Υποχρεώσεις Δημοσιοποίησης

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 7 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 648 / 2012 (EMIR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και του άρθρου 10 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153 / 2013 για την εφαρμογή του Κανονισμού 648 / 2012 (EMIR), η ATHEXClear θέτει στη διάθεση του κοινού, πληροφορίες για τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, για τους κανόνες που εφαρμόζει, για τις επιλέξιμες ασφάλειες και εφαρμοστέους συντελεστές αποκοπής καθώς και κατάλογο τρεχόντων εκκαθαριστικών μελών περιλαμβανομένων των κριτηρίων αποδοχής, αναστολής της ιδιότητας και εξόδου για τα εκκαθαριστικά μέλη. 


Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης

 

Οργανωτική Δομή

Η λειτουργική οργάνωση της ATHEXClear συνδυάζει οργανωτικές μονάδες των εταιριών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και διακριτές μονάδες/όργανα διακυβέρνησης της ATHEXClear. Αναλυτικά:

 • Γενική Συνέλευση (ATHEXClear)
 • Διοικητικό Συμβούλιο (ATHEXClear)
 • Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εποπτικές Επιτροπές

 • Επιτροπή Ελέγχου (ATHEXClear),
 • Επιτροπή Κινδύνου (ATHEXClear),
 • Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών (ATHEXClear)

2. Εκτελεστικές Επιτροπές

 • Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας & Κρίσεων (ATHEXClear)
 • Στρατηγική Επιτροπή Επενδύσεων (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Επιτροπή Διαχείρισης Εξασφαλίσεων & Ιδίων Διαθεσίμων (ATHEXClear)
 • Επιτροπή Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Εκτελεστική Επιτροπή (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Επιτροπή Παρακολούθηση και Συντονισμού Νομικών Θεμάτων (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Εποπτικές μονάδες
  • Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ATHEXClear)
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης, Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου (ATHEXClear)
  • Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ATHEXClear)
 • Εκτελεστικές μονάδες
  •  Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης  (ATHEXClear)
  •  Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Υποστηρικτικές Λειτουργίες
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών & Υποστήριξης (ATHEXCSD)
  • Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης (ATHEXCSD)
  • Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ATHEXCSD)

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τη διοικητική ιεραρχία, τις γραμμές αναφοράς και τον ρόλο της κάθε οργανωτικής μονάδας, παρουσιάζεται παρακάτω:

ATHEXClear chart

 

Πολιτική Αποδοχών

Για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας καθώς και της σταθερότητας και βιωσιμότητας της ATHEXClear έχει καθορισθεί συγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών που είναι συμβατή με τους επιχειρηματικούς στόχους της αλλά ταυτόχρονα δεν αποβαίνει εις βάρος του επιπέδου ασφαλείας και διατηρεί την ATHEXClear εντός των ορίων του ανεκτού κινδύνου. Η εν λόγω πολιτική θεσπίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς κανόνες για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων της ATHEXClear και περιγράφει τις βασικές αρχές που υιοθετεί και εφαρμόζει έτσι ώστε να προωθείται η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και η οποία δεν δημιουργεί κίνητρα χαλάρωσης των προτύπων κινδύνου.
Συγκεκριμένα, παρότι όλες οι αποδοχές που χορηγούνται από την ATHEXClear είναι σταθερές, στην περίπτωση που αποφασισθεί να χορηγηθούν μεταβλητές αποδοχές, για αυτές, μεταξύ άλλων, θα πρέπει: i) να λαμβάνονται υπόψη οι μακροπρόθεσμες επιδόσεις της ATHEXClear και εργαζομένων και οι μελλοντικοί καθώς και οι υφιστάμενοι κίνδυνοι και τα αποτελέσματα κινδύνου, ii) να λαμβάνονται υπόψη πιθανές αναντιστοιχίες των περιόδων εκτέλεσης και κινδύνου και να εξασφαλίζεται ότι η καταβολή μεταβλητών αποδοχών αναβάλλεται κατά περίπτωση, iii) για τα στελέχη των λειτουργικών μονάδων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης οι μεταβλητές αποδοχές να είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρηματικές επιδόσεις των μονάδων που ελέγχουν, iv) η αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών να είναι ευθυγραμμισμένη με τη διαχείριση κινδύνου, v) τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. να λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές με τις προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό της ATHEXClear προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η χρήση μηχανισμών παροχής κινήτρων στον προσδιορισμό των αποδοχών τους, οι εν λόγω μηχανισμοί πρέπει να είναι αυστηρά προσαρμοσμένοι στις αρμοδιότητες των ανωτέρω προσώπων όσον αφορά στην παρακολούθηση της εφαρμογής και την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών, στις προσωπικές ικανότητές τους και στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο EMIR ενώ εφόσον χορηγούνται χρηματοπιστωτικά μέσα, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της κρίσης τους, vi) οι σταθερές και οι  μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών πρέπει να εξισορροπούνται και να είναι συνεπείς με την ευθυγράμμιση του κινδύνου.
Για την ορθή διακυβέρνηση της Πολιτικής Αποδοχών αρμόδια είναι η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ., ενώ η Πολιτική αυτή υπόκειται σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Μπορείτε να δείτε χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την ATHEXClear στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της ATHEXClear εδώ.


Νομοθεσία και Κανονισμοί της ATHEXClear

Πλαίσιο λειτουργίας 

Στους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας της ATHEXClear και τις διαδικασίες της και συγκεκριμένα:

 • Διαδικασίες διαχείρισης αθέτησης υποχρέωσης
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εκκαθαριστικών μελών
 • Περιγραφή των κινδύνων από τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η ATHEXClear
 • Τρέχουσες υπηρεσίες εκκαθάρισης
 • Μοντέλα υπολογισμού περιθωρίων ασφάλειας
 • Χρησιμοποίηση ασφαλειών και εισφορών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης
 • Κριτήρια αποδοχής, αναστολής ιδιότητας και εξόδου εκκαθαριστικών μελών

Επιλέξτε εδώ για να δείτε τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Συναλλαγών. 

Τιμολογιακή πολιτική  

Η τιμολογιακή πολιτική της ATHEXClear καθώς και αναλυτικά οι χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών έχουν αναρτηθεί εδώ.

Διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας  

Το σχέδιο της διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity / disaster recovery) όσον αφορά στα συστήματα και τις διαδικασίες της ATHEXClear εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας των δραστηριοτήτων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαδικασίες και ρυθμίσεις Business Continuity / Disaster Recovery
Σε περιπτώσεις προβλημάτων δυσλειτουργίας ή αστοχίας του συστήματος εκκαθάρισης ή άλλων εκτάκτων περιστατικών που ενδέχεται να δυσχεράνουν ή να καταστήσουν αδύνατη τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της ATHEXClear, ο Όμιλος:

 • Έχει καταρτίσει διαδικασίες και σχέδια για την επίτευξη business continuity / disaster recovery.
 • Έχει εγκαταστήσει εναλλακτικό μηχανογραφικό κέντρο (disaster recovery site) συγχρονισμένο με το primary site της με διαφορετικό γεωγραφικό προφίλ από αυτό του κύριου μηχανογραφικού κέντρου.
 • Διενεργεί σε ετήσια βάση δοκιμές σεναρίων καταστροφής με στόχο την εξοικείωση του υπηρεσιακού μηχανισμού και των συμμετεχόντων στην αγορά (μέλη, data vendors κ.λπ.) με την πληροφοριακή υποδομή και το μηχανισμό ενεργοποίησης του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου στο disaster recovery site, στο μικρότερο δυνατό χρόνο ο οποίος δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες.

Τo σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan) του Ομίλου έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας ISO-22301.

Συγκρότηση ομάδων διαχείρισης κρίσεων και διαχείρισης εκτάκτων συμβάντων
Οι ομάδες αυτές έχουν σκοπό τη διατήρηση της συνέχειας παροχής των υπηρεσιών του Ομίλου και κατά συνέπεια της ATHEXClear σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος.

Εφεδρικά συστήματα εκκαθάρισης
Τα συστήματα που διενεργούν την εκκαθάριση και τις άλλες λειτουργίες της ATHEXClear είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο κέντρο δεδομένων της έδρας του Ομίλου. Το κέντρο δεδομένων αποτελείται από δύο, ανεξάρτητα ως προς τη χωροθέτηση, τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες, κατοπτρικά - επιμέρους - κέντρα δεδομένων, ώστε να υπάρχει πλεονασμός και αυξημένη διαθεσιμότητα διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.

Ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων (impact analysis)
Διενεργείται σε ετήσια βάση ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων από όπου εκτιμάται ο κίνδυνος διακοπής των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών της ATHEXClear και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για το μετριασμό αυτού του κινδύνου. Ο κίνδυνος αυτός παρακολουθείται σε συνεχή βάση.

Πολιτική Επενδύσεων

Η ATHEXClear έχει θεσπίσει Πολιτική Επενδύσεων η οποία αφορά στις τοποθετήσεις των ταμειακών  διαθεσίμων, των διαθεσίμων των κεφαλαίων εκκαθάρισης παραγώγων και αξιών καθώς και των περιθωρίων ασφαλείας (εγγυήσεις) των εκκαθαριστικών μελών.

Στις τοποθετήσεις διαθεσίμων προέχει η ασφάλεια των κεφαλαίων της ATHEXClear καθώς και των εξασφαλίσεων (περιθώριο, κεφάλαια εκκαθάρισης παραγώγων και αξιών) και ως εκ τούτου, η ATHEXClear ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τοποθετεί όλα τα ανωτέρω διαθέσιμα, μόνο σε μετρητά σε ευρώ και αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική αυτή αναφέρονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 της ATHEXClear η οποία είναι ανηρτημένη εδώ.

Επιλέξιμες ασφάλειες και συντελεστές αποκοπής

Πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους διαχείρισης κινδύνου για την αγορά παραγώγων και αξιών μπορείτε να δείτε εδώ.

Κατάλογος εκκαθαριστικών μελών

Κατάλογο των τρεχόντων εκκαθαριστικών μελών μπορείτε να δείτε εδώ.


Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων
Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας σέβεται το δικαίωμα των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται, να διαμαρτύρονται για το επίπεδο των υπηρεσιών που τους παρέχεται από την Εταιρεία.

Με την πολιτική διαχείρισης παραπόνων, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλα τα παράπονα των εκκαθαριστικών μελών καταγράφονται και τυγχάνουν της δέουσας προσοχής των αρμοδίων υπηρεσιών της και λαμβάνεται πρόνοια προκειμένου να διεκπεραιώνονται/επιλύονται δίκαια, έγκαιρα, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες. Το εκκαθαριστικό μέλος, κατά τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης του παραπόνου του, αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και δικαιοσύνη και τέλος σε περίπτωση όπου δεν μείνει ικανοποιημένο με την απάντηση που θα του δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία, παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση προκειμένου να αποταθεί σε ανώτερο επίπεδο ή σε αρμόδιο/εξειδικευμένο φορέα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση των αρχών και κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ως παράπονο χαρακτηρίζεται κάθε έκφραση δυσαρέσκειας των εκκαθαριστικών μελών σχετικά με την απόδοση της ATHEXClear (καθυστερήσεις, λάθη κ.λπ.) κατά την παροχή υπηρεσιών ή την αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της.
 
Συγκεκριμένα, η διαδικασία υποβολής παραπόνων είναι η εξής:
 • Το παράπονο υποβάλλεται από τον υπεύθυνο του εκκαθαριστικού μέλους (που διατηρεί το ρόλο  «membership issues») ή τους υπεύθυνους εκκαθάρισης αξιών ή παραγώγων. Συνιστάται να υποβάλλεται μέσω του Service Desk, ώστε να διασφαλισθεί η αντιμετώπιση του αιτήματος σύμφωνα με τις διαδικασίες της ATHEXClear. Η περιγραφή του παραπόνου θα πρέπει να είναι σύντομη αλλά ταυτόχρονα επαρκώς τεκμηριωμένη, ακριβής και να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση και την αποτελεσματική διαχείρισή του. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτονται τυχόν συνοδευτικά, επεξηγηματικά έγγραφα.
 • Το παράπονο παραλαμβάνεται, διερευνάται και απαντάται από ανώτερα στελέχη της ATHEXClear εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του, υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, είτε το αίτημα χαρακτηρισθεί ως παράπονο είτε όχι, το υποβάλλον εκκαθαριστικό μέλος θα λάβει τεκμηριωμένη απάντηση.
 • Το εκκαθαριστικό μέλος σε περίπτωση που δεν μείνει ικανοποιημένο από την απάντηση, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση του παραπόνου, αφού εξηγήσει τους λόγους της μη ικανοποίησης και υποβάλλει τυχόν επιπλέον στοιχεία. Η διαδικασία παρακολουθείται από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ATHEXClear, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες λειτουργικές μονάδες της. 

ATHEXClear Report on Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)

H ATHEXClear συμμορφώνεται με τις αρχές "Principles for Financial Market Infrastructures" (PFMI) που έχουν εκδοθεί από το Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) τον Απρίλιο του 2012. Το αναλυτικό σχετικό κείμενο μπορείτε να το δείτε εδώ: ATHEXClear REPORT on PRFMI Principles.


Δημοσιοποίηση Επιπέδων Προστασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας Συστήματος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και στον Κανονισμό λειτουργίας Συστήματος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, όπως έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.ΕΚ. και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ΕΤ.ΕΚ. δημοσιοποιεί το επίπεδο προστασίας και το κόστος που συνδέονται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που εφαρμόζει στην εκκαθάριση στο παρακάτω κείμενο.

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων