Το Αποθετήριο (ATHEXCSD), ως μέρος των υπηρεσιών Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών, παρέχει στους Συμμετέχοντες υπηρεσίες διασυνοριακού διακανονισμού για συναλλαγές επί αλλοδαπών αξιών που συνάπτονται από τα Μέλη του ΧΑ μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ είτε μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών εκτέλεσης. 

Οι υπηρεσίες διασυνοριακού διακανονισμού παρέχονται από το ATHEXCSD σύμφωνα με τις  προβλέψεις του Νόμου 3756/2009 για την σύναψη συνδέσμων με αλλοδαπά αποθετήρια απευθείας ή μέσω θεματοφυλάκων, τον  Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (Κανονισμός ΣΑΤ) και  τις Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ATHEXCSD.

Ο διασυνοριακός διακανονισμός αφορά OTC εντολές παράδοσης ή παραλαβής αξιών έναντι ή άνευ πληρωμής (DVP/DFP - RVP/RFP) οι οποίες εισάγονται από τον Συμμετέχοντα στο υποσύστημα διαχείρισης OTC συναλλαγών του ΣΑΤ. Για συναλλαγές που καταρτίζονται μέσω του δικτύου XNET,οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του καθώς και οι διαδικασίες διακανονισμού καθορίζονται από το 'Ρυθμιστικό πλαίσιο Λειτουργίας του "Δικτύου Συναλλαγών Xnet" του Χρηματηστηρίου Αθηνών'. Οι εντολές διαβιβάζονται από το ATHEXCSD μέσω των παρόχων προς διακανονισμό στα αντίστοιχα αποθετήρια.

Οι χρηματικές υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων που συνδέονται με τον διασυνοριακό διακανονισμό των συναλλαγών τους γίνεται μέσω των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού που τηρούν οι Συμμετέχοντες στο σύστημα Target2 της ECB για συναλλαγές σε Ευρώ (Central Bank Money) και στην AlphaBank για συναλλαγές σε νομίσματα εκτός Ευρώ (Commercial Bank Money).

Η καταχώρηση των εντολών από τους Συμμετέχοντες και η εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων τους θα πρέπει να ακολουθούν τις ειδικές οδηγίες που εκδίδει το ATHEXCSD και να ολοκληρώνονται εντός των χρονικών ορίων που προσδιορίζονται ανά αγορά  (ATHEXCSD SSI Matrix & Cutoff Times) λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες διευθετήσεις που ισχύουν σε περίπτωση αργίας (Αντιμετώπιση ΑργιώνΑργίες 2023, Αργίες 2022).

Σας ενημερώνουμε πως από 15/02/2021 οι Οδηγίες Διακανονισμού (SSIs) καθώς και οι Χρονισμοί (Cutoff Times), θα είναι τα παρακάτω, λόγω της μετάβασης στο Ελβετικό Αποθετήριο-SIX SIS: ATHEXCSD SSIs , Cutoff Times

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα διασυνοριακού διακανονισμού αξιών παρέχονται στο κείμενο Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις.
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων