Ενέχυρα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με την Απόφαση 7 του Δ.Σ., αφορούν την καταγραφή στο Σ.Α.Τ. της εξασφάλισης που παραδίδει ο Οφειλέτης προς τον Δανειστή για την λήψη δανείου. To ενέχυρο συστήνεται είτε από την ATHEXCSD είτε από Συμμετέχοντα.

Συγκεκριμένα για τη Σύσταση Ενεχύρου από τις υπηρεσίες της ATHEXCSD προς Δανειστές απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Μεταφορά των προς ενεχυρίαση αξιογράφων σε Λογαριασμό Συμμετέχοντα του επενδυτή υπό το χειρισμό του Συμμετέχοντα που θα τηρεί το ενέχυρο.
  • Δέσμευση των προς ενεχυρίαση αξιογράφων με Δήλωσης Πρόθεσης Σύστασης Βάρους, για συγκεκριμένο Δανειστή και για μέγιστο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες.
  • Κοινοποίηση στην ATHEXCSD, με δικαστικό επιμελητή, της Σύμβασης και της Γνωστοποίησης Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Κινητών Αξιών (ΑΙΤ019), υπογεγραμμένες από τους δύο συμβαλλόμενους ή από όλους τους συνδικαιούχους στην περίπτωση που ο οφειλέτης προσδιορίζεται ως Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.).
  • Χρέωση (Απόφαση 18 Δ.Σ. ATHEXCSD): 20€ ανά ενεχυριαζόμενη αξία, με μέγιστη χρέωση τα 100 € πλέον ΦΠΑ.

Διόρθωση, εκχώρηση απαιτήσεων/αλλαγή δανειστή: καταβάλλεται 20€ ανά βάρος με ελάχιστη χρέωση 100€ ανά αίτημα πλέον ΦΠΑ.

Η άρση της ενεχυρίασης στο Σ.Α.Τ. υλοποιείται με την υποβολή στην ATHEXCSD της σχετικής αίτησης (ΑΙΤ020). Απαιτούνται σφραγίδα και υπογραφές των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δανειστή.  Η χρέωση (για τους Δανειστές): 10€ ανά άρση δέσμευσης αξιογράφου στο λογαριασμό Συμμετέχοντα του οφειλέτη πλέον ΦΠΑ.

Για τη Σύσταση Εμπράγματης Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας (Ν.3301/2004) σε χαρτοφυλάκιο Νομικών Προσώπων, η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση 7 του Δ.Σ. και ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Συστήνεται από την ATHEXCSD, στο ίδιο πλαίσιο και με την ίδια διαδικασία όπως συστήνεται το ενέχυρο ή
  • Συστήνεται από Συμμετέχοντα που θα τηρεί την ασφάλεια.

Η διαδικασία εκποίησης ενεχύρου διενεργείται σύμφωνα με την Απόφαση 37 της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α.
Η διαδικασία εκποίησης ή κτήσης κυριότητας επί αξιογράφων στις οποίες είχε συσταθεί εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια (Ν.3301/2004), διενεργείται από το Συμμετέχοντα που είχε συστήσει την εμπράγματη ασφάλεια κατόπιν εντολής του Ασφαλειολήπτη. Εάν η εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια έχει συσταθεί από την ATHEXCSD, διενεργείται η εκποίηση ή κτήση κυριότητας από την ATHEXCSD, κατόπιν εντολής του Ασφαλειολήπτη, στο κάτωθι πλαίσιο: 

  • Αναφέρεται η επιστολή του Επισπεύδοντα σε εκποίηση ή κτήση κυριότητας ασφαλισμένης / ενεχυριασμένης ποσότητας.
  • Η επιστολή του Επισπεύδοντα αναφέρει με σαφήνεια τα στοιχεία της εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας από την οποία θα πραγματοποιηθεί η εκποίηση.
  • Επίσης, στην επιστολή του Επισπεύδοντα γίνεται αναφορά στο νόμο 3301/2004 και στο σημείο της σύμβασης που αυτό περιγράφεται.
  • Αναφέρει ποσότητα, ημερομηνία και Συμμετέχοντα προορισμού.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων