ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.

 

Δραστηριότητα Η εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ έχει παγκόσμια παρουσία στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ενέργειας και ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση μπαταριών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για βιομηχανικές, καταναλωτικές και αμυντικές εφαρμογές.
Έτος Ίδρυσης 1994
Διεύθυνση Ερμού 2 & Νίκης, Πλ.Συντάγματος
Ταχ.Κωδ. 10563, Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 6245400
Telefax +30 210 6245409
Ιστοσελίδα http://www.systems-sunlight.com
Email info@sunlight.gr
Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΕΖΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 757
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC8121176B9
Σύμβολο ΣΑΝΛΟ1

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των ομολογιών της εταιρίας "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Σύμβουλος Έκδοσης
Σύμβουλος Έκδοσης EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ

Ανάδοχοι
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.,             
ALPHA BANK,
EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ανάδοχοι

AXIA VENTURES GROUP LTD,
ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΑ.Ε.


Στοιχεία έκδοσης ομολόγου

Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων
Διάρκεια δανείου 5 έτη
Αριθμός ομολογιών 50.000
Ονομαστική αξία €1.000
Τιμή έκδοσης  
Επιτόκιο  
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (call option) 100% από το έτος 2020 σε κάθε περίοδο εκτοκισμού
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option) 100% εάν α) επέλθει ουσιώδης μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση, β) δεν προβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την ICAP γ) κατά παράβαση της θετικής υποχρέωσης της εκδότριας ώς ορίζεται στον όρο 8, παρ.1, περίπτωση Ι του ομολογιακού δανείου και όταν ο δείκτης καταστεί μεγαλύτερος του 5,5 σε ομιλική βάση.
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης ICAP : ΒΣτοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 14.06.2017 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 16.06.2017 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών Κάλυψη Ομολογιών σε ποσό τουλάχιστον  €30.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 ομολογία
   

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών την SYSTEMS SUNLIGHT S.A.

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα γίνονται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης. Κατά τα λοιπά, τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν προσφορά, πρόσκληση, παρότρυνση, προτροπή για πώληση ή απόκτηση ή εγγραφή για την αγορά κινητών αξιών, ούτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με κινητές αξίες ή προσφορά ή πρόσκληση ή προτροπή για επένδυση, γενικά, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας και από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της.
Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις της παρούσας ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν, ούτε μπορεί να εκληφθούν, αμέσως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, προερχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της ιστοσελίδας. Εφόσον πρόκειται για δημόσια προσφορά, αυτή πραγματοποιείται αφού έχει προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, οπότε δηλώνονται ρητώς τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορά και πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του λήπτη τους, ο οποίος οφείλει να ενεργεί και τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι ενεργεί, βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία, έχοντας κατανοήσει και αποδεχθεί την παρούσα αποποίηση ευθύνης.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων