Το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετέχει στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ

Σε συνέχεια της αίτησης και της πρόκρισής του ως Διεθνής Λειτουργός χρηματιστηριακών αγορών όσον αφορά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, που διοργάνωσε η Αρχή Κεφαλαιαγοράς (CMA) του Κουβέιτ, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε να συμμετάσχει ως πάροχος τεχνικών, επιχειρησιακών και επιχειρηματικών υπηρεσιών προς το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ μέσω της δημιουργίας μιας κοινοπραξίας με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή προκριθέντων Τοπικών Εταιριών για να προχωρήσει στην τελική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2019, η Κοινοπραξία που αποτελείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ως διεθνής λειτουργός χρηματιστηριακών αγορών, και ένα ευρύ αριθμό από κορυφαίους, εισηγμένους ομίλους στο Κουβέιτ, και συγκεκριμένα τις Arzan Financial Group (ARZAN), First Investment Company (FIC) και National Investments Company (NIC), κέρδισαν τον διαγωνισμό, μέσω της διαδικασίας κλειστών προσφορών που διοργάνωσε η CMA, για την απόκτηση του 44% του μετοχικού κεφαλαίου του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, του μοναδικού λειτουργού αγοράς, και ενός από τα κορυφαία χρηματιστήρια στην περιοχή του Κόλπου.

Η Κοινοπραξία προσέφερε 0,237 δηνάρια Κουβέιτ (€0,69) ανά μετοχή για την απόκτηση του ανωτέρω ποσοστού. Ένα μερίδιο 6% ανήκει στο Public Institution For Social Security (PIFSS), ενώ το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί στο κοινό μέσω εισαγωγής στο χρηματιστήριο (IPO). Η προκύπτουσα συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι περίπου 0,8% που αντιστοιχεί σε επένδυση ύψους €1 εκ. περίπου.

Η ενεργή συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι μέρος της στρατηγικής του Ομίλου να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του σε συστήματα και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και μετα-συναλλακτικής δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται με επιτυχία στη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας, με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από το 2006, στην παροχή συστημάτων και υπηρεσιών προς τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), στον σχεδιασμό και στην υποστήριξη λύσεων προς τρίτους στο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στην εγκατάσταση και παροχή συστημάτων και υπηρεσιών προς το Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ).

H AXIA Ventures Group Limited ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Al Tamimi & Company ενήργησε ως νομικός σύμβουλος.

Ως επόμενο βήμα, το Χρηματιστήριο Αθηνών μαζί με τους εταίρους της Κοινοπραξίας θα συνεργαστεί στενά με την CMA και το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ για την υλοποίηση των κοινών στρατηγικών στόχων. Η Κοινοπραξία σκοπεύει να υποστηρίξει την επέκταση και ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων που θα υποστηρίξουν τη ροή κεφαλαίων από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές σε εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών δήλωσε: «Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ως λειτουργός αγοράς και ως εισηγμένη εταιρία έχει την απαιτούμενη εμπειρία, και με τη συνεργασία των συνεταίρων του σκοπεύει να έχει ενεργή συμμετοχή στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ ως πάροχος τεχνικών και λειτουργικών λύσεων και σύμβουλος ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο να ενισχύσει το προφίλ του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ στην περιοχή και τη δημιουργία αξίας μέσω της στενής στρατηγικής συνεργασίας των δύο λειτουργών αγορών στο μέλλον».

Ο κ. Bader Al-Kharafi, εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας δήλωσε: «Αυτή η πρωτοποριακή επένδυση θα αποτελέσει ορόσημο στην ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ. Η πρόσφατη αναδιοργάνωσή του και η συμμετοχή του ως αναδυόμενης αγοράς σε πολλούς σημαντικούς διεθνείς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των FTSE και MSCI, δείχνει ότι το χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι ένας ελκυστικός προορισμός για τους τοπικούς και διεθνείς επενδυτές».

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων