Λόγω του ρόλου της στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς η ATHEXClear ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαχειρίζεται μία σειρά κινδύνων. Η οργανωτική δομή που υποστηρίζει τη διαχείριση των κινδύνων περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα:

 • Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την τελική ευθύνη και τη λογοδοσία αναφορικά με τη διαχείριση της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας.
 • Επιτροπή Κινδύνου, η οποία συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα διαχείρισης κινδύνου.
 • Επιτροπής Διαχείρισης Υπερημερίας, εντεταλμένη από το ΔΣ για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση υπερημερίας αλλά και γενικότερα σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.
 • Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία λαμβάνει αποφάσεις για τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής.
 • Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης της ATHEXClear, του οποίου καθήκον είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η ATHEXClear με στόχο την αναγνώριση τους, την αξιολόγησή τους και τέλος τη διαχείριση τους.
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνου (Chief Risk Officer), ο προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνου, ο οποίος για θέματα διαχείρισης κινδύνων αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο απευθείας ή μέσω του Προέδρου της Επιτροπής Κινδύνου και εφαρμόζει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου μέσω των πολιτικών και των διαδικασιών που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Οργανωτικές Μονάδες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενό τους και συμμετέχουν στην διαχείριση κινδύνων συνολικά του Ομίλου.

Οι κύριες κατηγορίες κινδύνου στους οποίους εκτίθεται η ATHEXClear είναι:

 • Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
 • Κίνδυνος Ρευστότητας
 • Λειτουργικός Κίνδυνος

Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου

Για την κάλυψη του Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου έναντι των εκκαθαριστικών μελών της η ATHEXClear παρακολουθεί και υπολογίζει σε ημερήσια βάση (τέλος ημέρας αλλά και ενδοημερησίως σε σχεδόν πραγματικό χρόνο) περιθώριο ασφάλισης (Κίνδυνος Αγοράς) για κάθε λογαριασμό εκκαθάρισης των Εκκαθαριστικών Μελών και δεσμεύει τις αντίστοιχες εγγυήσεις με τη μορφή μετρητών ή/και επιλεγμένων κινητών αξιών.

Η επικαιροποίηση του καταλόγου με τις αποδεκτές κινητές αξίες ως εγγυήσεις καθώς και τα ποσοστά αποκοπής γίνεται σε μηνιαία βάση ή και εκτάκτως αν κριθεί απαραίτητο και ανακοινώνεται εδώ.

Βάσει των εγγυήσεων που έχουν δεσμευτεί, αναθεωρούνται σε συνεχή βάση τα πιστωτικά όρια που αποδίδονται στα μέλη, η τήρηση των οποίων ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η ATHEXClear διαχειρίζεται επίσης τα Κεφάλαια Εκκαθάρισης των δύο αγορών (Αξιών και Παραγώγων) τα οποία λειτουργούν ως κεφάλαια αλληλοασφαλιστικού χαρακτήρα («risk sharing fund») και στα οποία εισφέρουν τα Εκκαθαριστικά Μέλη που συμμετέχουν σε κάθε αγορά αποκλειστικά με μετρητά.

Το ελάχιστο ύψος των Κεφαλαίων Εκκαθάρισης επαναυπολογίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις προβλέψεις των Κανονισμών Εκκαθάρισης, έτσι ώστε το ύψος τους να επαρκεί κατ' ελάχιστον για την κάλυψη κατά πάντα χρόνο των απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός EMIR (EU 648/2012), δηλαδή την απορρόφηση ζημιών πέραν των περιθωρίων ασφάλισης σε περίπτωση εκδήλωσης υπερημερίας ενός ή περισσότερων εκκαθαριστικών μελών υπό ακραίες αλλά αληθοφανές συνθήκες αγοράς.

Τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου και οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται αλλά και το κεφάλαιο εκκαθάρισης και η επάρκεια των ρευστών διαθεσίμων εξετάζονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους σε τακτική βάση (Margin/Haircut Back-Testing, Default Fund Coverage under Stress, Liquidity Stress Test κ.α.).

Σε περίπτωση υπερημερίας ενός Εκκαθαριστικού Μέλους για την κάλυψη των πιθανών ζημιών, η ATHEXClear χρησιμοποιεί διαθέσιμους πόρους με τη σειρά που διακρίνεται παρακάτω:

 

Κίνδυνος Ρευστότητας

Στόχος της ATHEXClear είναι η διατήρηση ενός επαρκούς επιπέδου ρευστότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της όσον αφορά σε πληρωμές και διακανονισμούς που καθίστανται πληρωτέα, στο τέλος κάθε ημέρας ή και, εφόσον απαιτείται, σε ενδοημερήσια βάση. Κατά την εκτίμηση του ύψους των απαιτήσεων ρευστότητας της ATHEXClear λαμβάνονται υπόψη τόσο οι λειτουργικές απαιτήσεις ρευστότητας, όσο και αυτές που απορρέουν από την υπερημερία των δύο μεγαλύτερων ομάδων εκκαθαριστικών μελών έναντι των οποίων έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας.

Οι διαθέσιμες πηγές ρευστότητας που έχει στη διάθεσή της η ATHEXClear σε περίπτωση υπερημερίας μέλους κάθε αγοράς είναι:

 • Οι κατατεθειμένες εγγυήσεις των Εκκαθαριστικών Μελών σε μετρητά (με βάση σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται στην ATHEXClear σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης
 • Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης

και για τις δύο αγορές:

 • τα ίδια ρευστά διαθέσιμα της ATHEXClear

Η διαθέσιμη ρευστότητα της ATHEXClear εξετάζεται ως προς τα κριτήρια που θέτει ο EMIR. Σε καθημερινή βάση για κάθε αγορά ξεχωριστά (Αξίες, Παράγωγα) και κάτω από ακραίες αλλά εύλογες συνθήκες αγοράς εξετάζεται αν επαρκούν τα ρευστά διαθέσιμα που θα απαιτηθούν μετά την αθέτηση των υποχρεώσεων των δύο (2) ομάδων συνδεδεμένων εκκαθαριστικών μελών έναντι των οποίων η ATHEXClear έχει τη μεγαλύτερη απαίτηση ρευστότητας για το κλείσιμο (close-out) των θέσεων τους.

Έλεγχος και Επανεξέταση Μοντέλων και Διαδικασιών

Οι παράμετροι καθώς και οι μεθοδολογίες του μοντέλου διαχείρισης κινδύνου και αποκοπής ενεχύρων της ATHEXClear υπόκεινται σε 3-μηνιαίους και ετήσιους απολογιστικούς στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων, ενώ η επάρκεια των μοντέλων περιθωρίων ασφάλισης υπόκειται σε καθημερινό έλεγχο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Επίσης σε μηνιαία βάση διεξάγονται αναλύσεις ευαισθησίας του περιθωρίου ασφάλισης από τις μεταβολές των τιμών των παραμέτρων του μοντέλου διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου αλλά και αγοράς.

Η επάρκεια του κεφαλαίου εκκαθάρισης εξετάζεται καθημερινά μέσα από την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων των χρηματοοικονομικών πόρων έναντι κινδύνου αντισυμβαλλομένου υπό ακραίες αλλά έυλογες συνθήκες αγοράς για κάθε κεφάλαιο εκκαθάρισης ξεχωριστά. Επίσης σε 3-μηνιαία βάση εξετάζονται τα σενάρια εκείνα τα οποία οδηγούν σε εξάντληση των προ-χρηματοδοτημένων πόρων και του κεφαλαίου εκκαθάρισης ως προς την αληθοφάνειά τους (reverse stress test).

Η επάρκεια των ρευστών διαθεσίμων εξετάζεται καθημερινά μέσα από τη προσομοίωση ακραίων καταστάσεων ρευστών χρηματοοικονομικών πόρων έναντι κινδύνου ρευστότητας κάτω από ακραίες συνθήκες. Επίσης σε 3-μηνιαία βάση εξετάζονται τα σενάρια εκείνα τα οποία οδηγούν σε εξάντληση των ρευστών διαθεσίμων ως προς την αληθοφάνειά τους (reverse stress test).

Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται επικύρωση των μοντέλων διαχείρισης κινδύνου από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού EMIR.

Επίσης σε ετήσια βάση πραγματοποιείται άσκηση προσομοίωσης υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη συμμετοχή Εκκαθαριστικών Μελών, του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Διαχειριστή Αγοράς, της Επιτροπής Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων, της Οικονομικής Διεύθυνσης και των Τμημάτων Διαχείρισης Κινδύνου και Εκκαθάρισης της ATHEXClear, προκειμένου να διαπιστώνεται κάθε φορά η ετοιμότητα των συμμετεχόντων, αλλά και η επάρκεια των μοντέλων και των διαδικασιών στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους.

Λειτουργικός Κίνδυνος

Το πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου της ATHEXClear ορίζει τις αρχές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου, καθώς και τους ρόλους και τις ευθύνες που έχουν ανατεθεί. Αναλύει τις διαδικασίες προσδιορισμού/αξιολόγησης του κινδύνου, του μετριασμού και της παρακολούθησής του. Οι κύριοι άξονες του πλαισίου είναι:

 • Η καταγραφή των πιθανών κινδύνων μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης κινδύνων (RCSA).
 • Η συλλογή στοιχείων σχετικά με πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημιές.
 • Η ανάπτυξη σχεδίων δράσης και η δημιουργία βασικών δεικτών κινδύνου για την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των κινδύνων.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων