα φορείς του Χρηματοπιστωτικού Χώρου.

Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πως μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα μέσα που παρέχει η Θεμελιώδης Ανάλυση.

Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • Η επισκόπηση των βασικών εννοιών
  • Η παρουσίαση της μεθοδολογίας και των μέτρων της Θεμελιώδους Ανάλυσης
Μεθοδολογία

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την παρουσίαση των εννοιών που σχετίζονται, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο με την ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιεί η Θεμελιώδης Ανάλυση για την αξιολόγηση εταιρειών/ μετοχών, όσο και σε πρακτικό με την ανάπτυξη παραδειγμάτων για την καλύτερη κατανόησή τους.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Το σεμινάριο εστιάζει στη συστηματική μελέτη και επεξεργασία των χρηματοοικονομικών μεγεθών των εταιριών ώστε να εκτιμηθεί η πραγματική αξία της εταιρίας ή/ και της μετοχής της αλλά και ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται υπόψη η πορεία της εταιρίας, του κλάδου, της εγχώριας οικονομίας, αλλά και του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Η θεμελιώδης ανάλυση πιστεύει ότι σε μέσο/ μακροπρόθεσμο διάστημα η τρέχουσα τιμή της μετοχής θα προσεγγίσει την πραγματική αξία της, οπότε και η εύρεση υποτιμημένων μετοχών ενδέχεται να επιφέρει υψηλότερες αποδόσεις. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τα εξής:

1. Εισαγωγή στη Θεμελιώδη Ανάλυση

2. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2.1 Καθαρή Παρούσα Αξία

2.2 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης

2.3 Καθαρές Ταμειακές Ροές

2.4 Επιλογή ανάμεσα σε επενδύσεις

3. Αποτίμηση Μετοχών

3.1 Μέθοδος Προεξόφλησης Μερισμάτων

3.2 Εξίσωση Gordon

3.3 CAPM

3.4 Υπερτιμημένες - Υποτιμημένες Μετοχές

4. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

4.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας

4.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

4.3 Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και φερεγγυότητας

4.4 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας ή κυκλοφοριακής ταχύτητας

5. Συνδυασμός των μεθόδων για αξιολόγηση εταιριών

Εισηγητής


ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΦΙΝΑΣ

Ο Πουφινάς Θωμάς είναι Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σπούδασε Μαθηματικά στο Μαθηματικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε PhD στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά από το Ohio State University.

Η διδακτική του εμπειρία ξεκίνησε στο Ohio State University, όπου και προτάθηκε για το βραβείο διακεκριμένου διδάσκοντος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα χρηματοοικονομικά και επιχειρησιακά μαθηματικά, στην αναλογιστική επιστήμη καθώς και τις εφαρμογές τους στο χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό χώρο. Στους τομείς αυτούς έχει διδάξει σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων.

Έχει συγγράψει εύρος ερευνητικών άρθρων, σημειώσεων μαθημάτων και εγγράφων και αναφορών στα αντικείμενα που έχει εργαστεί.


 

 

 

Information
Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

Contact

Please contact the Education / Certification Service for currently available options of seminars held in the English language at +30 2103366464 or send email at athexacademy@athexgroup.gr

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher