ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Δραστηριότητα

H απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η διενέργεια επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλων διατάξεων", και η υπό τους περιορισμούς του ν. 2778/1999, ως ισχύει, άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας άπτεται της λειτουργίας της Εταιρείας ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) με εσωτερική διαχείριση, κατά την έννοια του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων».

Έτος Ίδρυσης 2014
Διεύθυνση Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71,
Κηφισιά Αττικής
Τηλέφωνο 210 6204194
Ιστοσελίδα http://www.blekedros.com
Email info@blekedros.com
Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΥΙΔ ΑΡΑΡ (Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΖΑΝΑΣ-ΜΙΚΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΙΑΡΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 6
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΜΕΤΟΧΗ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κωδικός ISIN GRS524003001
Σύμβολο ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Για τη διενέργεια δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα για τη διάθεση έως 7.200.000 μετοχών εταιρίας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και την εισαγωγή των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σύμβουλος Έκδοσης 
Σύμβουλος Έκδοσης OPTIMA BANK A.E.

Ανάδοχος
Συντονιστής - Κύριος Ανάδοχος OPTIMA BANK A.E.

Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 06.06.2022 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 08.06.2022 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 μετοχή
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 μετοχή (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)
Τιμής διάθεσης €2,25
   

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
- AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROCORP INVESTMENT SERVICES
- EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- OPTIMA BANK Α.Ε.
- SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
- ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων