Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά

Η Κύρια Αγορά αποτελεί τη βασική αγορά διαπραγμάτευσης αξιών, κατά τη διεθνή πρακτική ("οργανωμένη αγορά"), είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ παρέχει τη δυνατότητα διασυνοριακής άντλησης κεφαλαίων και συμμετοχής σε ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Η διαδικασία εισαγωγής αλλά και οι υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιριών που συμμετέχουν σε αυτήν, είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.


Προυποθέσεις ένταξης

Η πλήρωση των προϋποθέσεων εισαγωγής αποτελεί υποχρεωτική συνθήκη για την εξέταση του φακέλου αίτησης εισαγωγής μιας εταιρίας στο Χ.Α. Ωστόσο, για την τελική αξιολόγηση της καταλληλότητας της εταιρίας, πέραν των ποσοτικών κριτηρίων, λαμβάνονται υπόψη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προφίλ της εταιρίας, όπως ενδεικτικά κλάδος δραστηριότητας, επενδυτικό σχέδιο,  ομάδα διοίκησης, προοπτικές ανάπτυξης.

Ειδικότερα, για την εισαγωγή μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

   
Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον € 3.000.000
Εταιρική Διακυβέρνηση ΝΑΙ
Οικονομικές Καταστάσεις  3 χρήσεις
Κερδοφορία  
EBITDA σύνολο 3ετίας τουλάχιστον € 3.000.000
EBITDA  θετικό για 2 τελευταίες χρήσεις ΝΑΙ
ή  
Κ .Π. Φ   σύνολο 3ετίας τουλάχιστον € 2.000.000
Κ .Π. Φ   για 2 τελευταίες χρήσεις ΝΑΙ
Διασπορά  

κατανομή % στο ευρύ κοινό

 

 

25%
(15%, εφόσον λόγω μεγάλου αριθμού μετοχών
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς)

αριθμός προσώπων  < 5% τουλάχιστον 300

(< 300 πρόσωπα, εφόσον η διασπορά έχει επιτευχθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης,
η οποία έχει διενεργηθεί μέχρι την έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής.)
Φορολογικός Έλεγχος Για όλες τις χρήσεις για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις, πλην της τελευταίας, με δυνατότητα διεύρυνσης των ανέλεγκτων χρήσεων με την υποβολή ειδικής έκθεσης ελέγχου φορολογικών υποχρεώσεων από διεθνή αναγνωρισμένο ελεγκτικό λογιστικό οίκο                                                          
Δέσμευση μετοχών (Lock-up)  Για εταιρείες με εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση < € 100 εκ., οι μέτοχοι > 5%, επιτρέπεται να μεταβιβάσουν κατά το 1ο έτος μετά την εισαγωγή,  μετοχές που αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο στο 25% του συνόλου των μετοχών τους.
Ελάχιστη αξία προς διάθεση μετοχών
(σε περίπτωση Δ.Π.)
τουλάχιστον € 2.000.000


Διαδικασία ένταξης

1. Επιλογή Συμβούλου/ Αναδόχου

Για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στο Χ.Α., αρχικά η εταιρία θα πρέπει να επιλέξει ένα Ανάδοχο/ Σύμβουλο, ο οποίος θα συντονίσει και θα διαχειριστεί τη διαδικασία εισαγωγής.

2. Προετοιμασία φακέλου εισαγωγής

Η προετοιμασία του φακέλου εισαγωγής πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο/ Σύμβουλο σε συνεργασία με την εταιρία.

3. Αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο

Ο Ανάδοχος/Σύμβουλος από κοινού με την εταιρία υποβάλλουν την αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Έγκριση από Χ.Α. προϋποθέσεων εισαγωγής

Το Χ.Α. αποδέχεται την αίτηση εισαγωγής.Στο στάδιο αυτό πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής εκτός από την ύπαρξη επαρκούς διασποράς, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

5. Έγκριση από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 • Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου & παρέχει τη σχετική άδεια για τη διενέργεια δημόσιας προσφοράς.
 • Το Ενημερωτικό Δελτίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΧΑ και της εταιρίας.

6. Διενέργεια Δημόσιας Προσφοράς

Διενεργείται η δημόσια προσφορά  προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή διασπορά των μετοχών.

7. Έγκριση από Χ.Α. εισαγωγής & έναρξης διαπραγμάτευσης

 • Ο Ανάδοχος/Σύμβουλος υποβάλλει στο ΧΑ τα δικαιολογητικά για την εισαγωγή και την επάρκεια  της διασποράς των μετοχών.
 • Το ΧΑ εγκρίνει την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας, αφού διαπιστώσει την ύπαρξη ικανοποιητικής διασποράς.

8. Έναρξη Διαπραγμάτευσης

Η εταιρία ορίζει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια αγορά του ΧΑ.

Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ενότητα 3.1.8., μπορείτε να δείτε τη διαδικασία εισαγωγής στην Κύρια Αγορά.

 


Κανονιστικό Πλαίσιο

Το κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

    Δείτε τον Κανονισμό Χ.Α.

Β1. Αποφάσεις για την ένταξη στην Κύρια Αγορά

 1. Απόφαση 28 - Δικαιολογητικά πρωτογενούς εισαγωγής κινητών αξιών στο Χ.Α.

Β2. Αποφάσεις κατά την παραμονή στην Κύρια Αγορά

 1. Απόφαση 27 - Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών
 2. Απόφαση 25 - Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες.


Χρεώσεις ένταξης

Οι χρεώσεις του ΧΑ για μια εταιρία που επιθυμεί την εισαγωγή των μετοχών της στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ  περιλαμβάνουν:

1. Έξοδα εξέτασης της αίτησης

Α. Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλεται  εφάπαξ το ποσό των 5.000

Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρίας τελικά εισαχθούν στο Χ.Α.

2. Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής

Α. Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές εισάγονται στο Χ.Α. για διαπραγμάτευση για πρώτη φορά, καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, το ύψος του οποίου υπολογίζεται σύμφωνα με τη παρακάτω κλίμακα:

 ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ποσοστό επί της αξίας
Έως € 1.000.000.000    0,04%
€ 1.000.000.001  - € 3.000.000.000 0,02%
Άνω των € 3.000.000.000 0,00%

 

Β. Η αξία των προς εισαγωγή μετοχών προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των εισαγόμενων τίτλων επί την τιμή εισαγωγής.

Γ. Ως κατώτατο όριο εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής ορίζεται το ποσό € 5.000. Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας, τα εφάπαξ δικαιώματα εγγραφής που θα καταβάλλει η εταιρία θα είναι μειωμένα κατά τα ανωτέρω ποσά.

3. Τριμηνιαίες συνδρομές

Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στην Κατηγορία 'Κύριας Αγοράς', 'Χαμηλής Διασποράς', 'Προς Διαγραφή' και 'Επιτήρησης' είναι υποχρεωμένες να προκαταβάλλουν στο Χ.Α. τριμηνιαίες συνδρομές.

1.Οι τριμηνιαίες συνδρομές υπολογίζονται βάσει της κατηγορίας που διαπραγματεύονταν οι μετοχές της εισηγμένης εταιρίας πριν τη λήξη του τριμήνου.
2. Ο υπολογισμός του ύψους της οφειλόμενης συνδρομής, γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

 Κεφαλαιοποίηση(σε €) Ποσοστό επί της αξίας
Έως 100.000.000    0,00250%
€ 100.000.001 - € 250.000.000 0,0020%
€ 250.000.001 και άνω 0,0005%

3. Το ελάχιστο ύψος των συνδρομών δεν μπορεί να είναι ετησίως μικρότερο από € 1.000.
4. Για τις εταιρίες των οποίων οι κινητές αξίες διαπραγματεύονται στις κατηγορίες 'Χαμηλής Διασποράς', 'Προς Διαγραφή' και 'Επιτήρηση' , η τριμηνιαία συνδρομή θα προσαυξάνεται κατά 120%, με το κατώτατο όριο αυτής να ανέρχεται σε € 5.000.
5. Οι εν λόγω τριμηνιαίες συνδρομές προκαταβάλλονται εις το ακέραιο στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου ανεξαρτήτως των ημερών διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρίας μέσα στο τρίμηνο.Η αξία των εισηγμένων τίτλων της εταιρίας υπολογίζεται από τον τύπο:                        

ΑΞΙΑ = ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ x ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
(του τελευταίου μήνα του προηγούμενου τριμήνου αναφοράς)

Κατ' εξαίρεση, και μόνο για την πρώτη τριμηνιαία συνδρομή της εταιρίας, ως μέση τιμή της μετοχής, λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής.

6. Για τις εταιρίες με μέση κεφαλαιοποίηση τριμήνου μικρότερη των 100 εκ. ευρώ,

i.το μέγιστο ύψος των ετήσιων συνδρομών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από € 7.000
ii. εφαρμόζεται έκπτωση στο προκαταβλητέο ποσό συνδρομής βάσει της ρευστότητας των μετοχών τους κατά το προηγούμενο τρίμηνο, ως εξής:

 • 15% έκπτωση επί της προκαταβλητέας συνδρομήςεφόσον το Μέσο Spread Συνεδρίασης τριμήνου είναι μικρότερο ή ίσο από 2%
 • η εν λόγω έκπτωση δεν εφαρμόζεται εφόσον η εταιρία τιμολογείται με το ελάχιστο όριο των € 1.000 ή το μέγιστο όριο των € 7.000.

Στην Απόφαση 24  του Χ.Α. μπορείτε να δείτε το σύνολο των χρεώσεων που αφορούν νέα εισαγωγή και τριμηνιαίες συνδρομές.

4. Έξοδα δικαιωμάτων καταχώρησης αξιών στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων

Για την καταχώρηση των μετοχών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων καταβάλλεται :

α) Ποσοστό 0,30% επί της αξίας έκδοσης,όπως αυτή προσδιορίζεται  παρακάτω έως 3.000.000.€
β) Ποσοστό 0,20% για την από 3.000.000,01 € μέχρι 9.000.000 € αξία
γ) Ποσοστό 0,10% για την από 9.000.000,01 € μέχρι 15.000.000 € αξία
δ) Ποσοστό 0,05% για την πάνω από 15.000.000,01 € αξία.

Η αξία έκδοσης υπολογίζεται ως εξής:

 • για τους παλαιούς μετόχους με το γινόμενο της ονομαστικής αξίας των μετοχών επί τον αριθμό των μετοχών
 • για το προερχόμενο από την αύξηση τμήμα των μετοχών, με το γινόμενο της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών

Τα ελάχιστα και μέγιστα καταβαλλόμενα για την καταχώρηση των μετοχών ποσά, ορίζονται σε 3.000 € και 180.000 € αντίστοιχα.

Στην Απόφαση 1 της ΕΛΚΑΤ, μπορείτε να δείτε το σύνολο των χρεώσεων που αφορούν την καταχώρηση αξιών στο ΣΑΤ.


Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Τίτλος Τύπος Αρχείου
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων