Παροχή Πληροφόρησης

 

1.Παραλαβή στοιχείων Μερίδας & Λογαριασμού Αξιογράφων από το Σ.Α.Τ.

 

Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν υποβολής στην ATHEXCSD της Αίτησης Παροχής Πληροφόρησης (ΑΙΤ007) με χρέωση (Απόφαση 18 Δ.Σ.ATHEXCSD) ως κάτωθι:

  • Μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς: € 7,70 (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ).
  • Μέσω των αρμοδίων Συμμετεχόντων: € 6,20 (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ).
  • Mέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): € 6,20 (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ).
  • Με φυσική παρουσία του δικαιούχου κατά το στάδιο της παραλαβής: € 9,92 (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ)

 

2. Ενημέρωση για την χρήση των Εθνικών αναγνωριστικών κωδικών πελάτη για φυσικά πρόσωπα με Ελληνική ιθαγένεια που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις αναφορές συναλλαγών MiFID II

 

Σύμφωνα με τον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές, οι εθνικοί αναγνωριστικοί κωδικοί πελάτη για φυσικά πρόσωπα με την Ελληνική ιθαγένεια ορίζονται ως εξής:

Ονομασία χώρας

Αναγνωριστικός 1ης προτεραιότητας

Αναγνωριστικός 2ης προτεραιότητας

GR Ελλάδα

10-ψήφιος κωδικός μερίδας επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ)

CONCAT

 

Α. Σχετικά με τον αναγνωριστικό κωδικό 1ης προτεραιότητας:

1. Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ενδέχεται να διαθέτει ένα φυσικό πρόσωπο μόνο εφόσον στο παρελθόν έχει προβεί σε συναλλαγές επί άυλων κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή επί ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Η αναζήτηση υφιστάμενου Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή παρέχεται κατόπιν υποβολής στην ATHEXCSD της Αίτησης Παροχής Πληροφόρησης (AIT007).

3. Για την απόκτηση Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται σε Συμμετέχοντα Σ.Α.Τ. για τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή.

 Β. Σχετικά με τον αναγνωριστικό κωδικό 2ης προτεραιότητας: Εάν ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει και δεν επιθυμεί να αποκτήσει Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., απαιτείται να χρησιμοποιεί τον αναγνωριστικό κωδικό CONCAT που απαρτίζεται από την ακολουθία των παρακάτω στοιχείων:

α) την ημερομηνία γέννησης του προσώπου, με τη μορφή YYYYMMDD

β) τους πρώτους πέντε χαρακτήρες του μικρού ονόματος

γ) τους πρώτους πέντε χαρακτήρες του επωνύμου.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων