ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Δραστηριότητα Οργάνωση, λειτουργία, και διεξαγωγή από την εταιρία ή σε συνεργασία με τρίτους των παιχνιδιών ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ, ΚΙΝΟ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ, ΛΑΧΕΙΩΝ-ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Έκδοση "ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ", διαχείριση των ανωτέρω παιχνιδιών, εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά παιχνίδια, τεχνολογική υποστήριξη των τυχερών παιχνιδιών, χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και χορηγιών σε αθλητικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς.
Έτος Ίδρυσης 2001
Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 112
Ταχ Κωδ:10442
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-5798800
Telefax (210)-5798342
Ιστοσελίδα http://www.opap.gr
Email ir@opap.gr
Διοικητικό Συμβούλιο

ZIEGLER KAMIL (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΩΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
SAROCH PAVEL (B ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MUCHA PAVEL (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
KOHLMAYER KATARINA (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
CHVATAL ROBERT (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
RUSEK IGOR (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
JURCIK RUDOLF (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 950
Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC419120AD7
Σύμβολο ΟΠΑΠΟ2

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε., για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμβουλοι Έκδοσης
Σύμβουλος Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Ανάδοχοι
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.,             
ALPHA BANK Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ανάδοχοι

OPTIMA BANK A.E.,
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ


Στοιχεία έκδοσης ομολόγου

Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων
Διάρκεια δανείου 7 έτη
Αριθμός ομολογιών έως 200.000
Ονομαστική αξία €1.000 ανά ομολογία
Τιμή έκδοσης Στο άρτιο (€1.000/Ομολογία) ή υπό το άρτιο. Θα προσδιορισθεί μετά τη Δημόσια Προσφορά.
Επιτόκιο 2,10%
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (call option)
  • 101% της ονομαστικής αξίας κατά την περίοδο από τη λήξη της 4ης Περιόδου Εκτοκισμού έως και τη λήξη της 7ης περιόδου εκτοκισμού,
  • 100,5% της ονομαστικής αξίας από τη λήξη της 8ης Περιόδου Εκτοκισμού έως και τη λήξη της 11ης Περιόδου Εκτοκισμού,
  • 100% της ονομαστικής αξίας από τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού και μετά.
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option) Εφόσον α) επέλθει ουσιώδης μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση, β) μεταβληθεί ουσιωδώς το αντικείμενο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, γ) παύσει να λαμβάνει αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (S&P),

δ) η Εκδότρια και οποιαδήποτε Θυγατρική της απωλέσει την υφιστάμενη αποκλειστικότητα επί των παιγνίων που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης,
ε) λάβει χώρα οποιοδήποτε γεγονός που θα οδηγήσει σε καταγγελία οποιασδήποτε εκ των Συμβάσεων Παραχώρησης πριν από τη λήξη τους, στ) λάβει χώρα παράβαση των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων ή και υπέρβαση των περιορισμών καταβολών που προβλέπονται στον όρο 8.3 του Προγράμματος ΚΟΔ.

Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης

Standard & Poor's Financial Services LLC:  B+
Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 21.10.2020 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 23.10.2020 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών Κάλυψη Ομολογιών σε ποσό τουλάχιστον  €150.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)
   

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών του ΟΠΑΠ 
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
- AEONIC SECURITIES C.I.F. P.L.C.
- ATLANTIC SECURITIES LTD
- ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ
- EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD
- MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- OPTIMA BANK Α.Ε.
- SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
- Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
- ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων