Ο διακανονισμός των συναλλαγών γίνεται την Τ+2 για μετοχές και για ομόλογα.

Εφαρμόζονται οι παρακάτω διαφορετικοί τύποι / διαδικασίες διακανονισμού:


Νυχτερινή εκτέλεση διακανονισμού (DvD)

Για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες διακανονισμού εφαρμόζεται ο νυχτερινός διακανονισμός ποσοτήτων, χωρίς την χρήση τράπεζας διακανονισμού, με αποτέλεσμα τον διακανονισμό σημαντικού αριθμού εντολών διευκολύνοντας τα Μέλη στην ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους την ημέρα διακανονισμού (Τ + 2).

Ο αλγόριθμος διακανονισμού για το DvD (Delivery versus Delivery) συμψηφίζει ανά Μέλος τις συναλλαγές ανά ISIN και υπολογίζει την συνολική αξία των «αναλυμένων» πωλήσεων το οποίο αποτελεί το Όριο Κάλυψης (ΟΚ). Μέχρι την αξία του ΟΚ διακανονίζει ταυτισμένες εντολές ανά Μέλος.


Εκτέλεση σε κύκλους διαδικασίας πολυμερούς διακανονισμού (DvP)

Οι υπολογισμοί για τον πολυμερή διακανονισμό πραγματοποιούνται με συμψηφισμό ανά Εκκαθαριστικό Μέλος, Λογαριασμό Εκκαθάρισης και ISIN και περιλαμβάνουν την εισαγωγή και επεξεργασία οδηγιών διακανονισμού καλύπτοντας τη    συνολική διαδικασία του διακανονισμού όπως οι εξής:

  • Ταύτιση (Matching) εντολών διακανονισμού
  • Διακανονισμό των συναλλαγών μέσω της μεταφοράς μετρητών και χρεογράφων σε χρήμα κεντρικής τράπεζας μέσω του TARGET-2 και σε άλλα νομίσματα σε χρήμα εμπορικής τράπεζας μέσω ανταποκρίτριες τράπεζες
  • Εκτέλεση Πράξεων Διαμεσολαβητή  για  την εξυπηρέτηση συναλλαγών προκύπτουν από εντολές διακανονισμού από την Αγορά Αξιών του ΧΑ και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών από το Σ.Α.Τ. και τύπου back to back/ turn around

Ο Πολυμερής Διακανονισμός πραγματοποιείται σε τρείς διακριτές φάσεις:

  • Φάση 1. Πραγματοποιείται σύνδεση του εκκαθαριστικού μηχανισμού με την τράπεζα χρηματικού διακανονισμού και γίνεται δέσμευση στους χρηματικούς λογαριασμούς των χειριστών για τα ποσά που απαιτούνται από τους χειριστές που έχουν συνολική θέση αγοραστή στην εκκαθάριση.
  • Φάση 2. Εκτελείται η διαδικασία για τον πολυμερή διακανονισμό, συμμετέχουν οι ταυτισμένες εντολές διακανονισμού, ο αλγόριθμος διακανονισμού δημιουργεί αποτελέσματα διακανονισμένων εντολών έτσι ώστε να δοθεί η πληροφόρηση στο αποθετήριο για την καταχώριση των ποσοτήτων στους λογαριασμούς των τελικών επενδυτών.
  • Φάση 3. Με την ολοκλήρωση του διακανονισμού αποστέλλονται ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης συγκεντρωτικά οι χρηματικές κινήσεις στην τράπεζα χρηματικού διακανονισμού οι οποίες και εκτελούνται.

Διμερής διακανονισμός (RTGS)

Παρέχεται η δυνατότητα στα Εκκαθαριστικά Μέλη να διακανονίζουν εντολές τύπου «πακέτου» (προσυμφωνημένες συναλλαγές) οι οποίες διακανονίζονται διμερώς (RTGS).


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων