Ο  Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει σήμερα η Βιώσιμη Ανάπτυξη παγκοσμίως, αναπτύσσει σημαντικά τη δράση του πάνω σε θέματα ESG (Environmental, Social, Governance) και συμμετέχει στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE), στοχεύοντας στην ανάδειξη των βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της μακροπρόθεσμης οικονομικής αξίας. 

Ως λειτουργός της ελληνικής κεφαλαιαγοράς το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ένα καίριο ρόλο επιρροής στην ελληνική αγορά και στον επιχειρηματικό κόσμο για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών σε θέματα ισότητας των φύλων που μακροπρόθεσμα οδηγούν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω βέλτιστης διαχείρισης και αξιοποίησης των ταλέντων για αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων, υψηλότερη παραγωγικότητα, αυξημένη ικανοποίηση και προσέλκυση πελατών, φήμη και αξιοπιστία.

Στο πλαίσιο αυτό και δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη διάσταση της ισότητας των φύλων ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα απονομής Σήματος Ισότητας του έργου SHARE  «Προωθώντας την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στις επιχειρήσεις και μια καλύτερη κατανομή της φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών» και δημοσιεύει διετές Σχέδιο Ισότητας.

 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων