Ο Νόμος 2396/1996 που εισήγαγε την αποϋλοποίηση των εισηγμένων στο ΧΑ αξιών, ανέθεσε στο ΚΑΑ το ρόλο μητρώου για την καταχώρηση και παρακολούθηση στα αρχεία της αξιών που κατέχουν επενδυτές. Στο πλαίσιο του ρόλου της ως μητρώο αξιών, το ΚΑΑ είναι ο μόνος φορέας που πιστοποιεί την ιδιότητα του μετόχου έναντι της εκδότριας και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις προς τον μέτοχο.

Λογαριασμοί Επενδυτών

Κάθε επενδυτής που δραστηριοποιείται στην Ελληνική κεφαλαιαγορά είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ.

Η Μερίδα και ο Λογαριασμός Αξιών είναι τα μέσα με τα οποία αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο ΣΑΤ. Η Μερίδα περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών περιέχει τις αξίες ημεδαπές και αλλοδαπές που κατέχει.  Ο επενδυτής επιτρέπεται να έχει μόνο μία Μερίδα και Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ εκτός ειδικών περιπτώσεων θεσμικών επενδυτών (αμοιβαία κεφάλαια) που προσδιορίζονται επακριβώς στον Κανονισμό ΣΑΤ.

Η Μερίδα και ο Λογαριασμός Αξιών Επενδυτή δημιουργούνται από Χειριστή. Ο επενδυτής μπορεί να ορίσει πάνω από έναν Χειριστή ο οποίος έχει πρόσβαση και διαχειρίζεται αξίες που είναι καταχωρημένες μόνο στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χειριστή. Οι Χειριστές σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ως κάτοχοι των αξιών που είναι καταχωρημένες στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Χειριστή και κάθε πράξη επί των αξίων αυτών γίνεται αποκλειστικά μεταξύ των Λογαριασμών Χειριστή των εντολέων επενδυτών. 

Σε κάθε Μερίδα Επενδυτή αντιστοιχεί και ένας Ειδικός Λογαριασμός όπου καταχωρούνται αξίες για τις οποίες ο επενδυτής δεν έχει ορίσει Χειριστή. Για τις αξίες αυτές, το ΚΑΑ θεωρείται Χειριστής. Προκειμένου να πωλήσει τις αξίες που είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό ο επενδυτής πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στις ειδικές υπηρεσίες του ΚΑΑ ώστε οι αξίες να μεταφερθούν κάτω από την διαχείριση Χειριστή στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του.

Αν υπάρχει συγκυριότητα σε αξίες και κάθε ένας από τους συγκυρίους διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή, δημιουργείται Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων. Η Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συγκυρίων και από το ποσοστό συγκυριότητάς τους στις αξίες. Στη Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων καταχωρούνται όλες οι αξίες που ανήκουν από κοινού στην ίδια ομάδα συγκυρίων και με το ποσοστό συγκυριότητας, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε αρχικά η Μερίδα

Σύμφωνα με το ν.3461/2006 (Άρθρο 31, παρ.8) οι διατάξεις του ν.5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» εφαρμόζονται και στις άυλες (κινητές) αξίες που καταχωρούνται στο ΣΑΤ. Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.) δημιουργείται με αίτηση δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων, καθένα από τα οποία διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή. Η Κ.Ε.Μ. προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων, τα οποία είναι από κοινού κύριοι των αξιών που καταχωρούνται σε αυτή.

Σύμφωνα με τις σχετικές διευκρινήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διατήρηση θέσεων επί αλλοδαπών αξιών σε Κοινές Επενδυτικές Μερίδες (Κ.Ε.Μ.) στο Σ.Α.Τ., στο πλαίσιο των υπηρεσιών Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών, δεν συμβαδίζει με τη φιλοσοφία και το πλαίσιο χρήσης των Κ.Ε.Μ. σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται.

Λογαριασμοί Εκδοτριών

Η Μερίδα και ο Λογαριασμός Εκδότριας δημιουργούνται από το ΚΑΑ κατά την εισαγωγή των αξιών της εκδότριας στο ΣΑΤ. Η εκδότρια μπορεί να αναθέσει την διαχείριση του Λογαριασμού της σε Χειριστή.

Ταυτόχρονα δημιουργείται Μεταβατικός Λογαριασμός μέσω του οποίου υλοποιούνται οι εταιρικές πράξεις της εκδότριας. Μοναδικός Χειριστής του Μεταβατικού Λογαριασμού είναι το ΚΑΑ.

Λογαριασμοί Μελών

Η Μερίδα και ο Λογαριασμός Μέλους δημιουργούνται από το ΚΑΑ κατά την αποδοχή του Μέλους ως Χειριστή του ΣΑΤ. Ως Χειριστής το Μέλος διαχειρίζεται τον Λογαριασμό του.
Στην περίπτωση που το Μέλος λειτουργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής δικαιούται να ανοίξει ξεχωριστή Μερίδα και Λογαριασμό Αξιών για την λειτουργία του αυτή.

Απεικόνιση δομής λογαριασμών

Η δομή λογαριασμών που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να αποτυπωθεί ως πολυδιάστατος πίνακας (matrix), στα στοιχεία της οποίας κάθε συμμετέχων στην Ελληνική κεφαλαιαγορά έχει πρόσβαση σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που του παρέχει ο νόμος και ο Κανονισμός ΣΑΤ. Η δομή αυτή επιτρέπει στο ΚΑΑ να παρέχει υπηρεσίες σε επενδυτές, εκδότες, χειριστές και εποπτικές αρχές.

Ειδικότερα:

 • Οι Χειριστές έχουν πρόσβαση μέσω του ΣΑΤ και διαχειρίζονται  τις αξίες πελατών τους   στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Χειριστή.
 • Οι Επενδυτές έχουν την δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης των αξιών που είναι καταχωρημένες στο Λογαριασμό Αξιών τους και στον Ειδικό Λογαριασμό είτε χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή εφαρμογή AξΙΑweb που διαθέτει το ΚΑΑ είτε μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης επενδυτών.
 • Οι Εκδότες έχουν πρόσβαση στα στοιχεία μετόχων τους στους Λογαριασμούς Αξιών των οποίων είναι καταχωρημένες αξίες του εκδότη.
 • Οι Εποπτικές Αρχές έχουν πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών για την άσκηση του εποπτικού της ρόλου.

Η παραπάνω δομή λογαριασμών παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • Αυξημένη προστασία των επενδυτών με νομική βεβαιότητα για τα δικαιώματά τους και μειωμένο κίνδυνο θεματοφυλακής
 • Ελαχιστοποίηση του κόστους θεματοφυλακής
 • Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου που μειώνει τον κίνδυνο διακανονισμού
 • Διακανονισμός χωρίς ανάγκη market claims
 • Γρήγορη και αξιόπιστη διαδικασία έκδοσης κατευθείαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων επενδυτών χωρίς επέμβαση των ενδιαμέσων
 • Αυτοματοποιημένη διαχείριση εταιρικών πράξεων
 • Χαμηλού κόστους υπηρεσίες σε εκδότες, χειριστές, επενδυτές και εποπτικές αρχές
 • Παροχή διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα συναλλαγής
 • Επαυξημένες δυνατότητες εποπτικού ελέγχου
 • Αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
   

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων