Τα παράγωγα προϊόντα είναι προθεσμιακές συμβάσεις που διαπραγματεύονται συνεχώς σε οργανωμένη αγορά και μέσω των οποίων μπορούν οι επενδυτές να απεικονίσουν μελλοντικές προσδοκίες για την αξία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή ενός δείκτη. Η τιμή ενός παράγωγου προϊόντος συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της τιμής άλλων, πρωτογενών προϊόντων. Έτσι, τα παράγωγα προϊόντα αναφέρονται σε μετοχές, δείκτες μετοχών, ομολογίες, συνάλλαγμα ή εμπορεύματα. Διεθνώς, τα πιο δημοφιλή παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) και τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options).

Γενικά, σήμερα, στην οργανωμένη αγορά παραγώγων του Χ.Α. διαπραγματεύονται τα παρακάτω προϊόντα:

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) - Futures επί:

Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ΔΠ) - Options επί:

Συμβάσεις Repos έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ή σε άλλη διμερή βάση επί:

  • μετοχών που υπάγονται στην Κατηγορία Κύριας Αγοράς και συνιστούν υποκείμενη αξία
  • μετοχών που συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγων
  • μετοχών, για τις οποίες ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί Ειδική Διαπραγμάτευση
  • μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων