Α.Ε.Ε.Μ.Κ.

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) είναι ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Αποκλειστικός σκοπός της Α.Ε.Ε.Μ.Κ. είναι να επενδύει συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό σε:

  • κινητές αξίες
  • μερίδια ΟΣΕΚΑ
  • μερίδια ΟΣΕ (υπό προϋποθέσεις)
  • παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα  
  • καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς

Το ενεργητικό της Α.Ε.Ε.Μ.Κ διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικές και πλήρως αποπληρωθείσες μετοχές. Οι μετοχές της Α.Ε.Ε.Μ.Κ. δεν έχουν ονομαστική αλλά κυμαινόμενη αξία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Ε.Μ.Κ. είναι ίσο με την εκάστοτε αξία του ενεργητικού της, μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων της και αυξομειώνεται με την έκδοση νέων μετοχών ή την εξαγορά ή την εξόφληση παλαιών, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου της που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων