Εισαγωγή Ομολόγων

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών προσφέρει στους εκδότες Εταιρικών Ομολόγων και Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες:

 • Για την εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά ή την ένταξή τους προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά και, ταυτόχρονα, διαπραγμάτευση, εκκαθάριση, διακανονισμό και καταχώρηση (Listing - Trading -Clearing - Settlement - Registration) ή
 • Για την καταχώρηση (Registration) στα ηλεκτρονικά αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) σε άυλη μορφή.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών είναι δυνατή τόσο σε Έλληνες όσο και σε αλλοδαπούς εκδότες και κάτω από οποιοδήποτε δίκαιο (π.χ. αγγλικό δίκαιο), πάντα με βάση τα προβλεπόμενα από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Νόμους (π.χ.Οδηγία Ενημερωτικού Δελτίου).


Εταιρικά Ομόλογα - Γενικές Πληροφορίες


Τα εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν Ανώνυμες Εταιρίες μπορούν να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη ή στην Εναλλακτική Αγορά.

Υποστηρίζεται η εισαγωγή ομολόγων ημεδαπών εταιριών ή εταιριών που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο (π.χ. αγγλικό δίκαιο), καθώς και όλων των τύπων εταιρικών ομολόγων, όπως:

 • κοινά ομόλογα
 • μετατρέψιμα ομόλογα
 • ανταλλάξιμα ομόλογα
 • ομόλογα με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα διαπραγματεύονται εταιρικά ομόλογα τόσο στη Ρυθμιζόμενη όσο και στην Εναλλακτική Αγορά.

Εταιρικά Ομόλογα του Ν.4548/2018


Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής Εταιρικών Ομολόγων

Τα ομόλογα μπορούν είτε να εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά είτε να ενταχθούν προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις, την διαδικασία εισαγωγής/ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επιλέξτε:


Κανονιστικό πλαίσιο

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α.

Κανονισμός ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Κανονισμός Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών


Χρεώσεις

Α. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Αρχική Εισαγωγή/Ένταξη προς διαπραγμάτευση

Ρυθμιζόμενη Αγορά Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ)
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χρέωση Εισαγωγής 3.000 € ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης Χρέωση ένταξης 1.500 € ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ΕΛΚΑΤ)
Εξέταση φακέλου αίτησης για την παροχή Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρησης: 1.000 € 
Αρχική καταχώρηση αξιογράφων: 3.000 € ανά εταιρικό ομόλογο και επιπλέον:

α. 0,025% για ονομαστική αξία από 0 έως 40.000.000 €
β. 0,020% για ονομαστική αξία από 40.000.000,01 έως 100.000.000 €
γ. 0,015% για ονομαστική αξία από 100.000.000,01 έως 150.000.000 €
δ. 0,005% για ονομαστική αξία άνω των 150.000.000,01 

Συντήρηση στοιχείων εκδότη και αξιογράφων: 1.200 € ετησίως και επιπλέον:

α. 0,0000% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από 0 έως 40.000.000 €
β. 0,0020% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από 40.000.000,01 έως 100.000.000 €
γ. 0,0003% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων από 100.000.000,01 έως 200.000.000 €
δ. 0,0002% για αξία καταχωρισμένων αξιογράφων άνω των 200.000.000,01 

Μέγιστη χρέωση: 5.000 € ανά εκδότη

 

B. Κρατικά Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου

Αρχική Εισαγωγή

 • Χρέωση Εισαγωγής 1.500 € ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης
 • Χρέωση καταχώρησης στο Σ.Α.Τ. 0,04 % επί της ονομαστικής αξίας της έκδοσης
   


Μοντέλο Αγοράς

Οι βασικές αρχές που διέπουν το Μοντέλο Αγοράς "Τίτλων σταθερού εισοδήματος" είναι οι ακόλουθες:

 • Τα ομόλογα και οι λοιποί τίτλοι σταθερού εισοδήματος διαπραγματεύονται στην κατηγορία "Τίτλων σταθερού εισοδήματος" της αγοράς Αξιών του Χ.Α.
 • Η διενέργεια συναλλαγών πραγματοποιείται ανώνυμα.
 • Διαπραγματεύονται στον Βασικό πίνακα με την μέθοδο "Συνεχούς διαπραγμάτευσης", τον πίνακα Προσυμφωνημένων συναλλαγών (για την διενέργεια προσυμφωνημένων συναλλαγών) και τον πίνακα Ειδικών Όρων με την μέθοδο της "Επιλεκτικής κατάρτισης" (Hit & Take).
 • Το βήμα τιμής για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος ορίζεται στο 0,0001% της ονομαστικής τους αξίας.
 • Τα ημερήσια όρια διακύμανσης είναι ελεύθερα για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος.  
 • Η ελάχιστη μονάδα διαπραγμάτευσης για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος  είναι ίση με την μονάδα.
 • Η τιμή κλεισίματος προκύπτει από τον υπολογισμό του σταθμισμένου, με τον όγκο, μέσου όρου της τιμής εκτέλεσης των συναλλαγών στο ομόλογο τα τελευταία 30 λεπτά της Συνεχούς Φάσης Διαπραγμάτευσης.
 • Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών πραγματοποιείται στο Τ+2


Παροχή πληροφόρησης

Η πληροφορία συναλλαγών επί ομολόγων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εμφανίζεται επιλέγοντας εδώ.

Επιπρόσθετα, η πληροφορία συναλλαγών επί ομολόγων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο αποκλειστικά από τους Αναμεταδότες Πληροφορίας (Data Vendors/ Subvendors). Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των Αναμεταδοτών Πληροφορίας επιλέξτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων