Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π

Δραστηριότητα α) Η εκμετάλλευση και εμπορία οιασδήποτε μορφής υγρών καυσίμων - υγραερίων, ήτοι πετρελαίου παντός είδους και τύπου, βενζίνης, ορυκτελαίων εγχώριας ή αλλοδαπής κατασκευής και προελεύσεως και των παρεμφερών και συναφών ειδών προς αυτά β) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως και είδους υγρών καυσίμων, λιπαντικών ουσιών και υποπροϊόντων αυτού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο γ) Η ίδρυση εργοστασίου ή βιοτεχνίας σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, παραγωγής και επεξεργασίας των πιο πάνω ειδών (περ. α΄και β') δ) Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικής επιχείρησης και εργασίας, για δικό της λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων ε) Η κτήση, εκμετάλλευση και η διαχείριση πλοίων, καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων ναυτιλιακών εταιριών στ) Η ανάληψη από την εταιρία της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης άλλων συναφών επιχειρήσεων και ζ) Η παραχώρηση, με αντάλλαγμα, για χρήση από τρίτους, διαφόρων εγκαταστάσεων της, μερικά ή ολικά, και διάφορα δικαιώματα ή προνόμιά της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
Έτος Ίδρυσης 1982
Διεύθυνση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5
Ταχ Κωδ:16672
ΒΑΡΗ
Τηλέφωνο (210)-8976000
Telefax (210)-8974943
Ιστοσελίδα http://www.revoil.gr
Email admin@revoil.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΡΟΥΣΣΟΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ Ε ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΚΟΝΚΔΙΟΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΝΑΡΗΣ Γ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΡΑΣ Τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (38,25%)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (19,75%)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (14,22%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 95
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ιάκωβος Χαϊδεμένος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ιάκωβος Χαϊδεμένος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Ιαν 2004
Κλάδος / Υποκλάδος Εμπόριο / Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΜΚ   ΔΟΜ   FTSEA   ΔΕΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΡΕΒΟΙΛ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 13.925.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων