"Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς (α1 - δ)"


Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:     1 & 2 Ιουλίου 2024
Ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου:   18:00 - 21:30
Κόστος συμμετοχής:     120 € 
Τρόπος διεξαγωγής σεμιναρίου:     Διαδικτυακά, μέσω Ms Teams
Χώρος διεξαγωγής εξέτασης:     Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110
Ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής εξέτασης:     Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 17:00 - 18:00

 

Σύμφωνα με την Απόφαση 18/809/21.2.2018, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Κοινής Απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1925/30.5.2018), ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια προσφέρει Σεμινάριο Επιμόρφωσης για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών α1, α2, β1, β, γ και δ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στους κατόχους των πιστοποιητικών α1, α2, β1, β, γ και δ, οι οποίοι επιθυμούν ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών τους και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 20, της Απόφασης 18/809/21.2.2018 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και της Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ΦΕΚ Β΄931/16.3.2018) «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4514/2018».

Για συμμετοχή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή Τράπεζα της Ελλάδος (ανάλογα με την εποπτική αρχή που τους έχει απονείμει το πιστοποιητικό). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των δυο αρχών www.hcmc.gr και www.bankofgreece.gr.

Περιεχόμενο εκπαίδευσης

Η διδακτέα ύλη που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα αφορά στις αλλαγές που έχουν επέλθει στην εξεταστέα ύλη κατά την τελευταία πενταετία.

Διάρκεια εκπαίδευσης και διαδικασία εξέτασης

Η εκπαίδευση διαρκεί επτά (7) ώρες.

Σε συνέχεια της εκπαίδευσης, ακολουθεί η διαδικασία της εξέτασης. 

Για την αξιολόγηση της κατανόησης του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες, οι τελευταίοι προσέρχονται στο χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υποβάλλονται σε γραπτό τεστ κατανόησης 30 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και διάρκειας 1 ώρας.

Η βάση επιτυχίας είναι το 60% επί του συνόλου των ερωτήσεων.

Στους συμμετέχοντες οι οποίοι θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το σεμινάριο επιμόρφωσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση περαίωσης του σεμιναρίου, η οποία θα αποσταλεί από το Χρηματιστήριο στις εποπτικές αρχές για την ανανέωση του πιστοποιητικού τους.

Πρόγραμμα σεμιναρίου
  1. Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών
  2. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων
  3. Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών
  4. Εισαγωγή Χρηματοπιστωτικών Μέσων σε Οργανωμένες Αγορές
  5. Υποχρεώσεις Ενημέρωσης και Διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά
  6. Προστασία της Κεφαλαιαγοράς από Πράξεις Προσώπων που Κατέχουν Προνομιακές Πληροφορίες και από Πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση της Αγοράς)
  7. Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Εισηγητής

Πιστοποιημένο στέλεχος Κεφαλαιαγοράς

Τρόπος πληρωμής

Τα δίδακτρα κατατίθενται στην Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού 101-00-2002-046556 ή ΙΒΑΝ GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556. Το καταθετήριο της Τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω email στο certifications@athexgroup.gr.

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher