Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ κατά την 479η/26.02.10 Συνεδρίασή του, εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Μιχάλη Οράτη, Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων Ε.Τ.Ε. και Ιωάννη Μαυρικόπουλο, Διευθυντή Επενδυτικών Προϊόντων και Καταθέσεων Ε.Τ.Ε., σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Π. Οικονόμου και Π. Χριστοδούλου για το υπόλοιπο της θητείας των.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων