Υπηρεσίες Μητρώου

H υπηρεσία AXIAweb παρέχεται από την ATHEXCSD στους επενδυτές - δικαιούχους Μερίδας και Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), προκειμένου να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα ακόλουθα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ.:

 • Τα στοιχεία της Μερίδας 
 • Τις τελευταίες δέκα (10) κινήσεις του Λογαριασμού Αξιογράφων 
 • Την τρέχουσα κατάσταση υπολοίπων ανά αξιόγραφο του Λογαριασμού Αξιογράφων
 • Την αποτίμηση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου του Λογαριασμού Αξιογράφων, βάσει της τιμής κλεισίματος των αξιογράφων κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
   

Πρόσβαση / χρήση της υπηρεσίας

 • Η πρόσβαση των δικαιούχων στην υπηρεσία ΑXIAweb πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου και των προσωπικών κωδικών πρόσβασης χρήστη: Όνομα Χρήστη (Username) και Συνθηματικό Χρήστη (Password).
 • Για την εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία, ο δικαιούχος υποβάλλει στην ATHEXCSD την «Αίτηση-Σύμβαση για την έκδοση κωδικών πρόσβασης χρήστη στην υπηρεσία AXIAweb» (ΑΙΤ022).
 • Σε περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης την απενεργοποίηση ή/και επανέκδοση κωδικών πρόσβασης υποβάλλει στην ATHEXCSD την «Αίτηση-Δήλωση Απενεργοποίησης και Επανέκδοσης κωδικών πρόσβασης χρήστη στην υπηρεσία AXIAweb» (ΑΙΤ023). 
 • Η υπηρεσία ΑXIAweb παρέχεται στους δικαιούχους χωρίς χρέωση. Η ATHEXCSD διατηρεί το δικαίωμα επιβολής χρέωσης, κατόπιν ειδοποίησης των χρηστών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την επιβολή της χρέωσης.

Για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας AXIAweb, πατήστε ΕΔΩ

Υποχρεώσεις και συστάσεις ασφαλείας

Για την ασφάλεια των χρηστών, από την Πέμπτη 14/12/2023 και εξής, καθίσταται υποχρεωτική η αλλαγή του Password για την είσοδο των χρηστών στην υπηρεσία AXIAweb:

 • Κατά την πρώτη σύνδεση στην υπηρεσία.
 • Κάθε φορά μετά από την επανέκδοση κωδικών πρόσβασης χρήστη κατόπιν σχετικής αίτησης του χρήστη.
 • Περιοδικά, κάθε 6 μήνες (180 ημέρες) από την προηγούμενη αλλαγή Password. Οι χρήστες θα ειδοποιούνται 5 ημέρες πριν την επικείμενη λήξη του Password μέσω e-mail στη διεύθυνση που έχει καταχωριστεί στη Μερίδα τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Αν δεν τροποποιήσει το Password ο χρήστης, ο κωδικός πρόσβασης θα απενεργοποιείται με το πέρας των πέντε ημερών.

 

 • Σε περίπτωση αλλαγής, απώλειας, απενεργοποίησης ή ακούσιας γνωστοποίησης των κωδικών πρόσβασης χρήστη προς τρίτους, οι χρήστες οφείλουν να τροποποιήσουν αμέσως το Password τους μέσω της επιλογής «Σύνδεση» -> «Ξέχασα το Password». Η ίδια επιλογή χρησιμοποιείται και για τον ορισμό Password νέου χρήστη στην υπηρεσία.
 • Σε περίπτωση απενεργοποίησης Μερίδας δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. για την οποία έχουν εκδοθεί κωδικοί πρόσβασης χρήστη στην υπηρεσία AXIAweb, αυτόματα οι εν λόγω κωδικοί πρόσβασης απενεργοποιούνται και ο χρήστης διαγράφεται από την υπηρεσία AXIAweb.

Ο κωδικός password πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες:

 • να έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων
 • να περιέχει τουλάχιστον 5 διαφορετικούς χαρακτήρες
 • να περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο
 • να περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα
 • να περιέχει τουλάχιστον ένα μικρό γράμμα
 • να περιέχει τουλάχιστον έναν χαρακτήρα από τους ~!@#$^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?
 • να περιέχει τον ίδιο χαρακτήρα συνεχόμενα το πολύ δύο φορές

Επιπλέον δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των πέντε πλέον πρόσφατων κωδικών που έχουν καταχωρηθεί τις τελευταίες 26 εβδομάδες.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνονται οι ακόλουθες συστάσεις ασφαλείας προς τους χρήστες:

 • Η διαφύλαξη των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (username & password) είναι ευθύνη των χρηστών. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ή υποπτευθείτε υποκλοπή των κωδικών σας, οφείλετε να ειδοποιήσετε αμέσως την ATHEXCSD.
 • Να μην φυλάσσετε στο ίδιο μέρος το Username και το Password. Η διαρροή των κωδικών σας σε τρίτους, δίνει πρόσβαση στα στοιχεία της Μερίδας και των Λογαριασμών Αξιογράφων σας στο Σ.Α.Τ.
 • Να επιλέγετε σύνθετα Password και να τα φυλάσσετε με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους.
 • Nα αλλάζετε σε τακτικά χρονικά διαστήματα το Password σας.
 • Η ATHEXCSD δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο (τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail) τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης χρήστη. Είναι προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν.
 • Σε περίπτωση τριπλής λανθασμένης καταχώρισης των κωδικών πρόσβασης ο χρήστης κλειδώνεται και δεν μπορεί να εισέλθει στην υπηρεσία για 15 λεπτά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές-δικαιούχοι  Μερίδας και Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. μπορούν να απευθύνονται στην Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών & Μητρώου.
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων