Υπηρεσίες Μητρώου

 

 

 


Τι είναι ο κωδικός LEI και πώς εκδίδεται;

Ο κωδικός Legal Entity Identifier (LEI) είναι ένας 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός που συνδέει τα κύρια στοιχεία αναφοράς και επιτρέπει την ξεκάθαρη και μοναδική ταυτοποίηση Νομικών Προσώπων που συμμετέχουν στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Εκδίδεται, σύμφωνα με το πρότυπο ISO17442, από τα πιστοποιημένα Local Operating Units (LOUs). Η εποπτική αρχή Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEIROC -  www.leiroc.org) που έχει συγκροτηθεί κατόπιν σύστασης του Financial Stability Board, συντονίζει και εποπτεύει την έκδοση των κωδικών LEI. Για να πιστοποιηθεί κάποιος οργανισμός ως LOU πρέπει να προταθεί από μέλος της LEIROC και να έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες αρχές και τεχνικές συστάσεις της. Η έκδοση κωδικού LEI παρακολουθείτε από τον Οργανισμό Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Τα στοιχεία LEI είναι δημόσια.Οι πιστοποιημένοι LOU απαιτείται να διαθέτουν την δυνατότητα αναζήτησης των σχετικών κωδικών από κάθε ενδιαφερόμενο και με διάφορα κριτήρια . Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα Νομικά Πρόσωπα, πριν προβούν σε αίτημα έκδοσης L.E.I., μπορούν να ανατρέξουν στη δημόσια βάση δεδομένων https://www.gleif.org που συγκεντρώνει στοιχεία από όλους τους LOU και τα διαθέτει ελεύθερα προς χρήση, προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι δεν διαθέτουν ήδη κωδικό LEI .


Ποιοι πρέπει να διαθέτουν κωδικό LEI;

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η υποχρέωση χρήσης ενεργού κωδικού LEI αφορά:

 • στην εκπλήρωση υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών (Trade Reporting) κατ' εφαρμογή του Κανονισμού EMIR. Υπόχρεα είναι τα νομικά πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα και τα εκκαθαριστικά μέλη αυτών
 • στην απαίτηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος, να διαθέτουν κωδικό LEI όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς, δηλαδή τα Πιστωτικά ιδρύματα και οι θυγατρικές εταιρίες αυτών
 • στην απαίτηση της Επιτροπής πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα είτε έχουν έδρα σε χώρα εκτός της ΕΕ και λειτουργούν στην Ελλάδα, να διαθέτουν κωδικό LEI (ΦΕΚ Β' 3497/29.12.2014)
 • στην υποχρέωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (CSDR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να διαθέτουν κωδικό LEI οι συμμετέχοντες-Μέλη των εταιρειών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP), ήτοι Μέλη ATHEX, Μέλη ATHEXClear και Μέλη ATHEXCSD, καθώς και οι Εκδότες κινητών αξιών
 • στην απαίτηση του Κανονισμού Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), από 3/1/2018 να διαθέτουν κωδικό LEI οι νομικές οντότητες που περιγράφονται αναλυτικά στο σημείωμα της ESMA (ESMA70-145-238/ 09 October 2017) προκειμένου να διενεργούν συναλλαγές

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών AXIAlei

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της υπηρεσίας AξΙΑlei, παρέχει στα υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα (Εκδότριες, Μέλη και πελάτες τους) τη δυνατότητα να αποκτήσουν κωδικό LEI με την διαδικασία του assisted registration. Η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD)» του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Όμιλο London Stock Exchange (L.S.E.) μέσω της εταιρείας «LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (LSE LEI)». Συγκεκριμένα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:


1. Έκδοση κωδικού LEI η οποία περιλαμβάνει:
 • Την ηλεκτρονική αποστολή από το Νομικό Πρόσωπο προς την ATHEXCSD, μέσω e-mail στη διεύθυνση axialei@athexgroup.gr, της σχετικής αίτησης (ΑΙΤ051Ε) σφραγισμένης & υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, με επισύναψη των ακόλουθων εγγράφων (σε ηλεκτρονική μορφή PDF ή JPG):
  • Πιστοποιητικό εγγραφής του Νομικού Προσώπου στο οικείο Μητρώο.
  • Έγγραφο εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου από το οικείο Μητρώο (π.χ. ΓΕΜΗ) ή επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Εφόσον το Νομικό Πρόσωπο συμμετέχει σε Όμιλο Εταιρειών, έγγραφα που περιγράφουν την σύνθεση των νομικών προσώπων/οντοτήτων του Ομίλου.
  • Την καταβολή από το Νομικό Πρόσωπο των δικαιωμάτων ATHEXCSD για την έκδοση του κωδικού LEI, τα οποία από 01/07/2019 διαμορφώνονται σε € 64,00 (πλέον ΦΠΑ) ή € 79,36 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 • Την ενημέρωση του Νομικού Προσώπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σχετικά με τον εκδιδόμενο κωδικό LEI και το αντίστοιχο λογιστικό παραστατικό, εντός 2 ημερών από την καταβολή των δικαιωμάτων ATHEXCSD.
 • Παράλληλα, την ταχυδρομική αποστολή των παραπάνω εγγράφων σε έντυπη μορφή, το αργότερο εντός 2 ημερών από την σχετική αίτηση, στην παρακάτω διεύθυνση: 

EΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD)
Λ Αθηνών 110, 10442 Αθήνα
Υπόψη: Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών και Μητρώου - Υπηρεσία AξΙΑlei


2. Ετήσια ανανέωση LEI η οποία περιλαμβάνει:
 • Την ενημέρωση του υπόχρεου για την ετήσια ανανέωση του κωδικού LEI, ένα μήνα πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης της επετείου από την έκδοση.
 • Την ηλεκτρονική αποστολή από τον υπόχρεο προς την ATHEXCSD, μέσω e-mail στη διεύθυνση axialei@athexgroup.gr, της σχετικής αίτησης (ΑΙΤ053Ε) σφραγισμένης & υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου.
 • Την καταβολή από το Νομικό Πρόσωπο των δικαιωμάτων ATHEXCSD για την ανανέωση του κωδικού LEI, τα οποία από 01/07/2019 διαμορφώνονται σε € 64,00 (πλέον ΦΠΑ) ή € 79,36 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 • Την ενημέρωση του Νομικού Προσώπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σχετικά με την ανανέωση του κωδικού LEI και το αντίστοιχο λογιστικό παραστατικό, εντός 2 ημερών από την καταβολή των δικαιωμάτων ATHEXCSD.

3. Μεταφορά της τήρησης του κωδικού LEI η οποία περιλαμβάνει:
 • Την ηλεκτρονική αποστολή από τον υπόχρεο προς την ATHEXCSD, μέσω e-mail στη διεύθυνση axialei@athexgroup.gr, της σχετικής αίτησης (ΑΙΤ052Ε) σφραγισμένης & υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, με επισύναψη των ακόλουθων εγγράφων (σε ηλεκτρονική μορφή PDF ή JPG):
  • Πιστοποιητικό εγγραφής του Νομικού Προσώπου στο οικείο Μητρώο.
  • Έγγραφο εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου από το οικείο Μητρώο (π.χ. ΓΕΜΗ) ή επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Εφόσον το Νομικό Πρόσωπο συμμετέχει σε Όμιλο Εταιρειών, έγγραφα που περιγράφουν την σύνθεση των νομικών προσώπων/οντοτήτων του Ομίλου.
 • Την ενημέρωση του Νομικού Προσώπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σχετικά με την αιτούμενη μεταφορά κωδικού LEI, εντός 5 ημερών από τη σχετική αίτηση.

Σημείωση: Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρέωση


4. Μεταβολή των στοιχείων υφιστάμενου κωδικού LEI η οποία περιλαμβάνει:
 • Την ηλεκτρονική αποστολή από τον υπόχρεο προς την ATHEXCSD, μέσω e-mail στη διεύθυνση axialei@athexgroup.gr, της σχετικής αίτησης (ΑΙΤ054Ε) σφραγισμένης & υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, με επισύναψη (σε ηλεκτρονική μορφή PDF ή JPG) του Πιστοποιητικού μεταβολής του Νομικού Προσώπου στο οικείο Μητρώο.

Σημειώσεις:

 - Κάθε νομική οντότητα που αποκτά κωδικό LEI είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει αμελλητί την ATHEXCSD για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων του νομικού προσώπου ή την διακοπή της λειτουργίας του.

 - Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρέωση.


Διαδικασία καταβολής δικαιωμάτων ATHEXCSD για τις παρεχόμενες υπηρεσίες AXIAlei

Η καταβολή των δικαιωμάτων ATHEXCSD, πραγματοποιείται μέσω e-banking στην ενότητα χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ATHEXCSD, με τον κωδικό RF που θα λάβετε:

 • Στην περίπτωση της έκδοσης κωδικού LEI, μόλις αποστείλετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά. 
 • Στην περίπτωση της ανανέωσης κωδικού LEI, o κωδικός RF περιλαμβάνεται στην ενημέρωση που λαμβάνεται για την ανανέωση του κωδικού ένα μήνα πριν την επέτειο της έκδοσης.

Επισημαίνεται ότι από την καταβολή του ΦΠΑ εξαιρούνται τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα κάτοικοι χωρών της Ε.Ε. που διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (VIES), καθώς επίσης και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών και Μητρώου.

 

 


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων