Καταχώρηση

Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33α του Ν. 1806/1988 την 22.2.1991 (ΦΕΚ 434/22.2.1991) ως ανώνυμη εταιρία ιδιωτικού δικαίου με σκοπό την εκκαθάριση και διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών που μέχρι τότε εκτελούνταν από υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 2006, η εταιρεία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών  απορροφήθηκε από την μητρική εταιρεία του ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια, υπό την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (ΕΧΑΕ) ενώ το 2010 η εκκαθάριση των συναλλαγών αποσχίστηκε και ανατέθηκε στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΤΕΚ).

Η ΕΧΑΕ διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τϊτλων (ΣΑΤ) που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (Κανονισμός ΣΑΤ) που εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ενεργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) σύμφωνα με την εξουσιοδότηση των νόμων 3606/2007 και 3756/2009.

Μέσω του ΣΑΤ, το ΚΑΑ παρέχει στους Χειριστές υπηρεσίες διακανονισμού συναλλαγών, καταχώρησης αξιών, εταιρικών πράξεων, φορολογικής υποστήριξης για ημεδαπές και αλλοδαπές αξίες καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης επενδυτών.

Το ΚΑΑ είναι μέλος της ECSDA (European Central Securities Depositories Association).

Κάθε έτος, το ΚΑΑ απαντά διάφορα ερωτηματολόγια που απευθύνουν θεσμικοί φορείς όπως η ESMA και η ECB και επενδυτές σχετικά με διάφορους τομείς της λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν της συμφωνίας μεταξύ των αποθετηρίων-μελών της ECSDA και του Association of Global Custodian, δημοσιοποιεί την απάντησή της στο σχετικό ερωτηματολόγιο AGC questionnaire.  

Κατά το προβλεπόμενα στον Νόμο 2396/1996 οι καταχωρήσεις του ΚΑΑ είναι απόρρητες και τα σχετικά ιστορικά αρχεία και έγγραφα τηρούνται για 6 χρόνια. 

Ως κρίσιμο σύστημα για την λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και προκειμένου για την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και εξασφάλισης των δεδομένων του ΣΑΤ, το ΚΑΑ διατηρεί Κέντρο Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Center) και έχει συντάξει Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan). Το ΚΑΑ δοκιμάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την ομαλή μετάβαση και επαναφορά των λειτουργιών της μεταξύ των κεντρικών εγκαταστάσεων και του κέντρου ανάκαμψης και τουλάχιστον 1 φορά κατ' έτος εκτελεί δοκιμές πλήρους προσομοίωσης με την συμμετοχή των Χειριστών.  

Το ΚΑΑ τηρεί τα προβλεπόμενα από το ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων