Υπηρεσία SFTR

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (SFTR) προβλέπει την υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ), σύμφωνα με την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι διασφαλίζουν ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε σύμβαση ΣΧΤ που έχουν συνάψει, καθώς και κάθε τροποποίηση ή λήξη της σύμβασης, αναφέρονται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών (Trade Repository).

Σύμφωνα με τον Kανονισμό SFTR οι αντισυμβαλλόμενοι δύνανται να αναθέσουν κατ΄ εξουσιοδότηση την αναφορά των στοιχείων των συναλλαγών ΣΧΤ σε τρίτο.

Η ΕΤ.ΕΚ. παρέχει την υπηρεσία SFTR προκειμένου να διευκολύνει τα Εκκαθαριστικά Μέλη και τους πελάτες τους ώστε να καλύψουν τις υποχρεώσεις αναφοράς με βάση τον Κανονισμό SFTR.

Mε την υπηρεσία SFTR προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη, το Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού SFTR να αναθέτει στην ΕΤ.ΕΚ. την αναφορά:

  • Όλων των συναλλαγών που συνάπτει το Εκκαθαριστικό Μέλος στo Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. με την ΕΤ.ΕΚ. και με τους πελάτες του, για τις οποίες υπόχρεος αναφοράς είναι το Εκκαθαριστικό Μέλος.
  • Των συναλλαγών που συνάπτουν οι πελάτες του Εκκαθαριστικού Μέλους με το Εκκαθαριστικό Μέλος στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α., για τις οποίες υπόχρεοι αναφοράς είναι οι πελάτες και έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά το Εκκαθαριστικό Μέλος.
  • Των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, καθώς και τυχόν τροποποίηση ή λήξη τους που συνάπτει εξωχρηματιστηριακά ή σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές το Εκκαθαριστικό Μέλος ή οι πελάτες του, για τις οποίες υπόχρεος αναφοράς είναι το Εκκαθαριστικό Μέλος ή οι πελάτες του που έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά το Εκκαθαριστικό Μέλος.

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα σχετικά κείμενα, το υλικό και τα link, σχετικά με την υπηρεσία SFTR.


Σχετικά Κείμενα - Υλικό
Περιγραφή   

1.Αίτηση - Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας SFTR
Αίτηση - Σύμβαση για τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους στην υπηρεσία SFTR

2.Γενικοί Όροι Σύμβασης Υπηρεσίας SFTR
 

  • . Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή της Υπηρεσίας SFTR

3.Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας SFTR
Οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας (αποτελούν μέρος της σύμβασης). Επίσης στο κείμενο αυτό περιγράφεται ο τρόπος και οι προδιαγραφές των αναφορών που στέλνει η ΕΤ.ΕΚ 
4.Χρεώσεις της Υπηρεσίας SFTR
Αναλυτική περιγραφή των χρεώσεων της υπηρεσίας SFTR.
5.Υπόδειγμα αρχείου πελατών για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.
Αρχείο που θα πρέπει να υποβάλουν τα Εκκαθαριστικά Μέλη προκειμένου να καταχωρούν τα στοιχεία των πελατών τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας SFTR.
6.Υπόδειγμα αρχείου ασφαλειών πελατών
Αρχείο που θα πρέπει να υποβάλουν καθημερινά τα Εκκαθαριστικά Μέλη προκειμένου να καταχωρούν ασφάλειες πελατών διαφορετικές από τις υπολογιζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ.
7.Υπόδειγμα αρχείου πελατών για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.
Αρχείο που θα πρέπει να υποβάλουν τα Εκκαθαριστικά Μέλη προκειμένου να είναι δυνατή η αναφορά συναλλαγών για το Νομικό πρόσωπο που θα περιέχεται στο αρχείο.
8.Παρουσίαση της Υπηρεσίας Αναφοράς Συναλλαγών SFTR στα Εκκαθαριστικά Μέλη την 23/06/2020
Παρουσίαση προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη αναφορικά με την γνωστοποίηση συναλλαγών επί των προϊόντων Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.
9.Εγχειρίδιο Εφαρμογής Διαχείρισης Αρχείων SFTR.
Εγχειρίδιο χρηστών για τη WEB εφαρμογή διαχείρισης αρχείων, σχετικά με την υπηρεσία SFTR.

Χρήσιμα Links
Περιγραφή 
1. Ιστότοπος της ΕΕ για τον Κανονισμό SFTR, εδώ  
2. Κανονισμός SFTR, εδώ

3. Τεχνικά πρότυπα σχετικά με το TR

α) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/356

β) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/357

γ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/358

 
4. Οδηγίες υλοποίησης σχετικά με το TR, εδώ  
5..Ιστότοπος της ESMA για τον Κανονισμό SFTR, εδώ  

6. Κείμενα με διευκρινίσεις της ESMAεδώ


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων