Οι Συμμετέχοντες οφείλουν:
 

(α) να απασχολούν τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο ή στέλεχος για τις ανάγκες πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. που να έχει λάβει την πιστοποίηση του Πιστοποιημένου Διακανονιστή (εφεξής «Πιστοποιητικό ΠΔ») σύμφωνα με τους όρους της της Απόφασης 2 («Τεχνικοί όροι και διαδικασίες πιστοποίησης Συμμετεχόντων- Πιστοποιημένοι Διακανονιστές») του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEXCSD ως και

(β) να διασφαλίζουν ότι οι απασχολούμενοι από αυτά Πιστοποιημένοι Διακανονιστές πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τον Κανονισμό, τις Αποφάσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και εν γένει τις διαδικασίες που αφορούν την πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. προς χρήση των παρεχόμενων Αποθετηριακών Υπηρεσιών. 


Εξετάσεις 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Η διάρκεια της εξέτασης για την απόκτηση του ΠΔ είναι 60 λεπτά και αποκτάται από τον υποψήφιο ή την υποψήφια, αφού απαντηθούν σωστά το εξήντα τοις εκατό (60%) των σχετικών ερωτήσεων.

Hμερομηνία και ώρα διεξαγωγής εξετάσεων:

Σαββάτο 15 Ιουνίου 2024 | 12:00 - 13:00

Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων είναι το κτήριο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42. 

Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024, 18:00.


Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να λάβει κάποιος μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και
 • να διαθέτει το πιστοποιητικό (στ1) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή ΤτΕ
 • να έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ ΕΛ.Κ.Α.Τ. (€150).

Εξεταστέα ύλη 

Οι θεματικές ενότητες της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό ΠΔ είναι οι ακόλουθες:

 
  Α. Θεσμικό Πλαίσιο Β. Ειδικά Θέματα
 
 • Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
 • Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 • Αποθετηριακές Υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 • Πρόσβαση στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
 • Συμμετέχοντες Σ.Α.Τ. Προϋποθέσεις & Οργανωτική επάρκεια
 • Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης:
  • Λογαριασμοί Αξιογράφων Μερίδες Λογαριασμών Αξιογράφων
  • Ενοποίηση Μερίδων -Κατάργηση Λογαριασμών
 • Ειδικές Υποχρεώσεις σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων
 • Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης
 • Υπηρεσία Διακανονισμού:
  • Λογαριασμοί Διακανονισμού
  • Γενικές αρχές διακανονισμού
  • Διαδικασίες Διακανονισμού
  • Αμετάκλητο του διακανονισμού
  • Χρηματικές ποινές όταν υπάρχει αδυναμία διακανονισμού
  • Παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς
 • Διαχείριση Ασφαλειών
 • Καταχώριση Κατασχέσεων
 • Υπηρεσία Μητρώου εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων
 • Άμεσες και έμμεσες συνδέσεις της ΕΛΚΑΤ
 • Λοιπές αποθετηριακές υπηρεσίες
 • Μέτρα κατά των Συμμετεχόντων
 

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου οι αιτήσεις συμμετοχής να θεωρηθούν πλήρεις αλλά και να γίνουν δεκτές από το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση απόκτησης πιστοποιητικού ΠΔ (πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη)
 • Πιστοποιητικό τύπου (στ1) της Ε.Κ. ή της ΤτΕ (επικυρωμένο)
 • Αντίγραφο ταυτότητας, ή διαβατηρίου (επικυρωμένο)
 • Απόδειξη καταβολής δικαιωμάτων υπέρ ΕΛ.Κ.Α.Τ. (€150)

Πληρωμή

Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔ και τη συμμετοχή στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλλουν υπέρ ΕΛ.Κ.Α.Τ. το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (€150) με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό με στοιχεία:

ALPHA BANK
101-00-2002-063823
IBAN GR38 0140 1010 1010 0200 2063 823

Το καταθετήριο της τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να προσκομίζεται ή να αποστέλλεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής.


Υποβολή Αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα γραπτή αίτηση συμμετοχής στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, με αποστολή των δικαιολογητικών μέσω email στο certifications@athexgroup.gr.

Οι αιτήσεις θεωρούνται έγκυρες και αποδεκτές μόνο εφ' όσον:

 • είναι ορθά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον υποψήφιο/α,
 • συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση (αναφέρονται παρακάτω),
 • έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (07/06/2024 και ώρα 18:00). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν.

 


 

Πληροφορίες - Επικοινωνία
 

Τηλ: 2103366385 & 2103366393
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher