Υποχρεώσεις Δημοσιοποίησης

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 7 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 648 / 2012 (EMIR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και του άρθρου 10 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153 / 2013 για την εφαρμογή του Κανονισμού 648 / 2012 (EMIR), η ATHEXClear θέτει στη διάθεση του κοινού, πληροφορίες για τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, για τους κανόνες που εφαρμόζει, για τις επιλέξιμες ασφάλειες και εφαρμοστέους συντελεστές αποκοπής καθώς και κατάλογο τρεχόντων εκκαθαριστικών μελών περιλαμβανομένων των κριτηρίων αποδοχής, αναστολής της ιδιότητας και εξόδου για τα εκκαθαριστικά μέλη. 


Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης

 

Οργανόγραμμα 
 
Η λειτουργική οργάνωση της Εταιρείας συνδυάζει οργανωτικές μονάδες των εταιριών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και διακριτές μονάδες/όργανα διακυβέρνησης της ATHEXClear. Η ιεραρχική σχέση μεταξύ ανώτατων διοικητικών-διευθυντικών στελεχών και του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζεται στο οργανόγραμμα, αλλά και στις επιμέρους περιγραφές των θέσεων εργασίας των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας που ακολουθούν. Οι πληροφορίες (εκτός των αναφερόμενων στο Παράρτημα αυτό) αναφορικά με τη σύνθεση, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών παρουσιάζονται στο κύριο τμήμα του Κανονισμού Λειτουργίας:
 • Γενική Συνέλευση 
 • Διοικητικό Συμβούλιο 
 • Επιτροπές 
Εποπτικές
 
- Επιτροπή Ελέγχου, 
- Επιτροπή Κινδύνου,
- Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών
- Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
- Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 
Εκτελεστικές
 
- Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας & Κρίσεων (ATHEXClear)
- Εξεταστική Επιτροπή (ATHEXClear)
- Επιτροπή Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
- Εκτελεστική Επιτροπή (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
- Επιτροπή Πολιτικών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 
Εποπτικές μονάδες/λειτουργίες
 • Εσωτερικός Έλεγχος 
 • Διαχείριση Κινδύνου 
 • Κανονιστική Συμμόρφωση 
Εκτελεστικές μονάδες
 • Διεύθυνση Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO)
 • Μονάδα Εκκαθάρισης
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Εφαρμογών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών)
 • Τεχνολογική Υποστήριξη
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Νέων Αγορών & Διεθνών Δραστηριοτήτων (ATHEX)
 • Υποστηρικτικές Λειτουργίες (Λογιστήριο, διοικητικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και πληροφορικής) οι οποίες παρέχονται από τις εταιρείες του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου EMIR (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012) περί εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων:
 • Διεύθυνση Τεχνολογικών Λειτουργιών και Υποδομών Cloud
 • Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών
 • Διαχείριση Συστημάτων & Βάσεων Δεδομένων
 • Διαχείριση Δικτύων
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Υποδομές Cloud
 • Υποστήριξη Εφαρμογών
 • Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Διακυβέρνηση Τεχνολογίας και Έργων
 • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης (ATHEXCSD)
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαχείριση Διοικητικής Υποστήριξης
 • Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ATHEXCSD)
 • Λογιστήριο
 • Γραμματέας Δ.Σ.
 • Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών (ATHEXCSD)
 • Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Εκκαθαριστικών Μελών
 
Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την διοικητική ιεραρχία, τις γραμμές αναφοράς και 
τον ρόλο της κάθε οργανωτικής μονάδας, παρουσιάζεται παρακάτω:
 

 

Πολιτική Αποδοχών

Η ATHEXClear έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει την Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) η οποία έχεις αναρτηθεί εδώ.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Μπορείτε να δείτε χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την ATHEXClear στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της ATHEXClear εδώ.


Νομοθεσία και Κανονισμοί της ATHEXClear

Πλαίσιο λειτουργίας 

Στους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας της ATHEXClear και τις διαδικασίες της και συγκεκριμένα:

 • Διαδικασίες διαχείρισης αθέτησης υποχρέωσης
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εκκαθαριστικών μελών
 • Περιγραφή των κινδύνων από τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η ATHEXClear
 • Τρέχουσες υπηρεσίες εκκαθάρισης
 • Μοντέλα υπολογισμού περιθωρίων ασφάλειας
 • Χρησιμοποίηση ασφαλειών και εισφορών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης
 • Κριτήρια αποδοχής, αναστολής ιδιότητας και εξόδου εκκαθαριστικών μελών

Επιλέξτε εδώ για να δείτε τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Συναλλαγών. 

Τιμολογιακή πολιτική  

Η τιμολογιακή πολιτική της ATHEXClear καθώς και αναλυτικά οι χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών έχουν αναρτηθεί εδώ.

Διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας  

Το σχέδιο της διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity / disaster recovery) όσον αφορά στα συστήματα και τις διαδικασίες της ATHEXClear εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας των δραστηριοτήτων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαδικασίες και ρυθμίσεις Business Continuity / Disaster Recovery
Σε περιπτώσεις προβλημάτων δυσλειτουργίας ή αστοχίας του συστήματος εκκαθάρισης ή άλλων εκτάκτων περιστατικών που ενδέχεται να δυσχεράνουν ή να καταστήσουν αδύνατη τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της ATHEXClear, ο Όμιλος:

 • Έχει καταρτίσει διαδικασίες και σχέδια για την επίτευξη business continuity / disaster recovery.
 • Έχει εγκαταστήσει εναλλακτικό μηχανογραφικό κέντρο (disaster recovery site) συγχρονισμένο με το primary site της με διαφορετικό γεωγραφικό προφίλ από αυτό του κύριου μηχανογραφικού κέντρου.
 • Διενεργεί σε ετήσια βάση δοκιμές σεναρίων καταστροφής με στόχο την εξοικείωση του υπηρεσιακού μηχανισμού και των συμμετεχόντων στην αγορά (μέλη, data vendors κ.λπ.) με την πληροφοριακή υποδομή και το μηχανισμό ενεργοποίησης του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου στο disaster recovery site, στο μικρότερο δυνατό χρόνο ο οποίος δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες.

Τo σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan) του Ομίλου έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας ISO-22301.

Συγκρότηση ομάδων διαχείρισης κρίσεων και διαχείρισης εκτάκτων συμβάντων
Οι ομάδες αυτές έχουν σκοπό τη διατήρηση της συνέχειας παροχής των υπηρεσιών του Ομίλου και κατά συνέπεια της ATHEXClear σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος.

Εφεδρικά συστήματα εκκαθάρισης
Τα συστήματα που διενεργούν την εκκαθάριση και τις άλλες λειτουργίες της ATHEXClear είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο κέντρο δεδομένων της έδρας του Ομίλου. Το κέντρο δεδομένων αποτελείται από δύο, ανεξάρτητα ως προς τη χωροθέτηση, τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες, κατοπτρικά - επιμέρους - κέντρα δεδομένων, ώστε να υπάρχει πλεονασμός και αυξημένη διαθεσιμότητα διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.

Ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων (impact analysis)
Διενεργείται σε ετήσια βάση ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων από όπου εκτιμάται ο κίνδυνος διακοπής των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών της ATHEXClear και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για το μετριασμό αυτού του κινδύνου. Ο κίνδυνος αυτός παρακολουθείται σε συνεχή βάση.

Πολιτική Επενδύσεων

Η ATHEXClear έχει θεσπίσει Πολιτική Επενδύσεων η οποία αφορά στις τοποθετήσεις των ταμειακών  διαθεσίμων, των διαθεσίμων των κεφαλαίων εκκαθάρισης παραγώγων και αξιών καθώς και των περιθωρίων ασφαλείας (εγγυήσεις) των εκκαθαριστικών μελών.

Στις τοποθετήσεις διαθεσίμων προέχει η ασφάλεια των κεφαλαίων της ATHEXClear καθώς και των εξασφαλίσεων (περιθώριο, κεφάλαια εκκαθάρισης παραγώγων και αξιών) και ως εκ τούτου, η ATHEXClear ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τοποθετεί όλα τα ανωτέρω διαθέσιμα, μόνο σε μετρητά σε ευρώ και αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική Επενδύσεων αναφέρονται στις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις της ATHEXClear οι οποίες είναι ανηρτημένες εδώ.

Επιλέξιμες ασφάλειες και συντελεστές αποκοπής

Πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους διαχείρισης κινδύνου για την αγορά παραγώγων και αξιών μπορείτε να δείτε εδώ.

Κατάλογος εκκαθαριστικών μελών

Κατάλογο των τρεχόντων εκκαθαριστικών μελών μπορείτε να δείτε εδώ.


Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων
Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας σέβεται το δικαίωμα των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται, να διαμαρτύρονται για το επίπεδο των υπηρεσιών που τους παρέχεται από την Εταιρεία.

Με την πολιτική διαχείρισης παραπόνων, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλα τα παράπονα των εκκαθαριστικών μελών καταγράφονται και τυγχάνουν της δέουσας προσοχής των αρμοδίων υπηρεσιών της και λαμβάνεται πρόνοια προκειμένου να διεκπεραιώνονται/επιλύονται δίκαια, έγκαιρα, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες. Το εκκαθαριστικό μέλος, κατά τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης του παραπόνου του, αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και δικαιοσύνη και τέλος σε περίπτωση όπου δεν μείνει ικανοποιημένο με την απάντηση που θα του δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία, παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση προκειμένου να αποταθεί σε ανώτερο επίπεδο ή σε αρμόδιο/εξειδικευμένο φορέα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση των αρχών και κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ως παράπονο χαρακτηρίζεται κάθε έκφραση δυσαρέσκειας των εκκαθαριστικών μελών σχετικά με την απόδοση της ATHEXClear (καθυστερήσεις, λάθη κ.λπ.) κατά την παροχή υπηρεσιών ή την αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της.
 
Συγκεκριμένα, η διαδικασία υποβολής παραπόνων είναι η εξής:
 • Το παράπονο υποβάλλεται από τον υπεύθυνο του εκκαθαριστικού μέλους (που διατηρεί το ρόλο  «membership issues») ή τους υπεύθυνους εκκαθάρισης αξιών ή παραγώγων. Συνιστάται να υποβάλλεται μέσω του Service Desk, ώστε να διασφαλισθεί η αντιμετώπιση του αιτήματος σύμφωνα με τις διαδικασίες της ATHEXClear. Η περιγραφή του παραπόνου θα πρέπει να είναι σύντομη αλλά ταυτόχρονα επαρκώς τεκμηριωμένη, ακριβής και να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση και την αποτελεσματική διαχείρισή του. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτονται τυχόν συνοδευτικά, επεξηγηματικά έγγραφα.
 • Το παράπονο παραλαμβάνεται, διερευνάται και απαντάται από ανώτερα στελέχη της ATHEXClear εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του, υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, είτε το αίτημα χαρακτηρισθεί ως παράπονο είτε όχι, το υποβάλλον εκκαθαριστικό μέλος θα λάβει τεκμηριωμένη απάντηση.
 • Το εκκαθαριστικό μέλος σε περίπτωση που δεν μείνει ικανοποιημένο από την απάντηση, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση του παραπόνου, αφού εξηγήσει τους λόγους της μη ικανοποίησης και υποβάλλει τυχόν επιπλέον στοιχεία. Η διαδικασία παρακολουθείται από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ATHEXClear, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες λειτουργικές μονάδες της. 

ATHEXClear Report on Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) and Public Quantitative Data

H ATHEXClear συμμορφώνεται με τις αρχές "Principles for Financial Market Infrastructures" (PFMI) που έχουν εκδοθεί από το Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) τον Απρίλιο του 2012.

Το αναλυτικό σχετικό κείμενο μπορείτε να το δείτε εδώ: ATHEXClear REPORT on PFMI Principles.

Η ATHEXClear επίσης δημοσιεύει σε τριμηνιαία βάση ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά της, ακολουθώντας τις οδηγίες του Committee on Payment and Market Infrastructures and the International Organization of Securities Commissions (CPMI-IOSCO) τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ:


- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2024 Q1
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2023 Q4
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2023 Q3
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2023 Q2
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2023 Q1
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2022 Q4
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2022 Q3
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2022 Q2
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2022 Q1
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2021 Q4
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2021 Q3*3
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2021 Q2*3
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2021 Q1*2
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2020 Q4*2
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2020 Q3*2
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2020 Q2*2
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2020 Q1*2
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2019 Q4
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2019 Q3
- ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2019 Q2*1
 - ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2019 Q1*1
 - ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2018 Q4*1
 - ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2018 Q3*1
 - ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2018 Q2*1
 - ATHEXClear IOSCO Public Quantitative Data 2018 Q1*1

 

*3Τροποποίηθηκε στις 28/01/2022

*2Τροποποίηθηκε στις 23/07/2021

*1Τροποποίηθηκαν στις 05/09/2019


Δημοσιοποίηση Επιπέδων Προστασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας Συστήματος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και στον Κανονισμό λειτουργίας Συστήματος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, όπως έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.ΕΚ. και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ΕΤ.ΕΚ. δημοσιοποιεί το επίπεδο προστασίας και το κόστος που συνδέονται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που εφαρμόζει στην εκκαθάριση στο παρακάτω κείμενο.

 


Γενικές αρχές που διέπουν τα μοντέλα και τις μεθοδολογίες Διαχείρισης Κινδύνου της ATHEXClear

 

Μεθοδολογία Υπολογισμού Αρχικού Περιθωρίου Ασφάλισης και Αποτίμησης Ενεχύρων

Η ATHEXClear χρησιμοποιεί ένα παραμετρικό μοντέλο Value-at-Risk (VaR) προκειμένου να υπολογίσει τις παραμέτρους για τον υπολογισμό του αρχικού περιθωρίου ασφάλισης για την αγορά κινητών αξιών αλλά και τις παραμέτρους για το RI.VA. (της μεθοδολογίας τύπου SPAN)  που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αρχικού περιθωρίου ασφάλισης στην αγορά παραγώγων. Η εκτίμηση των παραμέτρων  πραγματοποιείται με επίπεδο σημαντικότητας  1%. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αντλούνται από μια περίοδο  δώδεκα (12) μηνών στο παρελθόν, ενώ ο ορίζοντας κινδύνου είναι δύο (2) έως τρεις (3) ημέρες για κινητές αξίες  και δύο (2) έως τέσσερις (4) ημέρες για τα παράγωγα προϊόντα, ανάλογα με την αναμενόμενη περίοδο ρευστοποίησής τους. Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η φιλοκυκλικότητα (procyclicality), ενσωματώνεται μια περίοδος ακραίων συνθηκών (stress period), δημιουργώντας μια μικτή κατανομή με περισσότερες ακραίες τιμές.

Για τις παραμέτρους αποκοπής ενεχύρων ισχύει η ίδια μεθοδολογία, αλλά με επίπεδο σημαντικότητας 0,1%.

Για την Αγορά Παραγώγων οι εκτιμώμενες παράμετροι ενσωματώνονται σε ένα μοντέλο τύπου SPAN όπου υπολογίζεται το αρχικό περιθώριο ασφάλισης.

Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης είναι:

 1. Διακύμανση της υποκείμενης αξίας  και
 2. Συντελεστής προσαρμογής, για την μέτρηση κινδύνου μεταξύ προϊόντων με ίδια υποκείμενη αλλά διαφορετική λήξη.

Για τα δικαιώματα προαίρεσης οι αντίστοιχες παράμετροι  είναι:

 1. Διάστημα διακύμανσης για την υποκείμενη αξία,
 2. Κεντρική μεταβλητότητα,
 3. Μεταβολή της μεταβλητότητας και
 4. Επιτόκιο Δίχως Κίνδυνο.

Για την Αγορά Αξιών λαμβάνονται υπόψη συσχετίσεις μόνο για τίτλους υψηλής ρευστότητας που είναι σημαντικά και σταθερά συσχετισμένοι με δείκτη αναφοράς (προς το παρόν μόνο με τον δείκτη FTSE / LARGE CAP του ΧΑ) και θεωρείται ότι τα χρεόγραφα αυτά ανήκουν σε μια ομάδα συσχετισμού. Για κινητές αξίες  που ανήκουν σε μία ομάδα συσχέτισης, η εκτιμώμενη παράμετρος κινδύνου τους χωρίζεται σε δύο (2) συνιστώσες (κινδύνους): έναν γενικό και έναν ειδικό κίνδυνο, όπου ο γενικός αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο της αγοράς στην οποία ανήκει  κάθε κινητή αξία και ο ειδικός  τον κίνδυνο της ίδιας της κινητής αξίας. Η παράμετρος γενικού κινδύνου υπολογίζεται αφαιρώντας την παράμετρο του ειδικού κινδύνου από την παράμετρο του συνολικού κινδύνου. Συμψηφισμός του αρχικού περιθωρίου ασφάλισης εφαρμόζεται μόνο για κινητές αξίες που ανήκουν στον ίδιο λογαριασμό εκκαθάρισης και μόνο για τις περιπτώσεις κινητών αξιών με αντίθετη  θέση.   

Δεν εφαρμόζεται συμψηφισμός κατά τον υπολογισμό του αρχικού περιθωρίου ασφάλισης στην Αγορά Παραγώγων, παρά μόνο μεταξύ διαφορετικών σειρών λήξης με την ίδια υποκείμενη αξία.

 

Μεθοδολογία δοκιμών υπό ακραίες συνθήκες (Stress Testing Methodology)

Η ATHEXClear είναι υποχρεωμένη  να καλύπτει σε καθημερινή βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δοκιμές  υπό ακραίες συνθήκες  τόσο σε επίπεδο ζημιών  (πιστωτικός κίνδυνος) όσο και σε όρους ρευστότητας, οι οποίες προκύπτουν από την αθέτηση υποχρέωσης συγκεκριμένης ομάδας (-ων) Εκκαθαριστικών Μελών (-ων) με την υψηλότερη έκθεση κινδύνου για κάθε αγορά (κινητές αξίες, παράγωγα) υπό ακραίες αλλά εύλογες συνθήκες αγοράς.

Όσον αφορά τον Πιστωτικό Κίνδυνο Αντισυμβαλλόμενου (Counterparty Credit Risk), η ATHEXClear υποχρεούται να καλύπτει σε καθημερινή βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών υπό ακραίες συνθήκες (σε όρους Κέρδους/Ζημίας) που προκύπτουν από την αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους του Εκκαθαριστικού Μέλους  στο οποίο η ATHEXClear  έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο,  ή του 2ου & 3ου Εκκαθαριστικού Μέλους, εάν η συνολική έκθεση σε κίνδυνο είναι υψηλότερη, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαρτήσεις μεταξύ των Εκκαθαριστικών Μελών (Ομάδες Εκκαθαριστικών Μελών). Επιπλέον, καλύπτεται η αθέτηση του 1ου και 2ου εκκαθαριστικού μέλους με τη μεγαλύτερη συνολική έκθεση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ιδίων κεφαλαίων (SIG), λαμβάνοντας υπόψη τις εξαρτήσεις μεταξύ των Μελών. Οι προσομοιούμενες ζημίες συμψηφίζονται και με  τις ενεχυριασμένες ασφάλειες του Εκκαθαριστικού Μέλους για λόγους κάλυψης  περιθωρίου ασφάλισης.

Όσον αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας, η ATHEXClear υποχρεούται να καλύπτει καθημερινά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις  δοκιμές αντοχής ρευστότητας υπό ακραίες συνθήκες (σε όρους ρευστότητας) λόγω  αθέτησης  υποχρέωσης του 1ου & 2ου Εκκαθαριστικού Μέλους  με τη μεγαλύτερη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας για κάθε αγορά ( κινητές αξίες, παράγωγα) λαμβάνοντας υπόψη τις εξαρτήσεις μεταξύ των εκκαθαριστικών μελών (Ομάδες Εκκαθαριστικών Μελών). Η απαιτούμενη ρευστότητα προκαλείται από την απαίτηση για το κλείσιμο θέσεων Εκκαθαριστικού Μέλους σε αδυναμία (default) σε περίοδο ανοδικής πορείας της αγοράς, όπου απαιτείται ρευστότητα για τη φυσική παράδοση των μετοχών στην αγορά κινητών αξιών και παραγώγων με βάση τις τιμές των μετοχών.

Οι διαθέσιμοι πόροι ρευστότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:

 1. Οι ασφάλειες σε μετρητά που έχουν κατατεθεί στην  ATHΕXClear  από όλα τα  Εκκαθαριστικά Μέλη,
 2.  Ειδικοί Ίδιοι πόροι της ATHΕXClear   και
 3. Εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών στο  Κεφάλαιο Εκκαθάρισης .
 4. Επιπλέον, η ATHEXClear  θα μπορούσε να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες ρευστότητας χρησιμοποιώντας  δικούς της πόρους ρευστότητας.

Τα σενάρια υπό ακραίες συνθήκες αγοράς  για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου καθώς και για τον κίνδυνο ρευστότητας βασίζονται σε ιστορικά αλλά και υποθετικά δεδομένα. Και στις δύο κατηγορίες σεναρίων προσομοιώνονται ακραίες αλλά εύλογες συνθήκες της αγοράς. Ο κύριος στόχος είναι να προσομοιωθούν οι ακραίες συνθήκες όπου οι τιμές των διαφόρων προϊόντων  κινούνται δυσμενώς σε σχέση με τις θέσεις του Λογαριασμού Εκκαθάρισης, καθώς και να προσομοιώνονται συνθήκες όπου δεν ισχύουν οι συνήθεις συσχετίσεις. Σήμερα διενεργούνται δώδεκα (12) σενάρια δοκιμών σε καθημερινή βάση. Δέκα (10) σενάρια αφορούν τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και δύο (2) τον κίνδυνο ρευστότητας.

Τα εφαρμοζόμενα σενάρια δείχνουν τις ζημιές που θα χρειαστεί να καλύψει η ATHEXClear με ίδιους πόρους αλλά και τους παρασχεθέντες  προχρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς πόρους των Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με την ακολουθία  του Default Waterfall καθώς και με τα Ίδια Κεφάλαιά της. Τα αποτελέσματα της δοκιμής υπό ακραίες συνθήκες  υπολογίζονται σε επίπεδο ομάδας συνδεδεμένων Εκκαθαριστικών Μελών..

Φύση των δοκιμών που εκτελούνται

Σε τακτική βάση λαμβάνει χώρα επικύρωση των μοντέλων υπολογισμού του περιθωρίου ασφάλισης. Ιδιαίτερα για το μοντέλο υπολογισμού του περιθωρίου ασφάλισης εκτελείται καθημερινή διαδικασία ιστορικών στοιχείων (Back Testing) σε επίπεδο λογαριασμού εκκαθάρισης.  Κατά τη διαδικασία αυτή, εξετάζεται  κατά πόσο η πραγματοποιηθείσα διακύμανση της αξίας (Κέρδος /Ζημιά) των θέσεων σε επίπεδο λογαριασμού εκκαθάρισης είναι συμβατή με τις προβλέψεις του μοντέλου, δηλαδή εξετάζεται εάν το ποσοστό των εξαιρέσεων  ως προς τον αριθμό των παρατηρήσεων είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμόζεται η προσέγγιση «Traffic Lights Approach», όπου τα αποτελέσματα των δοκιμών  ταξινομούνται σε τρεις ζώνες:

 1. Πράσινη ζώνη: τα αποτελέσματα δεν υποδηλώνουν πρόβλημα  της ποιότητας ή της αξιοπιστίας του μοντέλου
 2. Κίτρινη ζώνη: τα αποτελέσματα δημιουργούν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα ή την αξιοπιστία του μοντέλου, αλλά μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και
 3. Κόκκινη ζώνη: τα αποτελέσματα σχεδόν σίγουρα υποδηλώνουν πρόβλημα για την ποιότητα ή την αξιοπιστία του μοντέλου.

Για την αξιολόγηση του μοντέλου υπολογισμού των παραμέτρων αποτίμησης ενεχύρων  εφαρμόζεται η ίδια μεθοδολογία, αλλά σε επίπεδο κάθε αποδεκτής αξίας ξεχωριστά.

Μία άλλη διαδικασία ελέγχου των μοντέλων υπολογισμού περιθωρίου ασφάλισης είναι η Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis). Σύμφωνα με αυτή, αρκετές παράμετροι του μοντέλου VAR, όπως το επίπεδο εμπιστοσύνης, οι υποθέσεις συσχέτισης, η τεκμαρτή μεταβλητότητα και η μεταβολή στην τιμή χρηματοπιστωτικών μέσων  που εκδίδονται από τα εκκαθαριστικά μέλη (αν είναι και τα ίδια εκδότες), σταδιακά υποβάλλονται σε ακραία σενάρια προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στο απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας αναδεικνύουν το κατά πόσο το υπολογιζόμενο περιθώριο ασφάλισης διαφοροποιείται από την ζημία που υπολογίζεται από το σενάριο, καθώς και αν οι παραδοχές συσχέτισης έχουν σημαντικό συμψηφιστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.

Τέλος, μέρος των διαδικασιών δοκιμής αντοχής του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου  αποτελεί και η διαδικασία των Αντίστροφων Ακραίων Δοκιμών (Reverse Stress Test). Στόχος είναι να προσομοιωθούν οι ακραίες συνθήκες της αγοράς που θα εξαντλούσαν όλους τους διαθέσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους της ΑΤΗΕΧClear  πριν την χρησιμοποίηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της ρεαλιστικότητας των σεναρίων. Κατά τη διαδικασία αυτή μεταβάλλονται οι τιμές της αγοράς για διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα ή και περιορίζεται η διαθέσιμη ρευστότητα μέχρι να βρεθούν οι συνθήκες αυτές που θα  εξαντληθούν όλοι οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι που απορροφούν τις πιθανές ζημιές, ή οι διαθέσιμοι πόροι ρευστότητας.

 

Σύνοψη αποτελεσμάτων για την περίοδο: 01 Απριλίου 2023 - 31 Μαρτίου 2024

Αποτελέσματα δοκιμών κάτω από ακραίες συνθήκες αγοράς:

Αποτελέσματα Stress Test

Κάλυψη 1ου

Κάλυψη 1ου και 2ου

Κάλυψη 2ου και 3ου

Credit Risk

Ικανοποιητικό*

Ικανοποιητικό*

Ικανοποιητικό*

Liquidity Risk

Ικανοποιητικό*

Ικανοποιητικό*

Ικανοποιητικό*

* Ικανοποιητικό: το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι οι συνεισφορές του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης υπερκαλύπτουν πάντοτε τα αποτελέσματα των δοκιμών υπό ακραίες συνθήκες αγοράς.

Αποτελέσματα Back Testing Αρχικού Περιθωρίου Ασφάλισης και Παραμέτρων Αποκοπής Ενεχύρων

Αποτελέσματα Back-Testing

Αποτέλεσμα

IM Parameter

Ικανοποιητικό *

Haircut Parameter

Ικανοποιητικό *


* Ικανοποιητικό: λαμβανομένου υπόψη του αντιστοίχου επιπέδου εμπιστοσύνης.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων