ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ ΙΚΑΝΟΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Η παρούσα ενημέρωση δίδεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΗΕΧ» (εφεξής «ΑΤΗΕΧ» ή «Εταιρεία»), με Α.Φ.Μ. 099755108 και αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτή, στο πλαίσιο της συμμετοχή σας στη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών και συνεργατών της Εταιρείας. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το παρόν κείμενο προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικώς για τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Η ΑΤΗΕΧ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διεξαγωγής ερευνών ικανοποίησης πελατών. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, Λ. Αθηνών, αρ. 110, Τ.Κ. 104 42, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 33 66 800, e-mail: protocol@athexgroup.gr.
 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων 

H Εταιρεία, στο πλαίσιο της διεξαγωγής ερευνών ικανοποίησης πελατών, προτίθεται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα που ήδη διαθέτει για εσάς στο πλαίσιο της συνεργασίας σας μαζί της, όπως ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας στην εταιρεία σας και στοιχεία επικοινωνίας (email) για την επικοινωνία μαζί σας, καθώς και τις απαντήσεις σας επί των ερωτηματολογίων ικανοποίησης.
 

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του εννόμου συμφέροντος της ΑΤΗΕΧ (αρ.6 παρ.1.στ' Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)), το οποίο συνίσταται στην κατανόηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών στη χρηματιστηριακή αγορά, στη βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η ATHEX σε εσάς και στην εταιρεία σας και κατ' επέκταση σε όλη τη χρηματιστηριακή αγορά και στη βελτίωση της σχέσης σας με την ATHEX. 
 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων 

Η ΑΤΗΕΧ διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά από το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Επιπροσθέτως, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία αναθέτει τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών και αγοράς. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου της ATHEX (ATHEXCSD, ATHEXClear) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προσφέρουν στην Εταιρεία υπηρεσίες που άπτονται του περιγραφόμενου στην παρούσα ενημέρωση σκοπού επεξεργασίας. Τα εν λόγω πρόσωπα, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχουν πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.
 

Διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ).
 

Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σκοπού, μόνο για το χρονικό διάστημα που θα διαρκεί η έρευνα.
 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με το GDPR, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν κατά περίπτωση: 
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
  • Δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης  των δεδομένων σας
  • Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας 
 

Άσκηση δικαιωμάτων

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς: Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotectionofficer@athexgroup.gr
 

Υποβολή καταγγελιών

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr). 
 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων