ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δ.Α.Κ.

Στις 19/4/2013 η τυπική απόκλιση του «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ», ξεπέρασε το όριο του 5% της μεταβλητότητας του Δείκτη Αναφοράς FTSE/Χ.Α. Large Cap (Δ.Α.) και συμπίπτει με την αναδιάρθρωση του τελευταίου την 18/4/2013. Συγκεκριμένα, η μετοχή της Τραπέζης Κύπρου αφαιρέθηκε από τη σύνθεσή του  - λόγω αναστολής διαπραγμάτευσης - με αποτίμηση την τιμή της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσής της (15/3/2013), η οποία ανέρχονταν σε € 0,207. Στο χαρτοφυλάκιο του  «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ», για λόγους συντηρητικότητας, η εύλογη αξία των μετοχών μηδενίσθηκε, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό διάταγμα της Κύπρου. Εξάλλου, η  διατήρηση αποτίμησης της μετοχής στην τιμή € 0,207 θα δημιουργούσε τυπική απόκλιση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εφόσον η πώληση των μετοχών δεν καθίσταται δυνατή λόγω της αναστολής μέχρι την 31/5/2013, οπότε δεν πληρείται η πιστή αναπαραγωγή του Δ.Α. και επιπλέον, η δυνητική τιμή πώλησης όταν και εάν τεθεί σε καθεστώς διαπραγμάτευσης είναι αβέβαιη.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων