Το ΚΑΑ παρέχει υπηρεσίες φορολογικής υποστήριξης στους ακόλουθους τομείς:

 1. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων
 2. Φορολόγηση εξωχρηματιστηριακού δανεισμού
 3. Φορολόγηση χρηματικών διανομών
 4. Φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση άυλων αξιών

 

1. Φορολόγηση αξίας πωλήσεων

Οι πωλήσεις μετοχών στην αγορά του Χ.Α. υπόκεινται σε φόρο 0,2% (ΠΟΛ.1056/28.3.2011). Οι Χειριστές αποδίδουν στο ΚΑΑ το φόρο τον οποίο στη συνέχεια τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι πωλήσεις αλλοδαπών μετοχών υπόκεινται επίσης σε φόρο 0,2% (ΠΟΛ.1056/28.3.2011) υπολογιζόμενο στην αξία της συναλλαγής. Όμως, υπόχρεος δήλωσης και απόδοσης του φόρου είναι ο ίδιος ο επενδυτής.

Στο ίδιο πλαίσιο και με τον ίδιο συντελεστή φορολογούνται και οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (Ν.3697/2008).

Ο φόρος στις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις υπολογίζεται ως εξής:

 • Για τις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις τοις μετρητοίς, οι οποίες εκτελούνται στο ΚΑΑ σε εκτέλεση του άρθρου 46 του Κανονισμού ΣΑΤ, ο φόρος υπολογίζεται βάση της μεγαλύτερης τιμής ανάμεσα στην αναφερόμενη στο ιδιωτικό συμφωνητικό και της τιμής κλεισίματος την προηγούμενη της κατάθεσης των εγγράφων.
 • Για τις μεταβιβάσεις λόγω Δωρεάς, Γονικής παροχής ή Κληρονομικής Διαδοχής, η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται με δήλωση του υπόχρεου στην οικεία Δ.Ο.Υ.
 • Για τις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις, οι οποίες εκτελούνται από Γενικούς Χειριστές,   για τις συναλλαγές άνευ τιμήματος ο φόρος υπολογίζεται βάση της  τιμής κλεισίματος την ημερομηνία της συναλλαγής ενώ για τις συναλλαγές με τίμημα βάσει της διακανονισθείσας τιμής.

 

2. Φορολόγηση εξωχρηματιστηριακού δανεισμού

Ο εξωχρηματιστηριακός δανεισμός φορολογείται σύμφωνα με τον Ν.4038/2012 με συντελεστή 0,2% και βαρύνει τον δανειστή ενώ το ΚΑΑ παρακρατεί και αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο τον παρακρατηθέντα φόρο.

 

3. Φορολόγηση χρηματικών διανομών

Το ΚΑΑ παρακρατεί και αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο το φόρο που αντιστοιχεί στις χρηματικές διανομές σε μετρητά (π.χ. μερίσματα) ή/και σε είδος (π.χ. επανεπενδύσεις).

Για τις αλλοδαπές αξίες, το ΚΑΑ παρακρατεί τον Ελληνικό φόρο από το καθαρό ποσό που έχει εισπράξει από τον Πάροχο μετά την παρακράτηση του αλλοδαπού φόρου από αυτόν.

Με βάσει το ισχύον φορολογικό καθεστώς εφαρμόζονται οι ακόλουθοι φορολογικοί συντελεστές ανά είδος χρηματικής διανομής:


1. Συντελεστές φόρου χρηματικών διανομών από 1/1/2014 - σύμφωνα με το Ν.4172/2013
Εϊδος Χρηματικής Διανομής Συντελεστής Φόρου (%) στα Εταιρικά Κέρδη
(Χρήση 2013 - Διανομή 2014)
Συντελεστής Φόρου (%) στα Διανεμόμενα Κέρδη
(Χρήση 2013 - Διανομή 2014)
Σχετικές διατάξεις
Χρηματικό Μέρισμα 26 10 ν.4172/2013, άρθρα 58 & 64
Μέρισμα σε Είδος 26 10 ν.4172/2013, άρθρα 58 & 64
Επανεπένδυση Μερίσματος/Προμερίσματος 26 10 ν.4172/2013, άρθρα 58 & 64
Χρηματικό Προμέρισμα 26 10 ν.4172/2013, άρθρα 58 & 64
Προμέρισμα σε Είδος 26 10 ν.4172/2013, άρθρα 58 & 64
Για τα μερίσματα αλλοδαπών αξιών, φορολογούνται μόνο κάτοικοι Ελλάδος (φυσικά πρόσωπα)   10 N.4172/2013, άρθρα 9 & 40 με συμψηφισμό του αλλοδαπού φόρου έως το ύψος του ημεδαπού
Για τα μερίσματα αλλοδαπών αξιών, φορολογούνται μόνο κάτοικοι Ελλάδος (νομικά πρόσωπα)   10 Με τις γενικές διατάξεις Ν.4172/2013, άρθρο 36

 


2. Συντελεστές φόρου χρηματικών διανομών μέχρι 31/12/2013 - μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013
Είδος Χρηματικής Διανομής Συντελεστής Φόρου (%) στα Εταιρικά Κέρδη
(Χρήση 2012 - Διανομή 2013)
Συντελεστής Φόρου (%) στα Διανεμόμενα Κέρδη
(Χρήση 2012 - Διανομή 2013)
Σχετικές διατάξεις
Χρηματικό Μέρισμα 20 25 Ν.3943/2011, άρθρο 14, παρ.1
Μέρισμα σε Είδος 20 25 Ν.3943/2011, άρθρο 14, παρ.1
Επανεπένδυση Μερίσματος/Προμερίσματος 20 25 Ν.3943/2011, άρθρο 14, παρ.1
Χρηματικό Προμέρισμα 20 25 Ν.3943/2011, άρθρο 14, παρ.1
Προμέρισμα σε Είδος 20 25 Ν.3943/2011, άρθρο 14, παρ.1
Επιστροφή Κεφαλαίου 0 0  
Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση 0 0  
Επιστροφή Κεφαλαίου με Εισφορά σε Είδος (Carve out) 0 0  
Διανομή Ειδικών Αποθεματικών 0 Κυμαινόμενο Ανάλογα με το είδος του αποθεματικού το οποίο διανέμεται
Τόκος Προνομίου 0 35  
Πληρωμή τοκομεριδίου 0 15 Ν.4110/2013, άρθρο 2, παρ.4
Διανομή Δωρεάν Μετοχών 0 0  
Για τα μερίσματα αλλοδαπών αξιών, φορολογούνται μόνο κάτοικοι Ελλάδος (φυσικά πρόσωπα) 0 10 Ν.2238/1994, άρθρο 54, παρ.3 
Για τα μερίσματα αλλοδαπών αξιών φορολογούνται μόνο κάτοικοι Ελλάδος (νομικά πρόσωπα) 0 20 Ν.2238/1994, άρθρο 54, παρ.4
 
Ειδικές Περιπτώσεις φορολογικής αντιμετώπισης
ΕΛΠΙΣ 0 25 Νομικό Πλαίσιο-§Ν.2396/1996 (άρθρο 59) - Εξομοιώνει τα ΕΛΠΙΣ με τις μετοχές-§Ν.3943/2011 (άρθρο 14, παρ.1) 
Κάτοικοι χωρών με Σ.Α.Δ.Φ   Κυμαινόμενο Ως ισχύουν
Μητρικές αλλοδαπές εταιρίες (Ε.Ε.)   0 Ως ισχύουν
Α.Κ.Ε.Σ.   0 Για όλα τα Μερίσματα - Ερμηνευτική επιστολή Υπ.Οικ. 1022929/10278/80012 - 20/03/2009
Ειδικευμένοι Οργανισμοί   0 Ερμηνευτική επιστολή Υπ.Οικ 1110588/3668/ΔΟΣ - 07/12/2009
(Ε.Ε.Α.Π.) Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία    0 Το σύνολο των Μετόχων - ΠΟΛ.1180/31.12.2008(άρθρο 20, παρ.3), ν.2778/1999(άρθρο 31, παρ.3)
(Α.Ε.Ε.Χ.) Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου   0 Το σύνολο των Μετόχων - ΠΟΛ.1180/31.12.2008(άρθρο 20, παρ.3), ν.3371/2005(άρθρο 39, παρ.3)
Εταιρίες Εκμετάλλευσης Πλοίων   0 Το σύνολο των Μετόχων - ΠΟΛ.1180/31.12.2008(άρθρο 18, παρ. 1), ν.75/1975(άρθρο 2)
Αμοιβαία Κεφάλαια για μερίσματα αλλοδαπής   0 Ν.3522/2006, άρθρο 15 - Ερμηνευτική ΥΠ.ΟΙΚ. (Δ12Β 1097877ΕΞ2012)

Με τις  ΠΟΛ.1129/2011 & 1054/2012 διευκρινίστηκε, ότι, υπόχρεος παράδοσης βεβαίωσης για φορολογική χρήση στους Επενδυτές, για τις εταιρικές πράξεις του Μερίσματος, Προμερίσματος και της Διανομής ειδικών αποθεματικών, είναι ο Χειριστής του Λογαριασμού του επενδυτή και όχι η Εκδότρια.

Επενδυτές που τυγχάνουν ευνοϊκότερης φορολογικής αντιμετώπισης πρέπει στην αρχή κάθε έτους να ενημερώνουν και να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Χειριστή του Λογαριασμού τους, ώστε ο δεύτερος να εισάγει στο ΣΑΤ την κατάλληλη ένδειξη.

 

4. Φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση κινητών αξιών

Δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4172/2013 (Α' 167) με το οποίο επέρχεται συνολική τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).

Οι νέες διατάξεις αφορούν στην φορολογία εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για εισοδήματα που αποκτώνται και για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Επίσης, προσδιορίζουν το νέο πλαίσιο εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση κινητών αξιών, καθώς και την έναρξη ισχύος του από 1η Ιανουαρίου 2014. Ο υφιστάμενος φόρος πωλήσεων μετοχών (0,2% επί της αξίας συναλλαγών) θα συνεχίσει να εφαρμόζεται από 1/1/2014 παράλληλα με τον φόρο υπεραξίας.

Ειδικότερα, για το φόρο υπεραξίας επί κινητών αξιών προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

 • Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από μεταβιβάσεις κινητών αξιών φορολογούνται με συντελεστή 15% μόνο για φυσικά πρόσωπα, εφόσον οι εν λόγω μεταβιβάσεις δε συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Οι νέες διατάξεις ισχύουν για τα κεφαλαιακά κέρδη από μεταβιβάσεις αξιών που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Καταργείται η προηγούμενη διάταξη του Ν.4110/13 για τη φορολόγηση με συντελεστή 20% της υπεραξίας από μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για μετοχές που αποκτήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2013 και μετά.
 • Η απαλλαγή της υπεραξίας που προκύπτει από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο με άλλες κινητές αξίες στο πλαίσιο του PSI παραμένει σε ισχύ.
 • Τα κεφαλαιακά κέρδη από μεταβίβαση αξιών περιλαμβάνουν μετοχές σε εισηγμένες ή μη εισηγμένες εταιρείες, Ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία προσδιορίζονται ενδεικτικά.
 • Ως υπεραξία ή κεφαλαιακά κέρδη νοείται η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος τιμήματος εξαγοράς και της εισπραχθείσας τιμής μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων που συνδέονται άμεσα με την αγορά και την πώληση των αξιών και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα.
  • Για τις εισηγμένες αξίες, η τιμή απόκτησης ή μεταβίβασης προκύπτει από τα παραστατικά έγγραφα αγοράς / πώλησης που εκδόθηκαν από τη διαμεσολαβούσα χρηματιστηριακή εταιρεία ή τον θεματοφύλακα ή άλλο έγγραφο που γνωστοποιήθηκε στην ΕΧΑΕ.
  • Για τις μη εισηγμένες αξίες, η τιμή μεταβίβασης είναι η υψηλότερη τιμή μεταξύ της συμβατικής τιμής μεταβίβασης και της αξίας των ίδιων κεφαλαίων (κατά το χρόνο της μεταβίβασης) της εταιρείας που εκδίδει τις μεταβιβαζόμενες αξίες. Η τιμή αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της συμβατικής τιμής μεταβίβασης και της αξίας των ίδιων κεφαλαίων (κατά το χρόνο της μεταβίβασης) της εταιρείας που εκδίδει τις μεταβιβαζόμενες αξίες.
  • Σε περίπτωση που η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θεωρείται μηδενική.
 • Ζημιά που προκύπτει από τη μεταβίβαση κινητών αξιών μπορεί να μεταφερθεί επ' αόριστον (για φυσικά πρόσωπα μόνο) και να συμψηφιστεί μόνο με μελλοντικά κέρδη που προέρχονται από τη μεταβίβαση κινητών αξιών, αντίστοιχα.
 • Οι παραπάνω κατηγορίες εισοδήματος περιλαμβάνονται στα έσοδα από  επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και φορολογούνται σύμφωνα με τους σχετικές διατάξεις.
 • Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των διαφόρων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας («ΣΑΔΦ») κατισχύουν των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου, οι οποίες εφαρμόζονται σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικής ΣΑΔΦ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων