ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δραστηριότητα α) Σύναψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και αντασφαλίσεων κατά ζημιών, β) Αντιπροσώπευση αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, γ) Ίδρυση ή συμμετοχή σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, δ) Πραγματοποίηση κάθε εργασίας που θα κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των εργασιών της Εταιρίας, ε) Η τοποθέτηση εργασιών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υποκαταστημάτων, στ) Η ίδρυση ανωνύμων εταιρειών εκτός αντικειμένου ασφαλιστικών εργασιών υπό τον περιορισμό του ενός πέμπτου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας.
Έτος Ίδρυσης 1991
Διεύθυνση 14ο χ.λ.μ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου,
Τ.Κ. 57001 Θέρμη
Τηλέφωνο (+30) 2310499000
Telefax (+30) 2310499099
Ιστοσελίδα www.interlife.gr
Email investors@interlife.gr
Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Βοτσαρίδης (Πρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος/Εκτελεστικό Μέλος)
Ευάγγελος Δρυμπέτας (Αντιπρόεδρος/Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος/Εκτελεστικό Μέλος)
Γεωργία Βοτσαρίδου (Εκτελεστικό Μέλος)
Αθανάσιος Πρόιος (Εκτελεστικό Μέλος)
Πασχαλίνα Γούτα (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Προσωπικό Ομίλου 144
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κωδικός ISIN GRS805003001
Σύμβολο ΙΝΛΙΦ

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΣΕΩΝ", ήτοι δεκαοκτώ εκατομμυρών πεντακοσίων εξηνταεπτά χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (18.567.912) κοινών ονομαστικών μετοχών.

Σύμβουλος Έκδοσης
Σύμβουλος Έκδοσης

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα γίνονται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης. Κατά τα λοιπά, τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν προσφορά, πρόσκληση, παρότρυνση, προτροπή για πώληση ή απόκτηση ή εγγραφή για την αγορά κινητών αξιών, ούτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με κινητές αξίες ή προσφορά ή πρόσκληση ή προτροπή για επένδυση, γενικά, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας και από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της.
Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις της παρούσας ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν, ούτε μπορεί να εκληφθούν, αμέσως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, προερχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της ιστοσελίδας. Εφόσον πρόκειται για δημόσια προσφορά, αυτή πραγματοποιείται αφού έχει προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, οπότε δηλώνονται ρητώς τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορά και πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του λήπτη τους, ο οποίος οφείλει να ενεργεί και τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι ενεργεί, βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία, έχοντας κατανοήσει και αποδεχθεί την παρούσα αποποίηση ευθύνης.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων