Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. είναι το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ», υπό την ιδιότητα του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που παρέχει υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού και του Διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Χειριστές & πρόσβαση    

Πρόσβαση στο Σύστημα Άυλων Τίτλων έχουν οι Χειριστές και οι Γενικοί Χειριστές υπό τις ειδικότερες διακρίσεις τους, σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό και την ιδιότητά τους, ως Χειριστής-Μέλος, Θεματοφύλακας ή Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών

Τη θεματοφυλακή μπορεί να την ασκήσει κάθε Επιχ. Επενδύσεων ή Πιστωτικό Ίδρυμα, το οποίο:

 • έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή, για την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007, ή
 • έχει την ιδιότητα του Μέλους Αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται κινητές αξίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. ή την ιδιότητα του μέλους Συστήματος
 
     
     
Προϋποθέσεις συμμετοχής   Τεχνικές Υποδομές

Ο υποψήφιος Χειριστής, προσκομίζει:

 • Τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση πρόσβασης και 
 • την άδεια φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών
 

Ο υποψήφιος Χειριστής, σε συνεννόηση με την Μονάδα Εξυπηρέτησης Μελών & Δικτύου, προχωρά στην εγκατάσταση Κόμβου εφόσον χρειάζεται, ενεργοποίησης τερματικών Σ.Α.Τ. ή DSS API και δοκιμάζει τη συνδεσιμότητά του με το Σύστημα Άυλων Τίτλων.

     
     

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τράπεζες Διακανονισμού

Βρείτε στο παρακάτω αρχείο, την λίστα με τις Τράπεζες Διακανονισμού (ΤΔ) στο Επικουρικό Σύστημα Target2 καθώς και τα αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας.

 Στοιχεία Επικοινωνίας των ΤΔ Αρχείo/Link
Επικαιροποιημένη Λίστα

ATHEXCSD Target2 Ancillary System

ATHEXCSD Target2 Ancillary System

Why to open sub-accounts in a Settlement Bank that operate at the ATHEXCSD Target2 Ancillary System?

Since May 2012, the cash settlement in ATHEXCSD is realized via accounts registered in the ATHEXCSD Target2 Ancillary System (AS). Practically, this means that only Settlement Banks that operate under this environment can participate to the cash settlement procedures. Hence, any settlement participant (Operator) has to open cash settlement sub-account(s) under an ATHEXCSD registered Settlement's Bank RTGS account in Target2.

Which Banks can be Settlement Banks at the ATHEXCSD Target2 Ancillary System?

Any credit institution that is authorized by its local central bank and has access to the Target2, can be a Settlement Bank at the ATHEXCSD Target2 AS.

What is the procedure for a Bank to be a Settlement Bank at the ATHEXCSD AS?

There are 4 main steps, as described below:

A. Registration of the Settlement Bank to the ATHEXCSD AS

The Settlement Bank fills-in the Form 2002 and sends to ATHEXCSD 3 original copies:

 • One for the local Central Bank
 • One for the ATHEXCSD
 • One for the Settlement Bank

This Form has to be downloaded from Central Bank of Greece website: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/other/target2tris.aspx

B. Opening of the sub-accounts to the ATHEXCSD AS

The Settlement Bank should downloaded from the website of the Central Bank that the Settlement Bank has opened its RTGS account (normally from the Settlement's Bank local Central Bank) the Form 1014. This is for the opening of the sub-account under the RTGS of the Settlement Bank.

We need 1 form per sub-account in two original copies:

 • One for the Central Bank of Greece
 • One for ATHEXCSD

The format of the sub-account is SB-OPER-P, where:

 • SB: the 6 first characters of the Settlement Bank's BIC
 • OPER: the code of the DSS Operator (the last 3 numbers)
 • P: S for cash sub-account, D for derivatives sub-account

All Forms are signed only by an authorized signatory, according to the relevant authorized signatory list that each Settlement Bank has sent to their local Central Banks. All forms are sent to the Members Support Dpt of ATHEXGROUP.

ATHEXCSD checks and signs the Form 2002 and:

 • For Greek Settlement Banks it sends a copy to the Central Bank of Greece
 • For foreign Settlement Banks, it returns one copy to the Settlement Bank to send it to the Central Bank that the Settlement Bank has opened its RTGS account

C. Submission of Settlement Bank's Statement

The authorized signatory of the Settlement Bank that has signed the Form 2002, fills-in and signs also this Statement by which declares that it act as Settlement Bank in the sense of the TARGET2-Guidelines with regard to ATHEXCSD's AS.

This Statement can be downloaded from here.

D. Registration of the Settlement Bank and Operator to the ATHEXCSD AS-Target2

Joint Settlement Bank's and Operator's Statement. The authorized signatories of both the Settlement Bank's that has signed the Form 1014 and the Operator's, fill-in and sign this Joint Statement. In this Joint Statement the sub-accounts that the Central Bank has notify to the Settlement Bank and will be used by the Operator, are filled-in.

This Joint Statement can be downloaded from here.

Both Statements are sent to the Members Support Dpt. The contact details of the Members Support Dpt are here.

     

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων