Η ΕΤ.ΕΚ. είναι Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος και Διαχειριστής Συστήματος για την εκκαθάριση των συναλλαγών επί Κινητών Αξιών και Παραγώγων που διενεργούνται στην Αγορά του Χρηματιστηρίου και στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους Κανονισμού της.

Μέλη και πρόσβαση στην Εκκαθάριση    

Έχουν Πιστωτικά Ιδρύματα ή Επιχ. Επενδύσεων όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις που:

  • συμμετέχουν στο Σύστημα για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών που εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. και
  • ευθύνονται έναντι της ΕΤ.ΕΚ. για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή, σύμφωνα με τους όρους των Κανονισμών της

Τα μέλη της ΕΤ.ΕΚ ονομάζονται «Εκκαθαριστικά Μέλη» και διαχωρίζονται σε "Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη" ή "Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη".

Οι ιδιότητες του Μέλους είναι προσωποπαγείς, δε μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται.

 
     
     
Προϋποθέσεις συμμετοχής   Τεχνικές Υποδομές

Το υποψήφιο Μέλος, προσκομίζει:

  • Τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους,
  • το υπόμνημα και
  • την άδεια φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

Το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος εφόσον θέλει να ενεργοποιηθεί ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να διαθέτει €700.000 ελάχιστα Ίδια Κεφάλαια ή €3.000.000 εφόσον θέλει να ενεργοποιηθεί ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος.

 

Το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος, σε συνεννόηση με την Μονάδα Εξυπηρέτησης Μελών & Δικτύου, προχωρά στην εγκατάσταση Κόμβου, ενεργοποίησης τερματικών ή DSS API και δοκιμάζει τη συνδεσιμότητά του με τα συστήματα της εκκαθάρισης. Οι παραπάνω εφαρμογές υποστηρίζουν την εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών Αξιών και επί προϊόντων στην Αγορά Παραγώγων. 

     
     

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων