Ως Εκκαθάριση των συναλλαγών η οποία διενεργείται μετά το ημερήσιο πέρας των συναλλαγών, νοείται ο υπολογισμός των θέσεων υποχρεώσεις - απαιτήσεις σε αξίες και χρήματα για κάθε Συμμετέχοντα σε λειτουργίες Εκκαθάρισης.

Οι λειτουργίες της εκκαθάρισης και του διακανονισμού επιτρέπουν την οριστικοποίηση των συναλλαγών σε τίτλους ή σε παράγωγα προϊόντα, έτσι ώστε ο αγοραστής να λαμβάνει το χρηματοπιστωτικό τίτλο και ο πωλητής την αντίστοιχη πληρωμή.

Η διαδικασία της εκκαθάρισης και διακανονισμού περιλαμβάνει στάδια, τα οποία συνοπτικά περιγράφονται ως εξής :

  • επιβεβαίωση των όρων της συναλλαγής.
  • υπολογισμός των υποχρεώσεων που απορρέουν για τα μέρη - δηλαδή η εκκαθάρισή τους, η οποία οδηγεί στον προσδιορισμό καθαρών ή μεικτών υποχρεώσεων.
  • υπηρεσίες κεντρικού αντισυμβαλλόμενου για την διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο μερών έτσι ώστε ο εκκαθαριστικός οίκος να γίνει αντισυμβαλλόμενος για καθένα από τα δύο σκέλη της συναλλαγής (Αγορά παραγώγων - Δίκτυο ΧΝΕΤ).

Προετοιμασία σε διαδικασίες  Διακανονισμού και Καταχώρισης

  • παράδοση των τίτλων, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πληρωμή, για το διακανονισμό της συναλλαγής.
  • καταχώρηση της κυριότητας των τίτλων στο προβλεπόμενο από το νόμο μητρώο (Υπηρεσίες Αποθετηρίου ΕΧΑΕ / Investor CSD).

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων